திருப்புகழ் 1269 மதிதனையிலாத (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1269 Madhidhanaiyiladha

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தனான தான தனதன தனான தான
தனதன தனான தான – தனதான

மதிதனை யிலாத பாவி குருநெறி யிலாத கோபி
மனநிலை நிலாத பேயன் – அவமாயை

வகையது விடாத பேடி தவநினை விலாத மோடி
வரும்வகை யிதேது காய – மெனநாடும்

விதியிலி பொலாத லோபி சபைதனில் வராத கோழை
வினையிகல் விடாத கூள – னெனைநீயும்

மிகுபர மதான ஞான நெறிதனை விசார மாக
மிகுமுன துரூப தான – மருள்வாயே

எதிர்வரு முதார சூர னிருபிள வதாக வேலை
யியலொடு கடாவு தீர – குமரேசா

இனியசொல் மறாத சீலர் கருவழி வராமல் நாளும்
இளமையது தானு மாக – நினைவோனே

நதியுட னராவு பூணு பரமர்குரு நாத னான
நடைபெறு கடூர மான – மயில்வீரா

நகைமுக விநோத ஞான குறமினுட னேகு லாவு
நவமணி யுலாவு மார்ப – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தனான தான தனதன தனான தான
தனதன தனான தான – தனதான

மதிதனை யிலாத பாவி குருநெறி யிலாத கோபி
மனநிலை நிலாத பேயன் – அவமாயை

வகையது விடாத பேடி தவநினைவிலாத மோடி
வரும்வகை யிதேது காய – மெனநாடும்

விதியிலி பொலாத லோபி சபைதனில் வராத கோழை
வினையிகல் விடாத – கூளனெனைநீயும்

மிகுபரம் அதான ஞான நெறிதனை விசாரமாக
மிகுமுனது ரூப தானம் – அருள்வாயே

எதிர்வரும் உதார சூரன் இருபிள வதாக வேலை
இயலொடு கடாவு தீர – குமரேசா

இனியசொல் மறாத சீலர் கருவழி வராமல் நாளும்
இளமையது தானு மாக – நினைவோனே

நதியுடன் அராவு பூணு பரமர்குரு நாதனான
நடைபெறு கடூர மான – மயில்வீரா

நகைமுக விநோதஞான குறமினுடனேகுலாவு
நவமணி யுலாவு மார்ப – பெருமாளே.

English

mathithanai yilAtha pAvi GuruneRi yilAtha kOpi
mananilai nilAtha pEyan – avamAyai

vakaiyathu vidAtha pEdi thavaninai vilAtha mOdi
varumvakai yithEthu kAya – menanAdum

vithiyili polAtha lOpi sapaithanil varAtha kOzhai
vinaiyikal vidAtha kULa – nenaineeyum

mikupara mathAna njAna neRithanai visAra mAka
mikumuna thurUpa thAna – maruLvAyE

ethirvaru muthAra cUra nirupiLa vathAka vElai
yiyalodu kadAvu theera – kumarEsA

iniyasol maRAtha seelar karuvazhi varAmal nALum
iLamaiyathu thAnu mAka – ninaivOnE

nathiyuda narAvu pUNu paramarguru nAtha nAna
nadaipeRu kadUra mAna – mayilveerA

nakaimuka vinOtha njAna kuRaminuda nEku lAvu
navamaNi yulAvu mArba – perumALE.

English Easy Version

mathithanai yilAtha pAvi GuruneRi yilAtha kOpi
mananilai nilAtha pEyan

avamAyai vakaiyathu vidAtha pEdi thavaninaivilAtha mOdi
varumvakai yithEthu – kAyamenanAdum

vithiyili polAtha lOpi sapaithanil varAtha kOzhai
vinaiyikal vidAtha – kULanenai neeyum

mikuparam athAna njAna neRithanai visAramAka
mikumunathu rUpa thAnam -aruLvAyE

ethirvarum uthAra cUran irupiLa vathAka vElai
iyalodu kadAvu theera – kumarEsA

iniyasol maRAtha seelar karuvazhi varAmal nALum
iLamaiyathu thAnu mAka – ninaivOnE

nathiyudan arAvu pUNu paramarguru nAthanAna
nadaipeRu kadUra mAna – mayilveerA

nakaimuka vinOthanjAna kuRaminudanEkulAvu
navamaNi yulAvu mArba – perumALE