திருப்புகழ் 285 பொரியப் பொரிய (திருத்தணிகை)

Thiruppugal 285 Poriyapporiya

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனனத் தனனத் தனனத் தனனத்
தனனத் தனனத் – தனதான

பொரியப் பொரியப் பொலிமுத் துவடத்
துகளிற் புதையத் – தனமீதே

புரளப் புரளக் கறுவித் தறுகட்
பொருவிற் சுறவக் – கொடிவேள்தோள்

தெரிவைக் கரிவைப் பரவைக் குருகிச்
செயலற் றனள்கற் – பழியாதே

செறிவுற் றணையிற் றுயிலுற் றருமைத்
தெரிவைக் குணர்வைத் – தரவேணும்

சொரிகற் பகநற் பதியைத் தொழுகைச்
சுரருக் குரிமைப் – புரிவோனே

சுடர்பொற் கயிலைக் கடவுட் கிசையச்
சுருதிப் பொருளைப் – பகர்வோனே

தரிகெட் டசுரப் படைகெட் டொழியத்
தனிநெட் டயிலைத் – தொடும்வீரா

தவளப் பணிலத் தரளப் பழனத்
தணிகைக் குமரப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனனத் தனனத் தனனத் தனனத்
தனனத் தனனத் – தனதான

பொரியப் பொரியப் பொலி முத்து வடத்
துகளில் புதை அத் – தனம் மீதே

புரளப் புரளக் கறுவித் தறு கண்
பொரு வில் சுறவக் – கொடி வேள் தோள்

தெரி வைக்கு(ம்) அரிவைப் பரவைக்கு உருகிச்
செயல் அற்றனள் கற்பு – அழியாதே

செறி உற்று அணையில் துயில் உற்று அருமைத்
தெரிவைக்கு உணர்வைத் – தர வேணும்

சொரி கற்பக நல் பதியைத் தொழு கைச்
சுரருக்கு உரிமைப் – புரிவோனே

சுடர் பொன் கயிலைக் கடவுட்கு இசையச்
சுருதிப் பொருளைப் – பகர்வோனே

தரி கெட்டு அசுரப் படை கெட்டு ஒழியத்
தனி நெட்டு அயிலைத் – தொடும் வீரா

தவளப் பணிலத் தரளப் பழனத்
தணிகைக் குமரப் – பெருமாளே.

English

poriyap poriyap polimuth thuvadath
thukaLiR puthaiyath – thanameethE

puraLap puraLak kaRuvith thaRukat
poruviR chuRavak – kodivELthOL

therivaik karivaip paravaik kurukic
cheyalat RanaLkaR – pazhiyAthE

seRivut RaNaiyit Ruyilut Rarumaith
therivaik kuNarvrith – tharavENum

sorikaR pakanaR pathiyaith thozhukaic
churaruk kurimaip – purivOnE

sudarpoR kayilaik kadavut kisaiyac
churuthip poruLaip – pakarvOnE

thariket tasurap padaiket tozhiyath
thaninet tayilaith – thodumveerA

thavaLap paNilath tharaLap pazhanath
thaNikaik kumarap – perumALE.

English Easy Version

poriyap poriyap poli muththu vadath
thukaLil puthai ath – thanam meethE

puraLap puraLak kaRuvith thaRu kaN
poru vil suRavak – kodi vEL thOL

theri vaikku(m) arivaip paravaikku urukic
cheyal atRanaL kaRpu – azhiyAthE

seRi utRu aNaiyil thuyil utRu arumaith
therivaikku uNarvrith – thara vENum

sori kaRpaka nal pathiyaith thozhu kaic
churarukku urimaip – purivOnE

sudar pon kayilaik kadavutku isaiyac
churuthip poruLaip – pakarvOnE

thari kettu asurap padai kettu ozhiyath
thani nettu ayilaith – thodum veerA

thavaLap paNilath tharaLap pazhanath
thaNikaik kumarap – perumALE.