திருப்புகழ் 286 பொருவிக் கந்தொடு (திருத்தணிகை)

Thiruppugal 286 Poruvikkandhodu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனனத் தந்ததனத் தனனத் தந்ததனத்
தனனத் தந்ததனத் – தனதான

பொருவிக் கந்தொடடர்ச் செருவிக் கன்றொடுமிப்
புதுமைப் புண்டரிகக் – கணையாலே

புளகக் கொங்கையிடத் திளகக் கொங்கையனற்
பொழியத் தென்றல்துரக் – குதலாலே

தெருவிற் பெண்கள்மிகக் கறுவிச் சண்டையிடத்
திரியத் திங்களுதிப் – பதனாலே

செயலற் றிங்கணையிற் றுயிலற் றஞ்சியயர்த்
தெரிவைக் குன்குரவைத் – தரவேணும்


அருவிக் குன்றடையப் பரவிச் செந்தினைவித்
தருமைக் குன்றவருக் – கெளியோனே

அசுரர்க் கங்கயல்பட் டமரர்க் கண்டமளித்
தயில்கைக் கொண்டதிறற் – குமரேசா

தருவைக் கும்பதியிற் றிருவைச் சென்றணுகித்
தழுவிக் கொண்டபுயத் – திருமார்பா

தரளச் சங்குவயற் றிரளிற் றங்குதிருத்
தணிகைச் செங்கழநிப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனனத் தந்ததனத் தனனத் தந்ததனத்
தனனத் தந்ததனத் – தனதான

பொரு விக் கந்தொடு அடர்ச் செரு இக்கன் தொடும் இப்
புதுமைப் புண்டரிகக் – கணையாலே

புளகக் கொங்கை இடத்து இளகக் கொங்கை அனல்
பொழியத் தென்றல் – துரக்குதலாலே

தெருவில் பெண்கள் மிகக் கறுவிச் சண்டை இடத்
திரியத் திங்கள் – உதிப்பதனாலே

செயல் அற்று இங்கு அணையில் துயில் அற்று அஞ்சி அயர்த்(த)
தெரிவைக்கு உன் குரவைத் – தர வேணும்

அருவிக் குன்று அடையப் பரவிச் செம் தினைவித்த
அருமைக் குன்றவருக்கு – எளியோனே

அசுரர்க்கு அங்கு அயல் பட்டு அமரர்க்கு அண்டம் அளித்து
அயில் கைக் கொண்ட திறல் – குமரேசா

தரு வைக்கும் பதியில் திருவைச் சென்று அணுகித்
தழுவிக் கொண்ட புயத் – திரு மார்பா

தரளச் சங்கு வயல் திரளில் தங்கு திருத்
தணிகைச் செம் கழநிப் – பெருமாளே.

English

poruvik kanthodadarc cheruvik kanRodumip
puthumaip puNdarikak – kaNaiyAlE

puLakak kongaiyidath thiLakak kongaiyanaR
pozhiyath thenRalthurak – kuthalAlE

theruviR peNkaLmikak kaRuvic chaNdaiyidath
thiriyath thingaLuthip – pathanAlE

seyalat RingaNaiyit Ruyilat Ranjiyayarth
therivaik kunkuravaith – tharavENum

aruvik kunRadaiyap paravic chenthinaivith
tharumaik kunRavaruk – keLiyOnE

asurark kangayalpat tamarark kaNdamaLith
thayilkaik koNdathiRaR – kumarEsA

tharuvaik kumpathiyit Riruvaic chenRaNukith
thazhuvik koNdapuyath – thirumArpA

tharaLac changuvayat RiraLit Ranguthiruth
thaNikaic chengazhanip – perumALE.

English Easy Version

poru vik kanthodu adarc cheru ikkan thodum ip
puthumaip puNdarikak – kaNaiyAlE

puLakak kongai idaththu iLakak kongai anal
pozhiyath thenRal thurak – kuthalAlE

theruvil peNkaL mikak kaRuvic chaNdai idath
thiriyath thingaL uthipp – athanAlE

seyal atRu ingu aNaiyil thuyil atRu anji ayarth(tha)
therivaikku un kuravaith – thara vENum

aruvik kunRu adaiyap paravic chem thinaiviththa
arumaik kunRavarukku – eLiyOnE

asurarkku angu ayal pattu amararkku aNdam aLiththu
ayil kaik koNda thiRal – kumarEsA

tharu vaikkum pathiyil thiruvaic chenRu aNukith
thazhuvik koNda puyath – thiru mArpA

tharaLac changu vayal thiraLil thangu thiruth
thaNigaic chem kazhanip – perumALE.