திருப்புகழ் 1308 இலவிதழ் கோதி (பழமுதிர்ச்சோலை)

Thiruppugal 1308 Ilavidhazhkodhi

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தான தான தனதன தான தான
தனதன தான தான – தனதான

இலவிதழ் கோதி நேதி மதகலை யார வார
இளநகை யாட ஆடி – மிகவாதுற்

றெதிர்பொரு கோர பார ம்ருகமத கோல கால
இணைமுலை மார்பி லேற – மதராஜன்

கலவியி லோடி நீடு வெகுவித தாக போக
கரணப்ர தாப லீலை – மடமாதர்

கலவியின் மூழ்கி யாழு மிழிதொழி லேனு மீது
கருதிய ஞான போத – மடைவேனோ

கொலைபுரி காளி சூலி வயிரவி நீலி மோடி
குலிசகு டாரி யாயி – மகமாயி

குமரிவ ராகி மோகி பகவதி யாதி சோதி
குணவதி யால வூணி – யபிராமி

பலிகொள்க பாலி யோகி பரமகல் யாணி லோக
பதிவ்ரதை வேத ஞானி – புதல்வோனே

படையொடு சூரன் மாள முடுகிய சூர தீர
பழமுதிர் சோலை மேவு – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தான தான தனதன தான தான
தனதன தான தான – தனதான

English

ilavithazh kOthi nEthi mathakalai yAra vAra
iLanakai yAda Adi – mikavAthut

Rethirporu kOra pAra mrukamatha kOla kAla
iNaimulai mArpi lERa – matharAjan

kalaviyi lOdi needu vekuvitha thAka pOka
karaNapra thApa leelai – madamAthar

kalaviyin mUzhki yAzhu mizhithozhi lEnu meethu
karuthiya njAna pOtha – madaivEnO

kolaipuri kALi cUli vayiravi neeli mOdi
kulisaku dAri yAyi – makamAyi

kumariva rAki mOki bagavathi yAthi sOthi
guNavathi yAla vUNi – yabirAmi

palikoLka pAli yOki paramakal yANi lOka
pathivrathai vEtha njAni – puthalvOnE

padaiyodu cUran mALa mudukiya cUra theera
pazhamuthir sOlai mEvu – perumALE.

English Easy Version