திருப்புகழ் 226 பரவரிதாகி (சுவாமிமலை)

Thiruppugal 226 Paravaridhagi

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தானன, தனதன தானன
தனதன தானன – தனதான

பரவரி தாகிய வரையென நீடிய
பணைமுலை மீதினி – லுருவான

பணிகளு லாவிட இழையிடை சாய்தரு
பயிலிகள் வாள்விழி – அயிலாலே

நிரவரி யோடியல் குழல்களி னாண்மலர்
நிரைதரு மூரலி – னகைமீது

நிலவியல் சேர்முக மதிலுயர் மாமயல்
நிலையெழ வேயலை – வதுவாமோ

அரவணை யார்குழை பரசிவ ஆரண
அரனிட பாகம – துறைசோதி

அமையுமை டாகினி திரிபுரை நாரணி
அழகிய மாதருள் – புதல்வோனே

குரவணி பூஷண சரவண தேசிக
குககரு ணாநிதி – அமரேசா

குறமக ளானைமின் மருவிய பூரண
குருகிரி மேவிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தானன, தனதன தானன
தனதன தானன – தனதான

பரவ அரிதாகிய வரை என நீடிய
பணை முலை மீதினில் – உருவான

பணிகள் உலாவிட இழை இடை சாய் தரு
பயிலிகள் வாள் விழி – அயிலாலே

நிர வரியோடு இயல் குழல்களின் நாண் மலர்
நிரை தரும் மூரலின் – நகை மீது

நிலவு இயல் சேர் முகம் அதில் உயர் மா மயல்
நிலை எழவே அலைவது – ஆமோ

அரவு அணையார் குழை பர சிவ ஆரண
அரன் இட பாகமது – உறை சோதி

அமை உமை டாகினி* திரி புரை நாரணி
அழகிய மாது அருள் – புதல்வோனே

குரவு அணி பூஷண சரவண தேசிக
குக கருணா நிதி – அமரேசா

குற மகள் ஆனை மின் மருவிய பூரண
குரு கிரி மேவிய – பெருமாளே.

English

paravari thAkiya varaiyena neediya
paNaimulai meethini – luruvAna

paNikaLu lAvida izhaiyidai sAytharu
payilikaL vALvizhi – ayilAlE

niravari yOdiyal kuzhalkaLi nANmalar
niraitharu mUrali – nakaimeethu

nilaviyal sErmuka mathiluyar mAmayal
nilaiyezha vEyalai – vathuvAmO

aravaNai yArkuzhai parasiva AraNa
aranida pAkama – thuRaisOthi

amaiyumai dAkini thiripurai nAraNi
azhakiya mAtharuL – puthalvOnE

kuravaNi pUshaNa saravaNa thEsika
gukakaru NAnithi – amarEsA

kuRamaka LAnaimin maruviya pUraNa
gurugiri mEviya – perumALE.

English Easy Version

parava arithAkiya varai ena neediya
paNai mulai meethinil – uruvAna

paNikaL ulAvida izhai idai sAy tharu
payilikaL vAL vizhi – ayilAlE

nira variyOdu iyal kuzhalkaLin nAN malar
nirai tharum mUralin – nakai meethu

nilavu iyal sEr mukam athil uyar mA mayal
nilai ezhavE alaivathu – AmO

aravu aNaiyAr kuzhai para siva AraNa
aran ida pAkamathu – uRai sOthi

amai umai dAgini* thiri purai nAraNi
azhakiya mAthu aruL – puthalvOnE

kuravu aNi pUshaNa saravaNa thEsika
guka karuNA nithi – amarEsA

kuRa makaL Anai min maruviya pUraNa
guru giri mEviya – perumALE.