திருப்புகழ் 323 இதத்துப் பற்றி (காஞ்சீபுரம்)

Thiruppugal 323 Idhaththuppatri

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் தனத்தத்தத்
தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் – தனதான

இதத்துப்பற் றிதழ்த்துப்பற் றிருட்பொக்கக் கருத்திட்டத்
தியக்கத்திற் றியக்குற்றுச் – சுழலாதே


எலுப்புச்சுக் கிலக்கத்தத் தடித்தொக்குக் கடத்தைப்பெற்
றெடுத்துப்பற் றடுத்தற்பத் – துழலாதே

சுதத்தத்தச் சதத்தத்தப் பதத்தர்க்குற் றவற்றைச்சொற்
றுவக்கிற்பட் டவத்தைப்பட் – டயராதே


துணைச்செப்பத் தலர்கொத்துற் பலச்செச்சைத் தொடைப்பத்திக்
கடப்பப்பொற் கழற்செப்பித் – தொழுவேனோ

கொதித்துக்குத் திரக்கொக்கைச் சதித்துப்பற் றிகைக்குட்பொற்
குலத்தைக்குத் திரத்தைக்குத் – தியவேலா

குறத்தத்தைக் கறத்தத்திக் குமுத்தத்தத் தமொக்கிக்குக்
குலத்துக்குக் குடக்கொற்றக் – கொடியோனே


கதச்சுத்தச் சுதைச்சித்ரக் களிற்றுக்கொற் றவற்குக்கற்
பகச்சொர்க்கப் புரப்பொற்பைப் – புரிவோனே

கடுக்கைக்கட் செவிக்கற்றைச் சடைப்பக்கக் கொடிக்கற்புக்
கடற்கச்சிப் பதிச்சொக்கப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் தனத்தத்தத்
தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் – தனதான

இதத்துப் பற்று இதழ்த் துப்பு அற்று இருள் பொக்கக் கருத்து
இட்டத்து
இயக்கத்தில் தியக்கு உற்றுச் – சுழலாதே

எலுப்புச் சுக்கிலம் கத்தம் தடித் தொக்குக் கடத்தைப் பெற்று
எடுத்துப் பற்று அடுத்தத் தற்பத்து – உழலாதே

சுதத் தத் தத் சதத்து அத்தம் பதத்தர்க்கு உற்றவற்றைச் சொல்
துவக்கில் பட்டு அவத்தைப் பட்டு – அயராதே

துணைச் செப்பத்து அலர்க் கொத்து உற்பலம் செச்சைத்
தொடைப் பத்திக்
கடப்பம் பொற்கழல் செப்பித் – தொழுவேனோ

கொதித்துக் குத்திரக் கொக்கைச் சதித்துப் பற்றி கைக்குள்
பொற்
குலத்தைக் குத்திரத்தைக் – குத்திய வேலா

குறத் தத்தைக்கு அறத்து அத்திக்கு முத்த அத்தத்து அம் ஒக்கு இக்குக்
குலத்துக்குக் குக்குடற் கொற்றக் – கொடியோனே

கதம் சுத்தச் சுதைச் சித்ரம் களிற்றுக் கொற்றவற்குக் கற்
பகச் சொர்க்கப்புரப் பொற்பைப் – புரிவோனே

கடுக்கைக் கண் செவிக் கற்றைச் சடைப் பக்கக் கொடிக்
கற்புக்
கடல் கச்சிப் பதிச் சொக்கப் – பெருமாளே.

English

ithaththuppat Rithazhththuppat Rirutpokkak karuththittath
thiyakkaththit RiyakkutRuc – chuzhalAthE

eluppucchuk kilakkaththath thadiththokkuk kadaththaippet
Reduththuppat RaduththaRpath – thuzhalAthE

suthaththaththac chathaththaththap pathaththarkkut RavatRaicchot
RuvakkiRpat tavaththaippat – tayarAthE

thuNaiccheppath thalarkoththuR palacchecchaith thodaippaththik
kadappappoR kazhaRcheppith – thozhuvEnO

kothiththukkuth thirakkokkaic chathiththuppat RikaikkutpoR
kulaththaikkuth thiraththaikkuth – thiyavElA

kuRaththaththaik kaRaththaththik kumuththaththath thamokkikkuk
kulaththukkuk kudakkotRak – kodiyOnE

kathacchuththac chuthaicchithrak kaLitRukkot RavaRkukkaR
pakacchorkkap purappoRpaip – purivOnE

kadukkaikkat chevikkatRaic chadaippakkak kodikkaRpuk
kadaRkacchip pathicchokkap – perumALE.

English Easy Version

ithaththup patRu ithazhth thuppu atRu iruL pokkak karuththu ittaththu
iyakkaththil thiyakku utRuc – chuzhalAthE

eluppuc chukkilam kaththam thadith thokkuk kadaththaip petRu
eduththup patRu aduththath thaRpaththu – uzhalAthE

suthath thath thath sathaththu aththam pathaththarkku utRavatRaic chol
thuvakkil pattu avaththaip pattu – ayarAthE

thuNaic cheppaththu alark koththu uRpalam secchaith thodaip paththik
kadappam poRkazhal seppith – thozhuvEnO

kothiththuk kuththirak kokkaic chathiththup patRi kaikkuL poR
kulaththaik kuththiraththaik – kuththiya vElA

kuRath thaththaikku aRaththu aththikku muththa aththaththu am okku ikkuk
kulaththukkuk kukkudaR kotRak – kodiyOnE

katham suththac chuthaic chithram kaLitRuk kotRavaRkuk kaR
pakac chorkkappurap poRpaip – purivOnE

kadukkaik kaN sevik katRaic chadaip pakkak kodik kaRpuk
kadal kacchip pathic chokkap – perumALE.