திருப்புகழ் 337 கச்சு இட்ட அணி (காஞ்சீபுரம்)

Thiruppugal 337 Kacchuittaani

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தத்தத் தனதன தத்தத் தனதன
தத்தத் தனதன – தனதான

கச்சிட் டணிமுலை தைச்சிட் டுருவிய
மச்சக் கொடிமதன் – மலராலுங்

கச்சைக் கலைமதி நச்சுக் கடலிடை
அச்சப் படவெழு – மதனாலும்

பிச்சுற் றிவளுள மெய்ச்சுத் தளர்வது
சொச்சத் தரமல – இனிதான

பிச்சிப் புதுமலர் வைச்சுச் சொருகிய
செச்சைத் தொடையது – தரவேணும்

பச்சைத் திருவுமை யிச்சித் தருளிய
கச்சிப் பதிதனி – லுறைவோனே

பற்றிப் பணிபவர் குற்றப் பகைகெட
உற்றுப் பொரவல – கதிர்வேலா

இச்சித் தழகிய கொச்சைக் குறமகள்
மெச்சித் தழுவிய – திருமார்பா

எட்டுக் குலகிரி முட்டப் பொடிபட
வெட்டித் துணிசெய்த – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தத்தத் தனதன தத்தத் தனதன
தத்தத் தனதன – தனதான

கச்சு இட்ட அணி முலை தைச்சிட்டு உருவிய
மச்சக் கொடி மதன் – மலராலும்

கச்சைக் கலை மதி நச்சுக் கடல் இடை
அச்சப் பட எழும் – அதனாலும்

பிச்சு உற்று இவள் உளம் எய்ச்சுத் தளர்வது
சொச்சத் தரம் அல – இனிதான

பிச்சிப் புது மலர் வைச்சுச் சொருகிய
செச்சைத் தொடை அது – தரவேணும்

பச்சைத் திரு உமை இச்சித்து அருளிய
கச்சிப் பதி தனில் – உறைவோனே

பற்றிப் பணிபவர் குற்றப் பகை கெட
உற்றுப் பொர வல – கதிர் வேலா

இச்சித்து அழகிய கொச்சைக் குறமகள்
மெச்சித் தழுவிய – திருமார்பா

எட்டுக் குலகிரி முட்டப் பொடிபட
வெட்டித் துணி செய்த – பெருமாளே.

English

kacchit taNimulai thaicchit turuviya
macchak kodimathan – malarAlum

kacchaik kalaimathi nacchuk kadalidai
acchap padavezhu – mathanAlum

picchut RivaLuLa meycchuth thaLarvathu
socchath tharamala – inithAna

picchip puthumalar vaicchuc chorukiya
secchaith thodaiyathu – tharavENum

pacchaith thiruvumai yicchith tharuLiya
kacchip pathithani – luRaivOnE

patRip paNipavar kutRap pakaikeda
utRup poravala – kathirvElA

icchith thazhakiya kocchaik kuRamakaL
mecchith thazhuviya – thirumArpA

ettuk kulakiri muttap podipada
vettith thuNiseytha – perumALE.

English Easy Version

kacchu itta aNi mulai thaicchittu uruviya
macchak kodi mathan – malarAlum

kacchaik kalai mathi nacchuk kadal idai
acchap pada ezhum – athanAlum

picchu utRu ivaL uLam eycchuth thaLarvathu
socchath tharam ala – inithAna

picchip puthu malar vaicchuc chorukiya
secchaith thodai athu – tharavENum

pacchaith thiru umai icchiththu aruLiya
kacchip pathi thanil – uRaivOnE

patRip paNipavar kutRap pakai keda
utRup pora vala – kathir vElA

icchiththu azhakiya kocchaik kuRamakaL
mecchith thazhuviya – thirumArpA

ettuk kulakiri muttap podipada
vettith thuNi seytha – perumALE.