திருப்புகழ் 280 பருத்தபற் சிரத்தினை (திருத்தணிகை)

Thiruppugal 280 Paruththaparsiraththinai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனத்தனத் தனத்தனத் தனத்தனத் தனத்தனத்
தனத்தனத் தனத்தனத் – தனதான

பருத்தபற் சிரத்தினைக் குருத்திறற் கரத்தினைப்
பரித்தவப் பதத்தினைப் – பரிவோடே

படைத்தபொய்க் குடத்தினைப் பழிப்பவத் திடத்தினைப்
பசிக்குடற் கடத்தினைப் – பயமேவும்

பெருத்தபித் துருத்தனைக் கிருத்திமத் துருத்தியைப்
பிணித்தமுக் குறத்தொடைப் – புலனாலும்

பிணித்தவிப் பிணிப்பையைப் பொறுத்தமிழ்ப் பிறப்பறக்
குறிக்கருத் தெனக்களித் – தருள்வாயே

கருத்திலுற் றுரைத்தபத் தரைத்தொறுத் திருக்கரைக்
கழித்தமெய்ப் பதத்தில்வைத் – திடுவீரா

கதித்தநற் றினைப்புனக் கதித்தநற் குறத்தியைக்
கதித்தநற் றிருப்புயத் – தணைவோனே

செருத்தெறுத் தெதிர்த்தமுப் புரத்துரத் தரக்கரைச்
சிரித்தெரித் தநித்தர்பொற் – குமரேசா

சிறப்புறப் பிரித்தறத் திறத்தமிழ்க் குயர்த்திசைச்
சிறப்புடைத் திருத்தணிப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனத்தனத் தனத்தனத் தனத்தனத் தனத்தனத்
தனத்தனத் தனத்தனத் – தனதான

பருத்தபற் சிரத்தினைக் குருத்திறற் கரத்தினை
பரித்தவப் பதத்தினை – பரிவோடே

படைத்தபொய்க் குடத்தினைப் பழிப்பவத் திடத்தினை
பசிக்குடற் கடத்தினைப் – பயமேவும்

பெருத்தபித் துருத்தனை கிருத்திமத் துருத்தியை
பிணித்தமுக் குறத்தொடு ஐப் – புலனாலும்

பிணித்தவிப் பிணிப்பையை பொறுத்து அமிழ்ப் பிறப்பறக்
குறிக்கருத்து எனக்களித் – தருள்வாயே

கருத்திலுற் றுரைத்தபத்தரை தொறுத் திருக்கரைக்
கழித்த மெய்ப் பதத்தில் – வைத்திடுவீரா

கதித்தநற் றினைப்புனக் கதித்தநற் குறத்தியை
கதித்தநற் றிருப்புயத் – தணைவோனே

செருத்தெறுத் தெதிர்த்த முப் புரத்து உரத்தரக்கரை
சிரித்தெரித்த நித்தர்பொற் – குமரேசா

சிறப்புறப் பிரித்தறத் திறத்தமிழ்க் குயர்த்திசை
சிறப்புடைத் திருத்தணிப் – பெருமாளே.

English

paruththapaR siraththinaik kuruththiRaR karaththinaip
pariththavap pathaththinaip – parivOdE

padaiththapoyk kudaththinaip pazhippavath thidaththinaip
pasikkudaR kadaththinaip – payamEvum

peruththapith thuruththanaik kiruththimath thuruththiyaip
piNiththamuk kuRaththodaip – pulanAlum

piNiththavip piNippaiyaip poRuththamizhp piRappaRak
kuRikkaruth thenakkaLith – tharuLvAyE

karuththilut Ruraiththapath tharaiththoRuth thirukkaraik
kazhiththameyp pathaththilvaith – thiduveerA

kathiththanat Rinaippunak kathiththanaR kuRaththiyaik
kathiththanat Riruppuyath – thaNaivOnE

seruththeRuth thethirththamup puraththurath tharakkarai
siriththerith thaniththarpoR – kumarEsA

siRappuRap piriththaRath thiRaththamizhk kuyarththisai
siRappudaith thiruththaNip – perumALE.

English Easy Version

paruththapaR siraththinaik kuruththiRaR karaththinai
pariththavap pathaththinaip – parivOdE

padaiththapoyk kudaththinaip pazhippavath thidaththinai
pasikkudaR kadaththinaip – payamEvum

peruththapith thuruththanai kiruththimath thuruththiyai
piNiththamuk kuRaththodu aip – pulanAlum

piNiththavip piNippaiyai poRuththu amizhp piRappaRak
kuRikkaruththu enakkaLithth – aruLvAyE

karuththilut Ruraiththapathharai thoRuth thirukkaraik
kazhiththa meyp pathaththil vaith – thidu veerA

kathiththanat Rinaippunak kathiththanaR kuRaththiyai
kathiththanat Riruppuyath – thaNaivOnE

seruththeRuth thethirththamup puraththurath tharakkarai
siriththerith thaniththarpoR – kumarEsA

siRappuRap piriththaRath thiRaththamizhk kuyarththisai
siRappudaith thiruththaNip – perumALE.