திருப்புகழ் 1215 ஆல மேற்ற விழியினர் (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1215 Alametravizhiyinar

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தான தாத்த தனதன தான தாத்த தனதன
தான தாத்த தனதன – தனதான

ஆல மேற்ற விழியினர் சால நீட்டி யழுதழு
தாக மாய்க்க முறைமுறை – பறைமோதி

ஆடல் பார்க்க நிலையெழு பாடை கூட்டி விரையம
யான மேற்றி யுறவின – ரயலாகக்

கால மாச்சு வருகென ஓலை காட்டி யமபடர்
காவ லாக்கி யுயிரது – கொடுபோமுன்

காம வாழ்க்கை பொடிபட ஞானம் வாய்த்த கழலிணை
காத லாற்க ருதுமுணர் – தருவாயே

வேல கீர்த்தி விதரண சீலர் வாழ்த்து சரவண
வியாழ கோத்ர மருவிய – முருகோனே

வேடர் நாட்டில் விளைபுன ஏனல் காத்த சிறுமியை
வேட மாற்றி வழிபடு – மிளையோனே

ஞால மேத்தி வழிபடு மாறு பேர்க்கு மகவென
நாணல் பூத்த படுகையில் – வருவோனே

நாத போற்றி யெனமுது தாதை கேட்க அநுபவ
ஞான வார்த்தை யருளிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தான தாத்த தனதன தான தாத்த தனதன
தான தாத்த தனதன – தனதான

ஆல மேற்ற விழியினர் சால நீட்டி அழுதழுது
ஆகம் மாய்க்க முறைமுறை – பறைமோதி

ஆடல் பார்க்க நிலை எழு பாடை கூட்டி விரைய
மயானம் ஏற்றி உறவினர் – அயலாக

காலமாச்சு வருக என ஓலை காட்டி யமபடர்
காவலாக்கி உயிரது – கொடு போ முன்

காம வாழ்க்கை பொடிபட ஞானம் வாய்த்த கழல் இணை
காதலால் கருதும் உணர் – தருவாயே

வேல கீர்த்தி விதரண சீலர் வாழ்த்து சரவண
வியாழ கோத்ரம் மருவிய – முருகோனே

வேடர் நாட்டில் விளை புன ஏனல் காத்த சிறுமியை
வேட மாற்றி வழி படும் – இளையோனே

ஞாலம் ஏத்தி வழிபடும் ஆறு பேர்க்கும் மகவு என
நாணல் பூத்த படுகையில் – வருவோனே

நாத போற்றி என முது தாதை கேட்க அநுபவ
ஞான வார்த்தை அருளிய – பெருமாளே

English

Aala mEtRa vizhiyinar sAla neetti yazhuthazhu
thAka mAykka muRaimuRai – paRaimOthi

Aadal pArkka nilaiyezhu pAdai kUtti viraiyama
yAna mEtRi yuRavina – rayalAkak

kAla mAcchu varukena Olai kAtti yamapadar
kAva lAkki yuyirathu – kodupOmun

kAma vAzhkkai podipada njAnam vAyththa kazhaliNai
kAtha lARka ruthumuNar – tharuvAyE

vEla keerththi vitharaNa seelar vAzhththu saravaNa
viyAzha kOthra maruviya – murukOnE

vEdar nAttil viLaipuna Enal kAththa siRumiyai
vEda mAtRi vazhipadu – miLaiyOnE

njAla mEththi vazhipadu mARu pErkku makavena
nANal pUththa padukaiyil – varuvOnE

nAtha pOtRi yenamuthu thAthai kEtka anupava
njAna vArththai yaruLiya – perumALE.

English Easy Version

Ala mEtRa vizhiyinar sAla neetti azhuthazhuthu
Akam mAykka muRaimuRai – paRaimOthi

Adal pArkka nilai ezhu pAdai kUtti viraiya
mayAnam EtRi uRavinar – ayalAka

kAlamAcchu varuka ena Olai kAtti yamapadar
kAvalAkki uyirathu – kodu pO mun

kAma vAzhkkai podipada njAnam vAyththa kazhal iNai
kAthalAl karuthum uNar – tharuvAyE

vEla keerththi vitharaNa seelar vAzhththu saravaNa
viyAzha kOthram maruviya – murukOnE

vEdar nAttil viLai puna Enal kAththa siRumiyai
vEda mAtRi vazhi padum – iLaiyOnE

njAlam Eththi vazhipadum ARu pErkkum makavu ena
nANal pUththa padukaiyil – varuvOnE

nAtha pOtRi ena muthu thAthai kEtka anupava
njAna vArththai aruLiya – perumALE