திருப்புகழ் 246 உய்யஞானத்து நெறி (திருத்தணிகை)

Thiruppugal 246 Uyyagnanaththuneri

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தய்யனா தத்ததன தய்யனா தத்ததன
தய்யனா தத்ததன – தனதான

உய்யஞா னத்துநெறி கைவிடா தெப்பொழுது
முள்ளவே தத்துறைகொ – டுணர்வோதி

உள்ளமோ கத்திருளை விள்ளமோ கப்பொருளை
யுள்ளமோ கத்தருளி – யுறவாகி

வையமே ழுக்குநிலை செய்யுநீ திப்பழைய
வல்லமீ துற்பலச – யிலமேவும்

வள்ளியா நிற்புதிய வெள்ளில்தோய் முத்தமுறி
கிள்ளிவீ சுற்றுமலர் – பணிவேனோ

பையரா வைப்புனையு மையர்பா கத்தலைவி
துய்யவே ணிப்பகிர – திகுமாரா

பையமால் பற்றிவளர் சையமேல் வைக்குமுது
நெய்யனே சுற்றியகு – றவர்கோவே

செய்யுமால் வெற்புருவ வெய்யவேல் சுற்றிவிடு
கையமால் வைத்ததிரு – மருகோனே

தெய்வயா னைக்கிளைய வெள்ளையா னைத்தலைவ
தெய்வயா னைக்கினிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தய்யனா தத்ததன தய்யனா தத்ததன
தய்யனா தத்ததன – தனதான

உய்யஞானத்து நெறி கைவிடாது எப்பொழுதும்
உள்ள வேதத்துறை கொடு – உணர்வோதி

உள்ள மோகத்து இருளை விள்ள மோகப்பொருளை
உள்ள மோகத்து அருளி – யுறவாகி

வையம் ஏழுக்குநிலை செய்யுநீதி பழைய
வல்ல மீது உற்பலசயில – மேவும்

வள்ளியா நிற்புதிய வெள்ளில்தோய் முத்தமுறி
கிள்ளிவீசுற்று மலர் – பணிவேனோ

பை யராவைப் புனையும் ஐயர்பாகத்தலைவி
துய்யவேணிப்பகிரதி – குமாரா

பைய மால் பற்றிவளர் சையமேல் வைக்கு முது
நெய்யனே சுற்றிய – குறவர் கோவே

செய்யுமால் வெற்புருவ வெய்யவேல் சுற்றிவிடு
கைய மால் வைத்ததிரு – மருகோனே

தெய்வயானைக்கிளைய வெள்ளையானைத்தலைவ
தெய்வயா னைக்கினிய – பெருமாளே.

English

uyyanjA naththuneRi kaividA theppozhuthu
muLLavE thaththuRaiko – duNarvOthi

uLLamO kaththiruLai viLLamO kapporuLai
yuLLamO kaththaruLi – yuRavAki

vaiyamE zhukkunilai seyyunee thippazhaiya
vallamee thuRpalasa – yilamEvum

vaLLiyA niRputhiya veLLilthOy muththamuRi
kiLLivee cuRRumalar – paNivEnO

paiyarA vaippunaiyu maiyarpA kaththalaivi
thuyyavE Nippakira – thikumArA

paiyamAl paRRivaLar caiyamEl vaikkumuthu
neyyanE suRRiyaku – RavarkOvE

seyyumAl veRpuruva veyyavEl suRRividu
kaiyamAl vaiththathiru – marukOnE

theyvayA naikkiLaiya veLLaiyA naiththalaiva
theyvayA naikkiniya – perumALE.

English Easy Version

uyyanjA naththuneRi kaividA theppozhuthum
uLLavE thaththuRai – koduNarvOthi

uLLamO kaththiruLai viLLamO kapporuLai
yuLLamO kaththaruLi – uRavAki

vaiyamE zhukkunilai seyyuneethi pazhaiya
vallamee thuRpalasa – yilamEvum

vaLLiyA niRputhiya veLLilthOy muththamuRi
kiLLi veecuRRu malar – paNivEnO

paiyarA vaippunaiyu maiyar pAkaththalaivi
thuyyavE Nippakirathi – kumArA

paiyamAl paRRivaLar caiyamEl vaikkumuthu
neyyanE suRRiyaku – RavarkOvE

seyyumAl veRpuruva veyyavEl suRRividu
kaiya mAl vaiththathiru – marukOnE

theyvayA naikkiLaiya veLLaiyA naiththalaiva
theyvayA naikkiniya – perumALE.