திருப்புகழ் 336 அயில் அப்பு (காஞ்சீபுரம்)

Thiruppugal 336 Ayilappu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனனத்தத் தனனத்தத் தனனத்தத் தனனத்தத்
தனனத்தத் தனனத்தத் – தனதான

அயிலப்புக் கயலப்புத் தலைமெச்சுற் பலநச்சுக்
கணுரத்தைக் கனவெற்புத் – தனமேகம்

அளகக்கொத் தெனவொப்பிப் புளுகிச்சொற் பலகற்பித்
திளகிக்கற் புளநெக்குத் – தடுமாறித்

துயில்விட்டுச் செயல்விட்டுத் துயர்வுற்றுக் கயர்வுற்றுத்
தொடியர்க்கிப் படியெய்த்துச் – சுழலாதே


சுருதிப்பொற் பொருள்செக்கர்க் குரவிட்டுத் தமர்பற்றித்
தொழுசெச்சைக் கழல்பற்றிப் – பணிவேனோ

புயலத்தைக் குயில்தத்தைக் கிளைபுக்குத் தொளைபச்சைப்
புனமுத்தைப் புணர்சித்ரப் – புயவீரா

புரவிக்கொட் பிரதற்றத் திருள்திக்கிப் படிமட்கப்
புகல்பொற்குக் குடவெற்றிக் – கொடியோனே

கயிலச்சுத் தரதத்துச் சயிலத்துத் தரநிற்கக்
கரணிச்சித் தருள்கச்சிப் – பதியோனே

கடலிற்கொக் கடல்கெட்டுக் கரமுட்கத் தரமுட்கப்
பொருசத்திக் கரசொக்கப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனனத்தத் தனனத்தத் தனனத்தத் தனனத்தத்
தனனத்தத் தனனத்தத் – தனதான

அயில் அப்புக் கயல் அப்புத் தலைமெச்சு உற்பல நச்சுக்
கண் உரத்த ஐக் கன வெற்புத் – தனமேகம்

அளகக் கொத்து எனஒப்பிப் புளுகிச்சொற் பல கற்பித்து
இளகிக் கற்பு உ(ள்)ள(ம்) நெக்குத் – தடுமாறித்

துயில்விட்டுச் செயல்விட்டுத் துயர்வு உற்று உக்கு அயர்வு உற்று
தொடியர்க்கு இப்படி எய்த்துச் – சுழலாதே

சுருதிப்பொற் பொருள்செக்கர்க்(கு) குரவு இட்டுத் தமர்பற்றித்
தொழுசெச்சைக் கழல் பற்றிப் – பணிவேனோ

புயல் அத்தைக் குயில் தத்தைக் கிளை புக்குத் தொளை பச்சைப்
புன முத்தைப் புணர் சித்ரப் – புய வீரா

புரவிக் கொட்பு இரத அற்றத்து இருள் திக்கிப் படி மட்கப்
புகல் பொன் குக்குட வெற்றிக் – கொடியோனே

கயில் அச்சுத் தர தத்துச் சயிலத்து உத்தர நிற்கக்
கரணிச் சித்தர் உள் கச்சிப் – பதியோனே

கடலில் கொக்கு அடல்கெட்டுக் கரம் உட்கத் தரம் உட்கப்
பொரு சத்திக் கர சொக்கப் – பெருமாளே.

English

ayilappuk kayalapputh thalaimecchuR palanacchuk
kaNuraththaik kanaveRputh – thanamEkam

aLakakkoth thenavoppip puLukicchoR palakaRpith
thiLakikkaR puLanekkuth – thadumARith

thuyilvittuc cheyalvittuth thuyarvutRuk kayarvutRuth
thodiyarkkip padiyeyththuc – chuzhalAthE

suruthippoR poruLsekkark kuravittuth thamarpatRith
thozhusecchaik kazhalpatRip – paNivEnO

puyalaththaik kuyilthaththaik kiLaipukkuth thoLaipacchaip
punamuththaip puNarsithrap – puyaveerA

puravikkot pirathatRath thiruLthikkip padimatkap
pukalpoRkuk kudavetRik – kodiyOnE

kayilacchuth tharathaththuc chayilaththuth tharaniRkak
karaNicchith tharuLkacchip – pathiyOnE

kadaliRkok kadalkettuk karamutkath tharamutkap
porusaththik karachokkap – perumALE.

English Easy Version

ayil appuk kayal apputh thalaimecchu uRpala nacchuk
kaN uraththa aik kana veRputh – thanamEkam

aLakak koththu enaoppip puLukicchoR pala kaRpiththu
iLakik kaRpu u(L)La(m) nekkuth – thadumARith

thuyilvittuc cheyalvittuth thuyarvu utRu ukku ayarvu utRu
thodiyarkku ippadi eyththuc – chuzhalAthE

suruthippoR poruLsekkark(ku) kuravu ittuth thamarpatRith
thozhusecchaik kazhal patRip – paNivEnO

puyal aththaik kuyil thaththaik kiLai pukkuth thoLai pacchaip
puna muththaip puNar sithrap – puya veerA

puravik kotpu iratha atRaththu iruL thikkip padi matkap
pukal pon kukkuda vetRik – kodiyOnE

kayil acchuth thara thaththuc chayilaththu uththara niRkak
karaNic chiththar uL kacchip – pathiyOnE

kadalil kokku adalkettuk karam utkath tharam utkap
poru saththik kara chokkap – perumALE.