திருப்புகழ் 1217 இடை இத்தனை (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1217 Idaiiththanai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனனத்தன தனனத்தன தனனத்தன – தனதான

இடையித்தனை யுளதத்தைய ரிதழ்துய்த்தவ – ரநுபோகம்

இளகிக்கரை புரளப்புள கிதகற்புர – தனபாரம்

உடன்மற்கடை படுதுற்குண மறநிற்குண – வுணர்வாலே

ஒருநிஷ்கள வடிவிற்புக வொருசற்றருள் – புரிவாயே

திடமற்றொளிர் நளினப்ரம சிறைபுக்கன – னெனவேகுந்

தெதிபட்சண க்ருதபட்சண செகபட்சண – னெனவோதும்

விடபட்சணர் திருமைத்துனன் வெருவச்சுரர் – பகைமேல்வேல்

விடுவிக்ரம கிரியெட்டையும் விழவெட்டிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனனத்தன தனனத்தன தனனத்தன – தனதான

இடை இத்தனை உள தத்தையர் இதழ் துய்த்து அவர் – அநுபோகம்

இளகிக் கரை புரள புளகித கற்புர – தன பாரம்

உடன் மல் கடைபடு(ம்) துற் குணம் அற நிற் – குண உணர்வாலே

ஒரு நிஷ்கள வடிவில் புக ஒரு சற்று அருள் – புரிவாயே

திடம் அற்று ஒளிர் நளின ப்ரம சிறை புக்கனன் – என ஏகும்

தெதி பட்சண க்ருத பட்சண செக பட்சண – என ஓதும்

விட பட்சணர் திரு மைத்துனன் வெருவச் சுரர் – பகை மேல் வேல்

விடு விக்ரம கிரி எட்டையும் விழ வெட்டிய – பெருமாளே.

English

idaiyiththanai yuLathaththaiya rithazhthuyththava – ranupOkam

iLakikkarai puraLappuLa kithakaRpura – thanapAram

udanmaRkadai paduthuRkuNa maRaniRkuNa – vuNarvAlE

orunishkaLa vadiviRpuka vorusatRaruL – purivAyE

thidamatRoLir naLinabrama siRaipukkana – nenavEkun

thethipatchaNa kruthapatchaNa sekapatchaNa – nenavOthum

vidapatchaNar thirumaiththunan veruvaccurar- pakaimElvEl

viduvikrama giriyettaiyum vizhavettiya – perumALE.

English Easy Version

idai iththanai uLa thaththaiyar ithazh thuyththu avar – anupOkam

iLakik karai puraLa puLakitha kaRpura – thana pAram

udan mal kadaipadu(m) thuR kuNam aRa niR – kuNa uNarvAlE

oru nishkaLa vadivil puka oru satRu aruL – purivAyE

thidam atRu oLir naLina brama siRai pukkanan – ena Ekum

thethi patchaNa krutha patchaNa seka patchaNa – ena Othum

vida patchaNar thiru maiththunan veruvac curar – pakai mEl vEl

vidu vikrama giri ettaiyum vizha vettiya – perumALE