திருப்புகழ் 248 எலுப்பு நாடிகள் (திருத்தணிகை)

Thiruppugal 248 Eluppunadigal

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனத்த தானன தத்தன தத்தன
தனத்த தானன தத்தன தத்தன
தனத்த தானன தத்தன தத்தன – தனதான

எலுப்பு நாடிக ளப்பொடி ரத்தமொ
டழுக்கு மூளைகள் மச்சொடு கொட்புழு
விருக்கும் வீடதி லெத்தனை தத்துவ – சதிகாரர்

இறப்பர் சூதக வர்ச்சுத ரப்பதி
யுழப்பர் பூமித ரிப்பர்பி றப்புட
னிருப்பர் வீடுகள் கட்டிய லட்டுறு – சமுசாரம்

கெலிப்பர் மால்வலை பட்டுறு துட்டர்கள்
அழிப்பர் மாதவ முற்றுநி னைக்கிலர்
கெடுப்பர் யாரையு மித்திர குத்தரர் – கொலைகாரர்

கிருத்தர் கோளகர் பெற்றுதி ரிக்கள
வரிப்பர் சூடக ரெத்தனை வெப்பிணி
கெலிக்கும் வீடதை நத்தியெ டுத்திவ – ணுழல்வேனோ

ஒலிப்பல் பேரிகை யுக்ரவ மர்க்கள
மெதிர்த்த சூரரை வெட்டியி ருட்கிரி
யுடைத்து வானவர் சித்தர்து தித்திட – விடும்வேலா

உலுத்த ராவண னைச்சிர மிற்றிட
வதைத்து மாபலி யைச்சிறை வைத்தவன்
உலக்கை ராவிந டுக்கடல் விட்டவன் – மருகோனே

வலிக்க வேதனை குட்டிந டித்தொரு
செகத்தை யீனவள் பச்சைநி றத்தியை
மணத்த தாதைப ரப்ரம ருக்கருள் – குருநாதா

வனத்தில் வாழும யிற்குல மொத்திடு
குறத்தி யாரைம யக்கிய ணைத்துள
மகிழ்ச்சி யோடுதி ருத்தணி பற்றிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனத்த தானன தத்தன தத்தன
தனத்த தானன தத்தன தத்தன
தனத்த தானன தத்தன தத்தன – தனதான

எலுப்பு நாடிகள் அப்பொடு இரத்தமொடு
அழுக்கு மூளைகள் மச்சொடு கொட்புழு
இருக்கும் வீடு அதிலெத்தனை தத்துவ – சதிகாரர்

இறப்பர் சூதகவர்ச் சுதரப்பதி
யுழப்பர் பூமிதரிப்பர் பிறப்புடனிருப்பர்
வீடுகள் கட்டி அலட்டுறு – சமுசாரம்

கெலிப்பர் மால்வலை பட்டுறு துட்டர்கள்
அழிப்பர் மாதவ முற்றுநி னைக்கிலர்
கெடுப்பர் யாரையு மித்திர குத்தரர் – கொலைகாரர்

கிருத்தர் கோளகர் பெற்றுதி ரிக்களவரிப்பர்
சூடக ரெத்தனை வெப்பிணி
கெலிக்கும் வீடதை நத்தியெடுத்து – இவணுழல்வேனோ

ஒலிப்பல் பேரிகை யுக்ர அமர்க்களம்
எதிர்த்த சூரரை வெட்டியி ருட்கிரி
யுடைத்து வானவர் சித்தர்துதித்திட – விடும்வேலா

உலுத்த ராவணனைச்சிரம் இற்றிட
வதைத்து மாபலியைச்சிறை வைத்தவன்
உலக்கை ராவி நடுக்கடல் விட்டவன் – மருகோனே

வலிக்க வேதனை குட்டி நடித்து ஒரு
செகத்தை யீனவள் பச்சைநிறத்தியை
மணத்த தாதைப ரப்ரம ருக்கருள் – குருநாதா

வனத்தில் வாழுமயிற்குலம் ஒத்திடு
குறத்தியாரைம யக்கிய ணைத்து
உள மகிழ்ச்சி யோடுதிருத்தணி பற்றிய – பெருமாளே.

English

eluppu nAdika Lappodi raththamo
dazhukku mULaikaL maccodu kodpuzhu
virukkum veedathi leththanai thaththuva – sathikArar

iRappar cUthaka varccutha rappathi
yuzhappar pUmitha ripparpi Rappuda
niruppar veedukaL kattiya lattuRu – samusAram

kelippar mAlvalai pattuRu thuttarkaL
azhippar mAdhava mutRuni naikkilar
keduppar yAraiyu miththira kuththarar – kolaikArar

kiruththar kOLakar petRuthi rikkaLa
varippar cUdaka reththanai veppiNi
kelikkum veedathai naththiye duththiva – NuzhalvEnO

olippal pErikai yukrava markkaLa
methirththa cUrarai vettiyi rutkiri
yudaiththu vAnavar siththarthu thiththida – vidumvElA

uluththa rAvaNa naiccira mitRida
vathaiththu mApali yaicciRai vaiththavan
ulakkai rAvina dukkadal vittavan – marukOnE

valikka vEthanai kuttina diththoru
sekaththai yeenavaL paccaini Raththiyai
maNaththa thAthaipa raprama rukkaruL – gurunAthA

vanaththil vAzhuma yiRkula moththidu
kuRaththi yAraima yakkiya NaiththuLa
makizhcci yOduthi ruththaNi patRiya – perumALE.

English Easy Version

eluppu nAdika Lappodi raththamodu
azhukku mULaikaL maccodu kodpuzhu
irukkum veedu athil eththanai thaththuva – sathikArar

iRappar cUthaka varccutha rappathi
yuzhappar pUmitha ripparpi Rappuda
niruppar veedukaL kattiya lattuRu – samusAram

kelippar mAlvalai pattuRu thuttarkaL
azhippar mAdhava mutRuni naikkilar
keduppar yAraiyu miththira kuththarar – kolaikArar

kiruththar kOLakar petRuthirik
kaLavarippar cUdaka reththanai veppiNi
kelikkum veedathai naththiye duththu – ivaNuzhalvEnO

olippal pErikai yukrava markkaLa
methirththa cUrarai vetti yirutkiriyudaiththu
vAnavar siththarthu thiththida – vidumvElA

uluththa rAvaNa naiccira mitRida
vathaiththu mApali yaicciRai vaiththavan
ulakkai rAvinadukkadal vittavan – marukOnE

valikka vEthanai kutti nadiththoru
sekaththai yeenavaL paccaini Raththiyai
maNaththa thAthaipa raprama rukkaruL – gurunAthA

vanaththil vAzhuma yiRkula moththidu
kuRaththi yAraima yakkiya Naiththu
uLamakizhcci yOduthi ruththaNi patRiya – perumALE.