திருப்புகழ் 216 சரண கமலாலயத்தை (சுவாமிமலை)

Thirupugal 216 Saranakamalalayaththai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனன தான தத்த தனதனன தான தத்த
தனதனன தான தத்த – தனதான

சரணகம லால யத்தை அரைநிமிஷ நேர மட்டில்
தவமுறைதி யானம் வைக்க – அறியாத

சடகசட மூட மட்டி பவவினையி லேச னித்த
தமியன்மிடி யால்ம யக்க – முறுவேனோ

கருணைபுரி யாதி ருப்ப தெனகுறையி வேளை செப்பு
கயிலைமலை நாதர் பெற்ற – குமரோனே

கடகபுய மீதி ரத்ந மணியணிபொன் மாலே செச்சை
கமழுமண மார்க டப்ப – மணிவோனே

தருணமிதை யாமி குத்த கனமதுறு நீள்ச வுக்ய
சகலசெல்வ யோக மிக்க – பெருவாழ்வு

தகைமைசிவ ஞான முத்தி பரகதியு நீகொ டுத்து
தவிபுரிய வேணு நெய்த்த – வடிவேலா

அருணதள பாத பத்ம மதுநிதமு மேது திக்க
அரியதமிழ் தான ளித்த – மயில்வீரா

அதிசயம நேக முற்ற பழநிமலை மீது தித்த
அழகதிரு வேர கத்தின் – முருகோனே.

பதம் பிரித்தது

தனதனன தான தத்த தனதனன தான தத்த
தனதனன தான தத்த – தனதான

சரண கமலாலயத்தை அரை நிமிஷ நேர மட்டில்
தவமுறை தியானம் வைக்க – அறியாத

ஜட கசட மூட மட்டி பவ வினையிலே சனித்த
தமியன் மிடியால் மயக்கம் – உறுவேனோ

கருணை புரியாதிருப்ப தென குறை இவேளை செப்பு
கயிலைமலை நாதர்பெற்ற – குமரோனே

கடக புயமீதி ரத்ன மணியணி பொன்மாலை செச்சை
கமழு மணமார் கடப்பம் – அணிவோனே

தருணம் இதையா மிகுத்த கனமதுறு நீள்சவுக்ய
சகல செல்வ யோகமிக்க – பெருவாழ்வு

தகைமை சிவ ஞான முத்தி பரகதியு நீகொடுத்(து)
(உ)தவிபுரிய வேணு நெய்த்த – வடிவேலா

அருணதள பாத பத்மம் அதுநிதமுமே துதிக்க
அரிய தமிழ் தானளித்த – மயில்வீரா

அதிசயம் அனேகம் உற்ற பழனிமலை மீதுதித்த
அழக, திருவேரகத்தின் – முருகோனே.

English

charaNa kamalAla yaththai arainimisha nEra mattil
thavamuRai dhiyAnam vaikka – aRiyAdha

jadakasada mUda matti bhava vinaiyilE janiththa
thamiyan midiyAl mayakkam – uRuvEnO

karuNaipuri yAdhi ruppa dhenakuRaiyi vELai seppu
kayilaimalai nAthar petra – kumarOnE

kadakabuya meethi rathna maNiyaNipon mAlai secchai
kamazhu maNa mAr kadappam – aNivOnE

tharuNam idhaiyA miguththa ganamadhuRu neeL savukya
sakalaselva yOga mikka – peruvAzhvu

thagaimaisiva nyAna muththi paragathiyu nee koduth
udhavipuriya vENu neyththa – vadivElA

aruNadhaLa pAdha padhmam adhunidhamumE thudhikka
ariyathamizh thAn aLiththa – mayilveerA

adhisayam anEgam utra pazhanimalai meedh udhiththa
azhagathiru vEragaththin – murugOnE.

English Easy Version

charana kamalAlayaththai arainimisha nEra mattil:
thavamuRai dhiyAnam vaikka – aRiyAdha

jadakasada mUda matti bhava vinaiyilE janiththa
Thamiyan midiyAl mayakkam – uRuvEnO

karuNaipuri yAdhi ruppa dhenakuRai i vELai seppu
kayilaimalai nAthar petra – kumarOnE

kadakabuya meethi rathna maNiyaNipon mAlai secchai
kamazhu maNa mAr kadappam – aNivOnE

tharuNam idhaiyA miguththa ganamadhuRu neeL savukya
sakalaselva yOga mikka – peruvAzhvu

thagaimaisiva nyAna muththi paragathiyu nee koduthu
udhavipuriya vENu neyththa – vadivElA

aruNadhaLa pAdha padhmam adhunidhamumE thudhikka
ariyathamizh thAn aLiththa – mayilveerA

adhisayam anEgam utra pazhanimalai meedh udhiththa
azhagathiru vEragaththin – murugOnE