திருப்புகழ் 284 பெருக்க உபாயம் (திருத்தணிகை)

Thiruppugal 284 Perukkaubayam

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனத்தன தானம் தனத்தன தானம்
தனத்தன தானம் – தனதான

பெருக்கவு பாயங் கருத்துடை யோர்தம்
ப்ரபுத்தன பாரங் – களிலேசம்

ப்ரமத்துட னாளும் ப்ரமித்திருள் கூரும்
ப்ரியக்கட லூடுந் – தணியாத

கருக்கட லூடுங் கதற்றும நேகங்
கலைக்கட லூடுஞ் – சுழலாதே

கடப்பலர் சேர்கிண் கிணிப்ரபை வீசும்
கழற்புணை நீதந் – தருள்வாயே

தருக்கிய வேதன் சிறைப்பட நாளுஞ்
சதுர்த்தச லோகங் – களும்வாழச்

சமுத்திர மேழுங் குலக்கிரி யேழுஞ்
சளப்பட மாவுந் – தனிவீழத்

திருக்கையில் வேலொன் றெடுத்தம ராடுஞ்
செருக்கு மயூரந் – தனில்வாழ்வே

சிறப்பொடு ஞானந் தமிழ்த்ரய நீடுந்
திருத்தணி மேவும் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனத்தன தானம் தனத்தன தானம்
தனத்தன தானம் – தனதான

பெருக்க உபாயம் கருத்து உடையோர் தம்
ப்ரபுத் தன பாரங்களிலே – சம்

ப்ரமத்துட(ன்) நாளும் ப்ரமித்து இருள் கூரும்
ப்ரியக் கடல் ஊடும் – தணியாத

கருக்கடல் ஊடும் கதற்றும் அநேகம்
கலைக் கடல் ஊடும் – சுழலாதே

கடப்பு அலர் சேர் கிண்கிணி ப்ரபை வீசும்
கழல் புணை நீ தந்து – அருள்வாயே

தருக்கிய வேதன் சிறைப் பட நாளும்
சதுர்த் தச லோகங் – களும் வாழச்

சமுத்திரம் ஏழும் குலக் கிரி ஏழும்
சளப்பட மாவும் – தனி வீழ

திருக் கையில் வேல் ஒன்று எடுத்து அமர் ஆடும்
செருக்கு மயூரம் – தனில் வாழ்வே

சிறப்பொடு ஞானத் தமிழ் த்ரய(ம்) நீடும்
திருத்தணி மேவும் – பெருமாளே.

English

perukkavu pAyang karuththudai yOrtham
prapuththana pArang – kaLilEsam

pramaththuda nALum pramiththiruL kUrum
priyakkada lUdun – thaNiyAtha

karukkada lUdung kathatRuma nEkam
kalaikkada lUdum – chuzhalAthE

kadappalar sErkiN kiNiprapai veesum
kazhaRpuNai neethan – tharuLvAyE

tharukkiya vEthan siRaippada nALum
sathurththasa lOkang – kaLumvAzha

samuththira mEzhung kulakkiri yEzhunj
chaLappada mAvun – thaniveezhath

thirukkaiyil vElon Reduththama rAdum
cherukku mayUran – thanilvAzhvE

siRappodu njAnan thamizhthraya needun
thiruththaNi mEvum – perumALE.

English Easy Version

perukka upAyam karuththu udaiyOr tham
praputh thana – pArangaLilE sam

pramaththuda(n) nALum pramiththu iruL kUrum
priyak kadal Udum – thaNiyAtha

karukkadal Udum kathatRum anEkam
kalaik kadal Udum – suzhalAthE

kadappu alar sEr kiNkiNi prapai veesum
kazhal puNai nee thanthu – aruLvAyE

tharukkiya vEthan siRaip pada nALum
sathurth thasa – lOkangaLum

vAzhac chamuththiram Ezhum kulak kiri Ezhum
chaLappada mAvum – thani veezha

thiruk kaiyil vEl onRu eduththu amar Adum
serukku mayUram – thanil vAzhvE

siRappodu njAnath thamizh thraya(m) needum
thiruththaNi mEvum – perumALE.