திருப்புகழ் 260 கிரி உலாவிய (திருத்தணிகை)

Thiruppugal 260 Giriulaviya

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தானன தனதன தனதன
தனன தானன தனதன தனதன
தனன தானன தனதன தனதன – தனதான

கிரியு லாவிய முலைமிசை துகிலிடு
கபட நாடக விரகிக ளசடிகள்
கெடுவி யாதிக ளடைவுடை யுடலினர் – விரகாலே

க்ருபையி னாரொடு மணமிசை நழுவிகள்
முழுது நாறிக ளிதமொழி வசனிகள்
கிடையின் மேல்மன முருகிட தழுவிகள் – பொருளாலே

பரிவி லாமயல் கொடுசமர் புரிபவர்
அதிக மாவொரு பொருள்தரு பவரொடு
பழைய பேரென இதமுற அணைபவர் – விழியாலே

பகழி போல்விடு வினைகவர் திருடிகள்
தமையெ ணாவகை யுறுகதி பெரும்வகை
பகர மாமயில் மிசைவர நினைவது – மொருநாளே

அரிய ராதிபர் மலரய னிமையவர்
நிலைபெ றாதிடர் படவுடன் முடுகியெ
அசுரர் தூள்பட அயில்தொடு மறுமுக – இளையோனே

அரிய கானக முறைகுற மகளிட
கணவ னாகிய அறிவுள விதரண
அமரர் நாயக சரவண பவதிற – லுடையோனே

தரும நீதியர் மறையுளர் பொறையுளர்
சரிவு றாநிலை பெறுதவ முடையவர்
தளர்வி லாமன முடையவ ரறிவினர் – பரராஜர்

சகல லோகமு முடையவர் நினைபவர்
பரவு தாமரை மலரடி யினிதுற
தணிகை மாமலை மணிமுடி யழகியல் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனன தானன தனதன தனதன
தனன தானன தனதன தனதன
தனன தானன தனதன தனதன – தனதான

கிரி உலாவிய முலை மிசை துகில் இடு
கபட நாடக விரகிகள் அசடிகள்
கெடு வியாதிகள் அடைவுடை உடலினர் – விரகாலே

க்ருபையினார் ஒடு மணம் மிசை நழுவிகள்
முழுது நாறிகள் இத மொழி வசனிகள்
கிடையின் மேல் மனம் உருகிட தழுவிகள் – பொருளாலே

பரிவு இ(ல்)லா மயல் கொடு சமர் புரிபவர்
அதிகமா(க) ஒரு பொருள் தருபவரொடு
பழைய பேர் என இதம் உற அணைபவர் – விழியாலே

பகழி போல் விடு வினை கவர் திருடிகள்
தமை எ(ண்)ணா வகை அறு கதி பெறும் வகை
பகர மா மயில் மிசை வர நினைவதும் – ஒரு நாளே

அரி அர(ன்) அதிபர் மலர் அயன் இமையவர்
நிலை பெறாது இடர் பட உடன் முடுகியே
அசுரர் தூள்பட அயில் தொடும் அறு முக – இளையோனே

அரிய கானகம் உறை குற மகளிட
கணவனாகிய அறிவு உள விதரண
அமரர் நாயக சரவணபவ திறல் – உடையோனே

தரும நீதியர் மறை உளர் பொறை உளர்
சரிவு உறா நிலை பெறு தவம் உடையவர்
தளர்வு இலா மனம் உடையவர் அறிவினர் – பர ராஜர்

சகல லோகமும் உடையவர் நினைபவர்
பரவு தாமரை மலர் அடி இனிது உற
தணிகை மாமலை மணிமுடி அழகியல் – பெருமாளே.

English

kiriyu lAviya mulaimisai thukilidu
kapada nAdaka virakika LasadikaL
keduvi yAthika Ladaivudai yudalinar – virakAlE

krupaiyi nArodu maNamisai nazhuvikaL
muzhuthu nARika Lithamozhi vasanikaL
kidaiyin mElmana murukida thazhuvikaL – poruLAlE

parivi lAmayal kodusamar puripavar
athika mAvoru poruLtharu pavarodu
pazhaiya pErena ithamuRa aNaipavar – vizhiyAlE

pakazhi pOlvidu vinaikavar thirudikaL
thamaiye NAvakai yuRukathi perumvakai
pakara mAmayil misaivara ninaivathu – morunALE

ariya rAthipar malaraya nimaiyavar
nilaipe RAthidar padavudan mudukiye
asurar thULpada ayilthodu maRumuka – iLaiyOnE

ariya kAnaka muRaikuRa makaLida
kaNava nAkiya aRivuLa vitharaNa
amarar nAyaka saravaNa pavathiRa – ludaiyOnE

tharuma neethiyar maRaiyuLar poRaiyuLar
sarivu RAnilai peRuthava mudaiyavar
thaLarvi lAmana mudaiyava raRivinar – pararAjar

sakala lOkamu mudaiyavar ninaipavar
paravu thAmarai malaradi yinithuRa
thaNikai mAmalai maNimudi yazhakiyal – perumALE.

English Easy Version

kiri ulAviya mulai misai thukil idu
kapada nAdaka virakikaL asadikaL
kedu viyAthikaL adaivudai udalinar – virakAlE

krupaiyinAr odu maNam misai nazhuvikaL
muzhuthu nARikaL itha mozhi vasanikaL
kidaiyin mEl manam urukida thazhuvikaL – poruLAlE

parivu i(l)lA mayal kodu samar puripavar
athikamA(ka) oru poruL tharupavarodu
pazhaiya pEr ena itham uRa aNaipavar – vizhiyAlE

pakazhi pOl vidu vinai kavar thirudikaL
thamai e(N)NA vakai aRu kathi peRum vakai
pakara mA mayil misai vara ninaivathum – oru nALE

ari ara(na) athipar malar ayan imaiyavar
nilai peRAthu idar pada udan mudukiyE
asurar thULpada ayil thodum aRu muka – iLaiyOnE

ariya kAnakam uRai kuRa makaLida
kaNavanAkiya aRivu uLa vitharaNa
amarar nAyaka saravaNapava thiRal – udaiyOnE

tharuma neethiyar maRai uLar poRai uLar
sarivu uRA nilai peRu thavam udaiyavar
thaLarvu ilA manam udaiyavar aRivinar – para rAjar

sakala lOkamum udaiyavar ninaipavar
paravu thAmarai malar adi inithu uRa
thaNikai mAmalai maNimudi azhakiyal – perumALE.