திருப்புகழ் 1230 கலைகோட்டு வல்லி (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1230 Kalaikottuvalli

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதாத்த தய்ய தனதாத்த தய்ய
தனதாத்த தய்ய – தனதான

கலைகோட்டு வல்லி விலைகாட்டு வில்ல
ரிவைமார்க்கு மெய்யி – லவநூலின்

கலைகாட்டு பொய்ய மலைமாக்கள் சொல்ல
கடுகாட்டி வெய்ய – அதிபாரக்

கொலைகோட்டு கள்ளி டறிவோர்க்கு முள்ள
முகையாக்கை நையு – முயிர்வாழக்

கொடிகோட்டு மல்லி குரவார்க்கொள் தொல்லை
மறைவாழ்த்து செய்ய – கழல்தாராய்

சிலைகோட்டு மள்ளர் தினைகாத்த கிள்ளை
முலைவேட்ட பிள்ளை – முருகோனே

திணிகோட்டு வெள்ளி பவனாட்டி லுள்ள
சிறைமீட்ட தில்ல – மயில்வீரா

அலைகோட்டு வெள்ள மலைமாக்கள் விள்ள
மலைவீழ்த்த வல்ல – அயில்மோகா

அடிபோற்றி யல்லி முடிசூட்ட வல்ல
அடியார்க்கு நல்ல – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதாத்த தய்ய தனதாத்த தய்ய
தனதாத்த தய்ய – தனதான

கலை கோட்டு வல்லி விலை காட்டு வில்
அரிவைமார்க்கு மெய்யில் – அவ நூலின்

கலை காட்டு பொய்ய மலைமாக்கள் சொல்ல
கடு காட்டி வெய்ய – அதி பாரக்

கொலை கோட்டு கள் இடு அறிவோர்க்கும் உள்ள
முகை யாக்கை நையும் – உயிர் வாழ

கொடி கோட்டு மல்லி குரவார்க் கொள் தொல்லை
மறை வாழ்த்து செய்ய – கழல் தாராய்

சிலை கோட்டு மள்ளர் தினை காத்த கிள்ளை
முலை வேட்ட பிள்ளை – முருகோனே

திணி கோட்டு வெள் இபவன் நாட்டிலுள்ள
சிறை மீட்ட தில்ல(ம்) – மயில் வீரா

அலை கோட்டு வெள்ள(ம்) மலை மாக்கள் விள்ள
மலை வீழ்த்த வல்ல – அயில் மோகா

அடி போற்றி அல்லி முடி சூட்ட வல்ல
அடியார்க்கு நல்ல – பெருமாளே.

English

kalaikOttu valli vilaikAttu villa
rivaimArkku meyyi – lavanUlin

kalaikAttu poyya malaimAkkaL solla
kadukAtti veyya – athipArak

kolaikOttu kaLLi daRivOrkku muLLa
mukaiyAkkai naiyu – muyirvAzhak

kodikOttu malli kuravArkkoL thollai
maRaivAzhththu seyya – kazhalthArAy

silaikOttu maLLar thinaikAththa kiLLai
mulaivEtta piLLai – murukOnE

thiNikOttu veLLi pavanAtti luLLa
siRaimeetta thilla – mayilveerA

alaikOttu veLLa malaimAkkaL viLLa
malaiveezhththa valla – ayilmOkA

adipOtRi yalli mudicUtta valla
adiyArkku nalla – perumALE.

English Easy Version

kalai kOttu valli vilai kAttu vil
arivaimArkku meyyil – ava nUlin

kalai kAttu poyya malaimAkkaL solla
kadu kAtti veyya – athi pArak

kolai kOttu kaL idu aRivOrkkum uLLa
mukai yAkkai naiyum – uyir vAzha

kodi kOttu malli kuravArk koL thollai
maRai vAzhththu seyya – kazhal thArAy

silai kOttu maLLar thinai kAththa kiLLai
mulai vEtta piLLai – murukOnE

thiNi kOttu veL ipavan nAttiluLLa
siRai meetta thilla(m) – mayil veerA

alai kOttu veLLa(m) malai mAkkaL viLLa
malai veezhththa valla – ayil mOkA

adi pOtRi alli mudi cUtta valla
adiyArkku nalla – perumALE,