திருப்புகழ் 245 உடையவர்கள் ஏவர் (திருத்தணிகை)

Thiruppugal 245 Udaiyavargalevar

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனனதன தான தனனதன தான
தனனதன தான – தனதான

உடையவர்க ளேவ ரெவர்களென நாடி
யுளமகிழ ஆசு – கவிபாடி

உமதுபுகழ் மேரு கிரியளவு மான
தெனவுரமு மான – மொழிபேசி

நடைபழகி மீள வறியவர்கள் நாளை
நடவுமென வாடி – முகம்வேறாய்

நலியுமுன மேயு னருணவொளி வீசு
நளினஇரு பாத – மருள்வாயே

விடைகொளுவு பாகர் விமலர்திரி சூலர்
விகிர் தர்பர யோகர் – நிலவோடே

விளவு சிறு பூளை நகுதலையொ டாறு
விடவரவு சூடு – மதிபாரச்

சடையிறைவர் காண உமைமகிழ ஞான
தளர் நடையி டாமுன் – வருவோனே

தவமலரு நீல மலர்சுனைய நாதி
தணிமலையு லாவு – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனனதன தான தனனதன தான
தனனதன தான – தனதான

உடையவர்கள் ஏவர் எவர்களென நாடி
உளமகிழ – ஆசுகவிபாடி

உமதுபுகழ் மேரு கிரியளவும் ஆனது
என உரமுமான – மொழிபேசி

நடைபழகி மீள வறியவர்கள் நாளை
நடவுமென வாடி – முகம்வேறாய்

நலியுமுனமே உன் அருணவொளி வீசு
நளினஇரு பாதம் – அருள்வாயே

விடைகொளுவு பாகர் விமலர்திரி சூலர்
விகிர்தர் பர யோகர் – நிலவோடே

விளவு சிறு பூளை நகுதலையொடு ஆறு
விட அரவு சூடும் – அதிபாரச்

சடையிறைவர் காண உமைமகிழ ஞான
தளர் நடையி டாமுன் – வருவோனே

தவமலரு நீல மலர் சுனை அநாதி
தணிமலையு லாவு – பெருமாளே.

English

udaiyavarka LEva revarkaLena nAdi
yuLamakizha Asu – kavipAdi

umathupukazh mEru kiriyaLavu mAna
thenavuramu mAna – mozhipEsi

nadaipazhaki meeLa vaRiyavarkaL nALai
nadavumena vAdi – mukamvERAy

naliyumuna mEyu naruNavoLi veesu
naLinairu pAtha – maruLvAyE

vidaikoLuvu pAkar vimalarthiri chUlar
vikir tharpara yOkar – nilavOdE

viLavu siRu pULai nakuthalaiyo dARu
vidavaravu chUdu – mathipArach

chadaiyiRaivar kANa umaimakizha gnAna
thaLar nadaiyi dAmun – varuvOnE

thavamalaru neela malar chunaiya nAthi
thaNimalaiyu lAvu – perumALE.

English Easy Version

udaiyavarkaL Evar evarkaLena nAdi
uLamakizha Asu – kavipAdi

umathupukazh mEru kiriyaLavum Anathu
ena uramumAna – mozhipEsi

nadaipazhaki meeLa vaRiyavarkaL nALai
nadavumena vAdi – mukamvERAy

naliyumunamE un aruNavoLi veesu
naLinairu pAtham – aruLvAyE

vidaikoLuvu pAkar vimalarthiri sUlar
vikirthar para yOkar – nilavOdE

viLavu siRu pULai nakuthalaiyodu ARu
vidavaravu chUdum – athiparach

sadaiyiRaivar kANa umaimakizha gnAna
thaLar nadaiyi dAmun – varuvOnE

thavamalaru neela malar sunai anAthi
thaNimalaiyu lAvu – perumALE.