திருப்புகழ் 339 கருமமான பிறப்பற (காஞ்சீபுரம்)

Thiruppugal 339 Karumamanapirappara

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தானன தத்தன தனதன
தானா தத்தத் – தனதான

கரும மானபி றப்பற வொருகதி
காணா தெய்த்துத் – தடுமாறுங்

கலக காரண துற்குண சமயிகள்
நானா வர்க்கக் – கலைநூலின்

வரும நேகவி கற்பவி பரிதம
னோபா வத்துக் – கரிதாய

மவுன பூரித சத்திய வடிவினை
மாயா மற்குப் – புகல்வாயே

தரும வீம அருச்சுன நகுலச
காதே வர்க்குப் – புகலாகிச்

சமர பூமியில் விக்ரம வளைகொடு
நாளோர் பத்தெட் – டினிலாளுங்

குரும கீதல முட்பட வுளமது
கோடா மற்க்ஷத் – ரியர்மாளக்

குலவு தேர்கட வச்சுதன் மருககு
மாரா கச்சிப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனன தானன தத்தன தனதன
தானா தத்தத் – தனதான

கருமமான பிறப்பற ஒருகதி
காணாது எய்த்துத் – தடுமாறும்

கலக காரண துற்குண சமயிகள்
நானா வர்க்கக் – கலைநூலின்

வரும் அநேக விகற்ப விபரித
மனோபாவத்துக்கு – அரிதாய

மவுன பூரித சத்திய வடிவினை
மாயா மற்குப் – புகல்வாயே

தரும வீம அருச்சுன நகுல
சகாதேவர்க்குப் – புகலாகி

சமர பூமியில் விக்ரம வளைகொடு
நாளோர் பத்தெட்டினி – லாளும்

குரு மகீதல முட்பட உளமது
கோடாமல் – க்ஷத்ரியர்மாள

குலவு தேர்கடவு அச்சுதன் மருக
குமாரா கச்சிப் – பெருமாளே.

English

karuma mAnapi RappaRa vorukathi
kANA theyththuth – thadumARung

kalaka kAraNa thuRkuNa samayikaL
nAnA varkkak – kalainUlin

varuma nEkavi kaRpavi parithama
nOpA vaththuk – karithAya

mavuna pUritha saththiya vadivinai
mAyA maRkup – pukalvAyE

tharuma veema arucchuna nakulasa
kAthE varkkup – pukalAki

samara pUmiyil vikrama vaLaikodu
nALOr paththet – tinilALung

kuruma keethala mutpada vuLamathu
kOdA maRkshath – riyarmALak

kulavu thErkada vachchuthan marukaku
mArA kacchip – perumALE.

English Easy Version

karuma mAnapi RappaRa vorukathi
kANAthu eyththuth – thadumARung

kalaka kAraNa thuRkuNa samayikaL
nAnA varkkak – kalainUlin

varuma nEkavi kaRpavi paritha
manOpAvaththuk – karithAya

mavuna pUritha saththiya vadivinai
mAyA maRkup – pukalvAyE

tharuma veema arucchuna nakula
sakAthEvarkkup – pukalAki

samara pUmiyil vikrama vaLaikodu
nALOr paththet – tinilALung

kuruma keethala mutpada vuLamathu
kOdA maR kshathriyar – mALak

kulavu thErkada vachchuthan maruka
kumArA kacchip – perumALE.