திருப்புகழ் 294 முத்துத் தெறிக்க (திருத்தணிகை).

Thiruppugal 294 Muththuththerikka

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தத்தத் தனத்ததன தத்தத் தனத்ததன
தத்தத் தனத்ததன – தனதான

முத்துத்தெ றிக்கவள ரிக்குச்சி லைக்கைமதன்
முட்டத்தொ டுத்த – மலராலே

முத்தத்தி ருச்சலதி முற்றத்து தித்தியென
முற்பட்டெ றிக்கு -நிலவாலே

எத்தத்தை யர்க்குமித மிக்குப்பெ ருக்கமணி
இப்பொற்கொ டிச்சி – தளராதே

எத்திக்கு முற்றபுகழ் வெற்றித்தி ருத்தணியில்
இற்றைத்தி னத்தில் – வரவேணும்

மெத்தச்சி னத்துவட திக்குக்கு லச்சிகர
வெற்பைத்தொ ளைத்த – கதிர்வேலா

மெச்சிக்கு றத்திதன மிச்சித் தணைத்துருகி
மிக்குப்ப ணைத்த – மணிமார்பா

மத்தப்ர மத்தரணி மத்தச்ச டைப்பரமர்
சித்தத்தில் வைத்த – கழலோனே

வட்டத்தி ரைக்கடலில் மட்டித்தெ திர்த்தவரை
வெட்டித்து ணித்த – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தத்தத் தனத்ததன தத்தத் தனத்ததன
தத்தத் தனத்ததன – தனதான

முத்துத்தெறிக்க வளர் இக்குச் சிலைக்கைமதன்
முட்டத்தொ டுத்த – மலராலே

முத்தத்திருச்சலதி முற்றத்து உதித் தியென
முற்பட்டெறிக்கு – நிலவாலே

எத் தத்தையர்க்கும் இதமிக்குப் பெருக்கம் அணி
இப்பொற்கொடிச்சி – தளராதே

எத்திக்கும் உற்றபுகழ் வெற்றித்திருத்தணியில்
இற்றைத்தி னத்தில் – வரவேணும்

மெத்தச் சினத்துவட திக்குக் குலச்சிகர
வெற்பை தொளைத்த – கதிர்வேலா

மெச்சிக் குறத்திதனம் இச்சித்து அணைத்துருகி
மிக்குப்பணைத்த – மணிமார்பா

மத்தப்ரமத்தர் அணி மத்தச்சடைப்பரமர்
சித்தத்தில் வைத்த – கழலோனே

வட்டத்திரைக்கடலில் மட்டித்து எதிர்த்தவரை
வெட்டித்துணித்த – பெருமாளே.

English

muththuth theRikka vaLar ikku silaikkai madhan
muttath thoduththa – malarAlE

muththa thiru caladhi mutrath thudhiththi ena
muRpat teRikku – nilavAlE

eththaththai yarkkum idha mikkup perukkamaNi
ippoR kodichchi – thaLarAdhE

edhdhikkum utra pugazh vetrith thiruththaNiyil
itrai dhinaththil – varavENum

meththa sinaththu vada dhikkuk kulach sikara
veRpaith thoLaiththa – kadhir vElA

mechchik kuRaththi thanam ichchith thaNaiththurugi
mikkup paNaiththa – maNi mArbA

maththa bramaththar aNi maththach chadaip paramar
chiththaththil vaiththa – kazhalOnE

vattath thiraik kadalil mattith thedhirth thavarai
vettith thuNiththa – perumALE.

English Easy Version

muththuth theRikka vaLar ikku silaikkai madhan
muttath thoduththa – malarAlE

muththa thiru caladhi mutraththudhith thiena
muRpat teRikku – nilavAlE

eththaththai yarkkum idha mikkup perukkamaNi
ippoR kodichchi – thaLarAdhE

edhdhikkum utra pugazh vetrith thiruththaNiyil
itrai dhinaththil – varavENum

meththa sinaththu vada dhikkuk kulach sikara
veRpaith thoLaiththa – kadhir vElA

mechchik kuRaththi thanam ichchith thaNaiththurugi
mikkup paNaiththa – maNi mArbA

maththa bramaththar aNi maththach chadaip paramar
chiththaththil vaiththa – kazhalOnE

vattath thiraik kadalil mattith thedhirth thavarai
vettith thuNiththa – perumALE.