திருப்புகழ் 1238 சந்தம் புனைந்து (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1238 Sandhampunaindhu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தந்தந் தனந்த தந்தந் தனந்த
தந்தந் தனந்த – தனதான

சந்தம் புனைந்து சந்தஞ் சிறந்த
தண்கொங் கைவஞ்சி – மனையாளுந்

தஞ்சம் பயின்று கொஞ்சுஞ் சதங்கை
தங்கும் பதங்க – ளிளைஞோரும்

எந்தன் தனங்க ளென்றென்று நெஞ்சி
லென்றும் புகழ்ந்து – மிகவாழும்

இன்பங் களைந்து துன்பங்கள் மங்க
இன்றுன் பதங்கள் – தரவேணும்

கொந்தின் கடம்பு செந்தண் புயங்கள்
கொண்டங் குறிஞ்சி – யுறைவோனே

கொங்கின் புனஞ்செய் மின்கண்ட கந்த
குன்றம் பிளந்த – கதிர்வேலா

ஐந்திந் த்ரியங்கள் வென்றொன்று மன்பர்
அங்கம் பொருந்து – மழகோனே

அண்டந் தலங்க ளெங்குங் கலங்க
அன்றஞ் சலென்ற – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தந்தந் தனந்த தந்தந் தனந்த
தந்தந் தனந்த – தனதான

சந்தம் புனைந்து சந்தஞ் சிறந்த
தண்கொங்கை வஞ்சி – மனையாளும்

தஞ்சம் பயின்று கொஞ்சுஞ் சதங்கை
தங்கும் பதங்கள் – இளைஞோரும்

எந்தன் தனங்கள் என்றென்று
நெஞ்சிலென்றும் புகழ்ந்து – மிகவாழும்

இன்பங் களைந்து துன்பங்கள் மங்க
இன்றுன் பதங்கள் – தரவேணும்

கொந்தின் கடம்பு செந்தண் புயங்கள்
கொண்டு அங் குறிஞ்சி – யுறைவோனே

கொங்கின் புனஞ்செய் மின்கண்ட கந்த
குன்றம் பிளந்த – கதிர்வேலா

ஐந்து இந்த்ரியங்கள் வென்று ஒன்றும் அன்பர்
அங்கம் பொருந்தும் – அழகோனே

அண்டந் தலங்கள் எங்குங் கலங்க
அன்று அஞ்சலென்ற – பெருமாளே.

English

sandham punaindhu sandham siRandha
thaN kongai vanji – manaiyALun

thanjam payindru konjum sadhangai
thangum padhangaL – iLainyOrum

endhan dhanangaL endrendru nenjil
endrum pugazhndhu – migavAzhum

inbam kaLaindhu thunbangaL manga
indrun padhangaL – tharavENum

kondhin kadambu senthaN buyangaL
koNdang kuRinji – uRaivOnE

kongin punansey minkaNda kandha
kundRam piLandha – kadhirvElA

aindh indhriyangaL vendrendrum anbar
angam porundhum – azhagOnE

aNdan thalangaL engum kalanga
andranjal endra – perumALE.

English Easy Version

sandham punaindhu sandham siRandha
thaN kongai vanji – manaiyALun

thanjam payindru konjum sadhangai
thangum padhangaL – iLainyOrum

endhan dhanangaL endrendru nenjil
endrum pugazhndhu – migavAzhum

inbam kaLaindhu thunbangaL manga
indrun padhangaL – tharavENum

kondhin kadambu senthaN buyangaL
koNdu ang kuRinji – uRaivOnE

kongin punansey minkaNda kandha
kundRam piLandha – kadhirvElA

aindh indhriyangaL vendrendrum anbar
angam porundhum – azhagOnE

aNdan thalangaL engum kalanga
andranjal endra – perumALE.