திருப்புகழ் 1233 கன்னியர் கடு விடம் (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1233 Kanniyarkaduvidam

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தன்னன தனதன தன்னன தனதன
தன்னன தனதன – தனதான

கன்னியர் கடுவிட மன்னிய கயலன
கண்ணிலு மிருகன – தனமீதுங்

கன்மைகள் மருவிய மன்மத னுருவிலி
மென்மைகொ ளுருவிலு – மயலாகி

இன்னல்செய் குடிலுட னின்னமு முலகினி
லிந்நிலை பெறவிங – னுதியாதே

யெண்ணுமு னடியவர் நண்ணிய பதமிசை
யென்னையும் வழிபட – விடவேணும்

பொன்னவ மணிபயில் மன்னவ புனமற
மின்முலை தழுவிய – புயவீரா

புண்ணிய முளபல விண்ணவர் தொழுமுதல்
எண்மலை யொடுபொரு – கதிர்வேலா

தன்னிறை சடையிறை யென்முனி பரவரு
இன்னிசை யுறுதமிழ் – தெரிவோனே

தண்ணளி தருமொரு பன்னிரு விழிபயில்
சண்முக மழகிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தன்னன தனதன தன்னன தனதன
தன்னன தனதன – தனதான

கன்னியர் கடு விட(ம்) மன்னிய கயல் அன
கண்ணிலும் இரு கன – தனம் மீதும்

கன்மைகள் மருவிய மன்மதன் உருவு இலி
மென்மை கொள் உருவிலும் – மயலாகி

இன்னல் செய் குடிலுடன் இன்னமும் உலகினில்
இந்நிலை பெற இ(ங்)ஙன் – உதியாதே

எண்ணும் உன் அடியவர் நண்ணிய பதம் மிசை
என்னையும் வழி பட- விடவேணும்

பொன் நவ மணி பயில் மன்னவ புன மற
மின் முலை தழுவிய – புயவீரா

புண்ணியம் உள பல விண்ணவர் தொழும் முதல்
எண் மலையொடு பொரு – கதிர்வேலா

தன் இறை சடை இறை என் முனி பரவ அரு
இன்னிசை உறு தமிழ் – தெரிவோனே

தண் அளி தரும் ஒரு பன்னிரு விழிபயில்
சண்முகம் அழகிய – பெருமாளே.

English

kanniyar kaduvida manniya kayalana
kaNNilu mirukana – thanameethum

kanmaikaL maruviya manmatha nuruvili
menmaiko Luruvilu – mayalAki

innalsey kudiluda ninnamu mulakini
linnilai peRavinga – nuthiyAthE

yeNNumu nadiyavar naNNiya pathamisai
yennaiyum vazhipada – vidavENum

ponnava maNipayil mannava punamaRa
minmulai thazhuviya – puyaveerA

puNNiya muLapala viNNavar thozhumuthal
eNmalai yoduporu – kathirvElA

thanniRai sadaiyiRai yenmuni paravaru
innisai yuRuthamizh – therivOnE

thaNNaLi tharumoru panniru vizhipayil
saNmuka mazhakiya – perumALE.

English Easy Version

kanniyar kadu vida(m) manniya kayal ana
kaNNilum iru kana – thanam meethum

kanmaikaL maruviya manmathan uruvu ili
menmai koL uruvilum – mayalAki

innal sey kudiludan innamum ulakinil
innilai peRa i(ng)ngan – uthiyAthE

eNNum un adiyavar naNNiya patham misai
ennaiyum vazhi pada – vidavENum

pon nava maNi payil mannava puna maRa
min mulai thazhuviya – puyaveerA

puNNiyam uLa pala viNNavar thozhum muthal
eN malaiyodu poru – kathirvElA

than iRai sadai iRai en muni parava aru
innisai uRu thamizh – therivOnE

thaN aLi tharum oru panniru vizhipayil
saNmukam azhakiya – perumALE