திருப்புகழ் 1222 எதிரொருவர் இலை (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1222 Edhiroruvarilai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
தத்தத்த தத்தான – தந்ததான

எதிரொருவ ரிலையுலகி லெனஅலகு சிலுகுவிரு
திட்டுக்ரி யைக்கேயெ – ழுந்துபாரின்

இடையுழல்வ சுழலுவன சமயவித சகலகலை
யெட்டெட்டு மெட்டாத – மந்த்ரவாளால்

விதிவழியி னுயிர்கவர வருகொடிய யமபடரை
வெட்டித் துணித்தாண்மை – கொண்டுநீபம்

விளவினிள இலைதளவு குவளைகமழ் பவளநிற
வெட்சித் திருத்தாள்வ – ணங்குவேனோ

திதிபுதல்வ ரொடுபொருது குருதிநதி முழுகியொளிர்
செக்கச் செவத்தேறு – செங்கைவேலா

சிகரகிரி தகரவிடு முருவமர கதகலப
சித்ரக் ககத்தேறு – மெம்பிரானே

முதியபதி னொருவிடையர் முடுகுவன பரிககன
முட்டச் செலுத்தாறி – ரண்டுதேரர்

மொழியுமிரு அசுவினிக ளிருசதுவி தவசுவெனு
முப்பத்து முத்தேவர் – தம்பிரானே.

பதம் பிரித்தது

தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
தத்தத்த தத்தான – தந்ததான

எதிரொருவர் இலையுலகில் எனஅலகு சிலுகு
விருதிட்டு க்ரியைக்கே யெழுந்து – பாரின்

இடையுழல்வ சுழலுவன சமயவித சகலகலை
யெட்டெட்டும் எட்டாத – மந்த்ரவாளால்

விதிவழியின் உயிர்கவர வருகொடிய யமபடரை
வெட்டித் துணித்து ஆண்மை – கொண்டு நீபம்

விளவின் இள இலைதளவு குவளைகமழ்
பவளநிற வெட்சித் திருத்தாள்வணங்குவேனோ

திதிபுதல்வரொடுபொருது குருதிநதி முழுகி யொளிர்
செக்கச் செவத்தேறு – செங்கைவேலா

சிகரகிரி தகரவிடுமுருவ மரகத கலப
சித்ரக் ககத்தேறும் – எம்பிரானே

முதிய பதினொரு விடையர் முடுகுவன பரிககன
முட்டச் செலுத்து – ஆறிரண்டு தேரர்

மொழியும் இரு அசுவினிகள் இருசதுவித வசுவெனு
முப்பத்து முத்தேவர் – தம்பிரானே.

English

edhiroruvar ilai ulagilena alagu silugu viru
dhittu kriyaikkE – ezhundhu pArin

idaiyuzhalva suzhalu vana samayavidha sakala kalai
ettettum ettAdha – manthravALAl

vidhi vazhiyin uyir kavaravaru kodiya yamapadarai
vettith uNith thANmai – koNdu neepam

viLavinil ilaithaLavu kuvaLai kamazh pavaLaniRa
vetchith thiruththAL vaNanguvEnO

thithi pudhalvarodu porudhu kurudhinadhi muzhugi oLir
chekkach chevaththERu – senkaivElA

sikaragiri thagaravidu muruva marakatha kalaba
chithrak kagaththERum – embirAnE

mudhiyapathin oruvidaiyar muduguvana parigagana
muttach cheluth AR – irandu thErar

mozhiyum iru asuvinigaL irusadhu vidha vasuvenu
muppaththu mudhdhEvar – thambirAnE.

English Easy Version

edhiroruvar ilai ulagilena alagu silugu
virudhittu kriyaikkE ezhundhu – pArin

idaiyuzhalva suzhalu vana samayavidha sakala kalai
ettettum ettAdha – manthravALAl

vidhi vazhiyin uyir kavaravaru kodiya yamapadarai
vettith uNiththu ANmai – koNdu neepam

viLavinil ilaithaLavu kuvaLai kamazh pavaLaniRa
vetchith thiruththAL – vaNanguvEnO

thithi pudhalvarodu porudhu kurudhinadhi muzhugi oLir
chekkach chevaththERu – senkaivElA

sikaragiri thagaravidum uruva marakatha kalaba
chithrak kagaththERum – embirAnE

mudhiyapathin oruvidaiyar muduguvana parigagana
muttach cheluth AR – irandu thErar

mozhiyum iru asuvinigaL irusadhu vidha vasuvenu
muppaththu mudhdhEvar – thambirAnE,