திருப்புகழ் 1262 பார நறுங்குழல் (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1262 Paranarungkuzhal

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தான தனந்தன தான தனந்தன
தான தனந்தன – தனதான

பார நறுங்குழல் சோர நெகிழ்ந்துப
டீர தனம்புள – கிதமாகப்

பாவை யருந்தியல் மூழ்கி நெடும்பரி
தாப முடன்பரி – மளவாயின்

ஆர முதுண்டணை மீதி லிருந்தநு
ராகம் விளைந்திட – விளையாடி

ஆக நகம்பட ஆர முயங்கிய
ஆசை மறந்துனை – யுணர்வேனோ

நார தனன்றுச காய மொழிந்திட
நாய கிபைம்புன – மதுதேடி

நாண மழிந்துரு மாறி யவஞ்சக
நாடி யெபங்கய – பதநோவ

மார சரம்பட மோக முடன்குற
வாணர் குறிஞ்சியின் – மிசையேபோய்

மாமு நிவன்புணர் மானு தவுந்தனி
மானை மணஞ்செய்த – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தான தனந்தன தான தனந்தன
தான தனந்தன – தனதான

பார நறும் குழல் சோர நெகிழ்ந்து
படீர தனம் – புளகிதமாகப்

பாவையர் உந்தியில் மூழ்கி நெடும்
பரிதாபம் உடன் – பரிமள வாயின்

ஆர் அமுது உண்டு அணை மீதில் இருந்து
அநுராகம் விளைந்திட – விளையாடி

ஆக நகம் பட ஆரம் முயங்கிய
ஆசை மறந்து உனை – உணர்வேனோ

நாரதன் அன்று சகாய(ம்) மொழிந்திட
நாயகி பைம்புனம் – அது தேடி

நாணம் அழிந்து உரு மாறிய வஞ்சகன்
நாடியெ பங்கய – பத(ம்) நோவ

மார(ன்) சரம் பட மோகமுடன் குற
வாணர் குறிஞ்சியின் – மிசையே போய்

மா முநிவன் புணர் மான் உதவும்
தனிமானை மணம் செய்த – பெருமாளே.

English

pAra naRunguzhal sOra nekizhnthupa
deera thanampuLa – kithamAkap

pAvai yarunthiyal mUzhki nedumpari
thApa mudanpari – maLavAyin

Ara muthuNdaNai meethi lirunthanu
rAkam viLainthida – viLaiyAdi

Aka nakampada Ara muyangiya
Asai maRanthunai – yuNarvEnO

nAra thananRusa kAya mozhinthida
nAya kipaimpuna – mathuthEdi

nANa mazhinthuru mARi yavanjaka
nAdi yepangaya – pathanOva

mAra sarampada mOka mudankuRa
vANar kuRinjiyin – misaiyEpOy

mAmu nivanpuNar mAnu thavunthani
mAnai maNamcheytha – perumALE.

English Easy Version

pAra naRum kuzhal sOra nekizhnthu
padeera thanam – puLakithamAkap

pAvaiyar unthiyil mUzhki nedum
parithApam udan – parimaLa vAyin

Ar amuthu uNdu aNai meethil irunthu
anurAkam viLainthida – viLaiyAdi

Aka nakam pada Aram muyangiya
Asai maRanthu unai – uNarvEnO

nArathan anRu sakAya(m) mozhinthida
nAyaki paimpunam – athu thEdi

nANam azhinthu uru mARiya vanjakan
nAdiye pangaya – patha(m) nOva

mAra(n) saram pada mOkamudan kuRa
vANar kuRinjiyin – misaiyE pOy

mA munivan puNar mAn uthavum
thanimAnai maNam seytha – perumALE.