திருப்புகழ் 320 புரைபடுஞ் செற்ற (காஞ்சீபுரம்)

Thiruppugal 320 Puraipadunjchetra

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்
தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்
தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம் – தனதான

புரைபடுஞ் செற்றக் குற்றம னத்தன்
தவமிலன் சுத்தச் சத்யஅ சத்யன்
புகலிலன் சுற்றச் செத்தையுள் நிற்குந் – துரிசாளன்

பொறையிலன் கொத்துத் தத்வவி கற்பஞ்
சகலமும் பற்றிப் பற்றற நிற்கும்
பொருளுடன் பற்றுச் சற்றுமில் வெற்றன் – கொடியேனின்

கரையறுஞ் சித்ரச் சொற்புகழ் கற்குங்
கலையிலன் கட்டைப் புத்தியன் மட்டன்
கதியிலன் செச்சைப் பொற்புய வெற்புங் – கதிர்வேலுங்

கதிரையுஞ் சக்ரப் பொற்றையு மற்றும்
பதிகளும் பொற்புக் கச்சியு முற்றுங்
கனவிலுஞ் சித்தத் திற்கரு திக்கொண் – டடைவேனோ

குரைதருஞ் சுற்றுச் சத்தச முத்ரங்
கதறிவெந் துட்கக் கட்புர துட்டன்
குலமடங் கக்கெட் டொட்டொழி யச்சென் – றொருநேமிக்

குவடொதுங் கச்சொர்க் கத்தரி டுக்கங்
கெடநடுங் கத்திக் கிற்கிரி வர்க்கங்
குலிசதுங் கக்கைக் கொற்றவ னத்தங் – குடியேறத்

தரைவிசும் பைச்சிட் டித்தஇ ருக்கன்
சதுர்முகன் சிட்சைப் பட்டொழி யச்சந்
ததமும்வந் திக்கப் பெற்றவர் தத்தம் – பகையோடத்

தகையதண் டைப்பொற் சித்ரவி சித்ரந்
தருசதங் கைக்கொத் தொத்துமு ழக்குஞ்
சரணகஞ் சத்திற் பொற்கழல் கட்டும் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்
தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்
தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம் – தனதான

புரைபடுஞ் செற்றக் குற்றமனத்தன்
தவமிலன் சுத்தச் சத்யஅ சத்யன்
புகலிலன் சுற்றச் செத்தையுள் நிற்குந் – துரிசாளன்

பொறையிலன் கொத்துத் தத்வ விகற்பஞ்
சகலமும் பற்றி பற்றற நிற்கும்
பொருளுடன் பற்றுச் சற்றுமில் வெற்றன் – கொடியேன் நின்

கரையறுஞ் சித்ரச் சொற்புகழ் கற்குங்
கலையிலன் கட்டைப் புத்தியன் மட்டன்
கதியிலன் செச்சைப் பொற்புய வெற்புங் – கதிர்வேலும்

கதிரையுஞ் சக்ரப் பொற்றையு மற்றும்
பதிகளும் பொற்புக் கச்சியு முற்றும்
கனவிலும் சித்தத்தில் கருதிக்கொண்டு – அடைவேனோ

குரைதருஞ் சுற்றுச் சத்தச முத்ரங்
கதறிவெந்து உட்க கட்புர துட்டன்
குலமடங்கக்கெட்டு ஒட்டொழிய – சென்று ஒருநேமிக்

குவடு ஒதுங்க சொர்க்கத்தர் இடுக்கங்
கெட நடுங்கத் திக்கிற் கிரி வர்க்கம்
குலிச துங்கக்கைக் கொற்றவன் நத்தங் – குடியேற

தரைவிசும்பைச் சிட்டித்த இருக்கன்
சதுர்முகன் சிட்சைப் பட்டொழிய
சந்ததமும் வந்திக்கப் பெற்றவர் தத்தம் – பகையோட

தகைய தண்டைப்பொற் சித்ரவி சித்ரந்
தருசதங்கைக் கொத்து ஒத்துமு ழக்குஞ்
சரண கஞ்சத்தில் பொற்கழல் கட்டும் – பெருமாளே.

English

puraipadum cetRak kutRama naththan
thavamilan suththac sathya asathyan
pukalilan sutRac ceththaiyuL niRkum – thurisALan

poRaiyilan koththuth thathvavi kaRpam
sakalamum patRip patRaRa niRkum
poruLudan patRuc catRumil vetRan – kodiyEnin

karaiyaRum cithrac coRpukazh kaRkum
kalaiyilan kattaip puththiyan mattan
kathiyilan ceccaip poRpuya veRpum – kathirvElum

kathiraiyum cakrap potRaiyu matRum
pathikaLum poRpuk kacciyu mutRum
kanavilum siththath thiRkaru thikkoN – dadaivEnO

kuraitharum sutRuc saththasa muthram
kathaRiven thutkak katpura thuttan
kulamadan gakket tottozhi yaccen – RorunEmik

kuvadothun gaccork kaththari dukkam
kedanadun gaththik kiRkiri varkkam
kulisathun gakkaik kotRava naththam – kudiyERath

tharaivisum paiccit tiththa irukkan
cathurmukan sitcaip pattozhi yaccan
thathamumvan thikkap petRavar thaththam – pakaiyOdath

thakaiyathaN daippoR cithravi cithram
tharusathan gaikkoth thoththumu zhakkum
saraNakan jaththiR poRkazhal kattum – perumALE.

English Easy Version

puraipadum cetRak kutRa manaththan
thavamilan suththac sathya asathyan
pukalilan sutRac ceththaiyuL niRkum – thurisALan

poRaiyilan koththuth thathvavi kaRpam
sakalamum patRi patRaRa niRkum
poruLudan patRuc catRumil vetRan – kodiyEn nin

karaiyaRum cithrac coRpukazh kaRkum
kalaiyilan kattaip puththiyan mattan
kathiyilan ceccaip poRpuya veRpum – kathirvElum

kathiraiyum cakrap potRaiyu matRum
pathikaLum poRpuk kacciyu mutRum
kanavilum siththath thiRkaru thikkoNd – adaivEnO

kuraitharum sutRuc saththasa muthram
kathaRiven thutka katpura thuttan
kulamadangakkettottozhiya cenRoru – nEmik

kuvadothunga corkkaththar idukkam
keda nadungath thikkiRkiri varkkam
kulisa thungakkaik kotRava naththam – kudiyERa

tharaivisumpaic cittiththa irukkan
cathurmukan sitcaip pattozhiya canthathamum
vanthikkap petRavar thaththam – pakaiyOda

thakaiyathaN daippoR cithravicithram
tharusathan gaik koththuoththu muzhakkum
saraNakan jaththiR poRkazhal kattum – perumALE.