திருப்புகழ் 1229 கப்பரை கைக்கொள (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1229 Kapparaikaikkola

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தத்தன தத்தன தத்தன தத்தன
தத்தன தத்தன – தனதான

கப்பரை கைக்கொள வைப்பவர் மைப்பயில்
கட்பயி லிட்டிள – வளவோரைக்

கைக்குள்வ சப்பட பற்கறை யிட்டுமு
கத்தைமி னுக்கிவ – ருமுபாயப்

பப்பர மட்டைகள் பொட்டிடு நெற்றியர்
பற்றென வுற்றவொர் – தமியேனைப்

பத்மப தத்தினில் வைத்தருள் துய்த்திரை
பட்டதெ னக்கினி – யமையாதோ

குப்பர வப்படு பட்சமி குத்துள
முத்தரை யர்க்கொரு – மகவாகிக்

குத்திர மற்றுரை பற்றுணர் வற்றவொர்
குற்றம றுத்திடு – முதல்வோனே

விப்ரமு னிக்குழை பெற்றகொ டிச்சிவி
சித்ரத னக்கிரி – மிசைதோயும்

விக்ரம மற்புய வெற்பினை யிட்டெழு
வெற்பைநெ ருக்கிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தத்தன தத்தன தத்தன தத்தன
தத்தன தத்தன – தனதான

கப்பரை கைக் கொள வைப்பவர் மைப் பயில்
கண் பயிலிட்டு இள – வளவோரைக்

கைக்குள் வசப் பட பல் கறை இட்டு
முகத்தை மினுக்கி வரும் – உபாயப்

பப்பர மட்டைகள் பொட்டு இடு நெற்றியர்
பற்று என உற்ற ஒர் – தமியேனை

பத்ம பதத்தினில் வைத்து அருள் துய்த்து இரை
பட்டது எனக்கு இனி – அமையாதோ

குப் பரவப் படு பட்ச மிகுத்துள
முத்தரையர்க்கு ஒரு – மகவு ஆகி

குத்திரம் அற்று உரை பற்று உணர்வு அற்ற ஒர்
குற்றம் அறுத்திடு – முதல்வோனே

விப்ர முனிக்கு உழை பெற்ற கொடிச்சி விசித்ர
தனக் கிரி – மிசை தோயும்

விக்ரம மல் புய வெற்பினை இட்டு எழு
வெற்பை நெருக்கிய – பெருமாளே.

English

kapparai kaikkoLa vaippavar maippayil
katpayi littiLa – vaLavOraik

kaikkuLva sappada paRkaRai yittumu
kaththaimi nukkiva – rumupAyap

pappara mattaikaL pottidu netRiyar
patRena vutRavor – thamiyEnaip

pathmapa thaththinil vaiththaruL thuyththirai
pattathe nakkini – yamaiyAthO

kuppara vappadu patchami kuththuLa
muththarai yarkkoru – makavAkik

kuththira matRurai patRuNar vatRavor
kutRama Ruththidu – muthalvOnE

vipramu nikkuzhai petRako dicchivi
sithratha nakkiri – misaithOyum

vikrama maRpuya veRpinai yittezhu
veRpaine rukkiya – perumALE.

English Easy Version

kapparai kaik koLa vaippavar maip payil
kaN payilittu iLa – vaLavOraik

kaikkuL vasap pada pal kaRai ittu
mukaththai minukki varum – upAyap

pappara mattaikaL pottu idu netRiyar
patRu ena utRa or – thamiyEnai

pathma pathaththinil vaiththu aruL thuyththu irai
pattathu enakku ini – amaiyAthO

kup paravap padu patcha mikuththuLa
muththaraiyarkku oru – makavu Aki

kuththiram atRu urai patRu uNarvu atRa or
kutRam aRuththidu – muthalvOnE

vipra munikku uzhai petRa kodicchi visithra
thanak kiri – misai thOyum

vikrama mal puya veRpinai ittu ezhu
veRpai nerukkiya – perumALE.