திருப்புகழ் 1289 சினத்துச் சீறிய (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1289 Sinaththuchcheeriya

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனத்தத் தானன – தனதான

சினத்துச் சீறிய – வழிகாணச்
சிரித்துப் பேசியு – மயல்பூண

கனத்துப் போர்செயு – முலைதோணக்
கலைக்குட் பாதியு – மறைவாக

மனத்துக் காறுதல் – வருமாறு
மலைப்பப் பேணியு – மிகவாய

தனத்தைச் சூறைகொள் – மடவார்தம்
சதிக்குப் போம்வழி – தவிர்வேனோ

தெனத்தத் தாதென – எனவேபண்
திருத்தத் தோடளி – யிசைபாடும்

புனத்துக் காவல்கொள் – குறமாதின்
புணர்ச்சிக் கேயொரு – வழிதேடி

இனத்துக் காவல – ரறியாமல்
இணக்கித் தோகையை – மகிழ்வோயென்

றெனக்குத் தாளிணை – யருள்வாய்சூர்
இறக்கப் போர்செய்த – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனத்தத் தானன – தனதான

சினத்துச் சீறிய – வழி காணச்
சிரித்துப் பேசியும் – மயல் பூண

கனத்துப் போர் செயும் – முலை தோணக்
கலைக்குள் பாதியும் – மறைவாக

மனத்துக்கு ஆறுதல் – வருமாறு
மலைப்பப் பேணியும் – மிகவாய

தனத்தைச் சூறை கொள் – மடவார்
தம் சதிக்குப் போம் வழி – தவிர்வேனோ

தெனத்தத் தாதென – எனவே பண்
திருத்தத்தோடு அளி – இசை பாடும்

புனத்துக் காவல் கொள் – குற மாதின்
புணர்ச்சிக்கே ஒரு – வழி தேடி

இனத்துக் காவலர் – அறியாமல்
இணக்கித் தோகையை – மகிழ்வோய்

என்று எனக்குத் தாளினை – அருள்வாய்
சூர் இறக்கப் போர் செய்த – பெருமாளே

English

sinaththuchcheeRiya – vazhikANa
siriththup pEsiyu – mayalpUNa

kanaththup pOrseyu – mulaithONak
kalaikkut pAthiyu – maRaivAka

manaththuk kARuthal – varumARu
malaippap pENiyu – mikavAya

thanaththaich chURaikoL – madavArtham
sathikkup pOmvazhi – thavirvEnO

thenaththath thAthena – enavEpaN
thiruththath thOdaLi – yisaipAdum

punaththuk kAvalkoL – kuRamAthin
puNarcchik kEyoru – vazhithEdi

inaththuk kAvala – raRiyAmal
iNakkith thOkaiyai – makizhvOyen

Renakkuth thALiNai – yaruLvAycUr
iRakkap pOrseytha – perumALE.

English Easy Version

sinaththuch cheeRiya – vazhi kANach
chiriththup pEsiyum – mayal pUNa

kanaththup pOr seyum – mulai thONak
kalaikkuL pAthiyum – maRaivAka

manaththukku ARuthal – varumARu
malaippap pENiyum – mikavAya

thanaththaich chURai koL – madavAr
tham sathikkup pOm vazhi – thavirvEnO

thenaththath thAthena – enavE paN
thiruththaththOdu aLi – isai pAdum

punaththuk kAval koL – kuRa mAthin
puNarcchikkE oru – vazhi thEdi

inaththuk kAvalar – aRiyAmal
iNakkiththOkaiyai – makizhvOy

enRu enakkuth thALinai – aruLvAy
cUr iRakkap pOr seytha perumALE