திருப்புகழ் 1216 ஆலும் மயில் போல் (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1216 Alumayilpol

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தானதன தானத்த தானதன தானத்த
தானதன தானத்த – தனதான

ஆலுமயில் போலுற்ற தோகையர்க ளேமெத்த
ஆரவட மேலிட்ட – முலைமீதே

ஆனதுகி லேயிட்டு வீதிதனி லேநிற்க
ஆமவரை யேசற்று – முரையாதே

வேலுமழ கார்கொற்ற நீலமயில் மேலுற்று
வீறுமுன தார்பத்ம – முகமாறு

மேவியிரு பாகத்தும் வாழுமனை மார்தக்க
மேதகவு நானித்த – முரையேனோ

நாலுமுக வேதற்கு மாலிலையில் மாலுக்கு
நாடவரி யார்பெற்ற – வொருபாலா

நாணமுடை யாள்வெற்றி வேடர்குல மீதொக்க
நாடுகுயில் பார்மிக்க – எழில்மாது

வேலைவிழி வேடச்சி யார்கணவ னேமத்த
வேழமுக வோனுக்கு – மிளையோனே

வீரமுட னேயுற்ற சூரனணி மார்பத்து
வேலைமிக வேவிட்ட – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தானதன தானத்த தானதன தானத்த
தானதன தானத்த – தனதான

ஆலும் மயில் போல் உற்ற தோகையர்களே மெத்த
ஆர வடம் மேலிட்ட – முலை மீதே

ஆன துகிலே இட்டு வீதி தனிலே நிற்க
ஆம் அவரையே சற்றும் – உரையாதே

வேலும் அழகு ஆர் கொற்ற நீல மயில் மேல் உற்று
வீறும் உனது ஆர் பத்மம் ஆர் – முகம் ஆறு

மேவி இரு பாகத்தும் வாழும் அ(ன்)னைமார் தக்க
மேதகவும் நான் நித்தம் – உரையேனோ

நாலு முக வேதற்கும் ஆலிலையில் மாலுக்கும்
நாட அரியார் பெற்ற – ஒரு பாலா

நாணம் உடையாள் வெற்றி வேடர் குல மீது ஒக்க
நாடு குயில் பார் மிக்க – எழில் மாது

வேலை விழி வேடச்சியார் கணவனே மத்த
வேழ முகவோனுக்கும் – இளையோனே

வீரமுடனே உற்ற சூரன் அணி மார்பத்து
வேலை மிகவே விட்ட – பெருமாளே.

English

Aalumayil pOlutRa thOkaiyarka LEmeththa
Aravada mElitta – mulaimeethE

Aanathuki lEyittu veethithani lEniRka
Amavarai yEsatRu – muraiyAthE

vElumazha kArkotRa neelamayil mElutRu
veeRumuna thArpathma – mukamARu

mEviyiru pAkaththum vAzhumanai mArthakka
mEthakavu nAniththa – muraiyEnO

nAlumuka vEthaRku mAlilaiyil mAlukku
nAdavari yArpetRa – vorupAlA

nANamudai yALvetRi vEdarkula meethokka
nAdukuyil pArmikka – ezhilmAthu

vElaivizhi vEdacchi yArkaNava nEmaththa
vEzhamuka vOnukku – miLaiyOnE

veeramuda nEyutRa cUranaNi mArpaththu
vElaimika vEvitta – perumALE.

English Easy Version

Aalum mayil pOl utRa thOkaiyarkaLE meththa
Ara vadam mElitta – mulai meethE

Aana thukilE ittu veethi thanilE niRka
Am avaraiyE satRum – uraiyAthE

vElum azhaku Ar kotRa neela mayil mEl utRu
veeRum unathu Ar pathmam Ar – mukam ARu

mEvi iru pAkaththum vAzhum a(n)naimAr thakka
mEthakavum nAn niththam – uraiyEnO

nAlu muka vEthaRkum Alilaiyil mAlukkum
nAda ariyAr petRa – oru pAlA

nANam udaiyAL vetRi vEdar kula meethu okka
nAdu kuyil pAr mikka – ezhil mAthu

vElai vizhi vEdacchiyAr kaNavanE maththa
vEzha mukavOnukkum – iLaiyOnE

veeramudanE utRa cUran aNi mArpaththu
vElai mikavE vitta – perumALE.