திருப்புகழ் 346 மகுடக் கொப்பாட (காஞ்சீபுரம்)

Thiruppugal 346 Magudakkoppada

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனனத்தத் தானத் தானன
தனனத்தத் தானத் தானன
தனனத்தத் தானத் தானன – தந்ததான

மகுடக்கொப் பாடக் காதினில்
நுதலிற்பொட் டூரக் கோதிய
மயிரிற்சுற் றோலைப் பூவோடு – வண்டுபாட

வகைமுத்துச் சோரச் சேர்நகை
யிதழிற்சொற் சாதிப் பாரியல்
மதனச்சொற் பாடுக் கோகில – ரம்பைமாதர்

பகடிச்சொற் கூறிப் போர்மயல்
முகவிச்சைப் பேசிச் சீரிடை
பவளப்பட் டாடைத் தோளிரு – கொங்கைமேலாப்

பணமெத்தப் பேசித் தூதிடு
மிதயச்சுத் தீனச் சோலிகள்
பலரெச்சிற் காசைக் காரிகள் – சந்தமாமோ

தகுடத்தத் தானத் தானன
திகுடத்தித் தீதித் தோதிமி
தடுடுட்டுட் டாடப் பேரிகை – சங்குவீணை

தடமிட்டுப் பாவக் கார்கிரி
பொடிபட்டுப் போகச் சூரர்கள்
தலையிற்றிட் டாடப் போர்புரி – கின்றவேலா

திகிரிப்பொற் பாணிப் பாலனை
மறைகற்புத் தேளப் பூமனை
சினமுற்றுச் சேடிற் சாடிய – கந்தவேளே

தினையுற்றுக் காவற் காரியை
மணமுற்றுத் தேவப் பூவொடு
திகழ்கச்சித் தேவக் கோன்மகிழ் – தம்பிரானே.

பதம் பிரித்தது

தனனத்தத் தானத் தானன
தனனத்தத் தானத் தானன
தனனத்தத் தானத் தானன – தந்ததான

மகுடக் கொப்பு ஆடக் காதினில்
நுதலில் பொட்டு ஊரக் கோதிய
மயிரில் சுற்று ஓலைப் பூவோடு – வண்டு பாட

வகை முத்துச் சோரச் சேர் நகை
இதழில் சொல் சாதிப்பார் இயல்
மதனச் சொல் பாடுக் கோகில – ரம்பை மாதர்

பகடிச் சொல் கூறிப் போர் மயல்
முக இச்சைப் பேசிச் சீர் இடை
பவளப் பட்டாடைத் தோள் இரு – கொங்கை மேலா

பண(ம்) மெத்தப் பேசித் தூது இடும்
இதயச் சுத்த ஈனச் சோலிகள்
பலர் எச்சிற்கு ஆசைக்காரிகள் – சந்தம் ஆமோ

தகுடத்தத் தானத் தானன
திகுடத்தித் தீதித் தோதிமி
தடுட்டுடுட் டாடப் பேரிகை – சங்கு வீணை

தடம் இட்டு பாவக்கார் கிரி
பொடி பட்டுப் போகச் சூரர்கள்
தலை இற்று இட்டு ஆடப் போர் புரிகின்ற – வேலா

திகிரிப் பொன் பாணிப் பாலனை
மறை கல் புத்தேள் அப் பூம(ன்)னை
சினம் உற்றுச் சேடில் சாடிய – கந்த வேளே

தினை உற்றுக் காவல் காரியை
மணம் உற்றுத் தேவ பூவொடு
திகழ் கச்சித் தேவக் கோன் மகிழ் – தம்பிரானே.

English

makudakkop pAdak kAthinil
nuthaliRpot tUrak kOthiya
mayiriRchut ROlaip pUvOdu – vaNdupAda

vakaimuththuc chOrac chErnakai
yithazhiRchoR chAthip pAriyal
mathanacchoR pAduk kOkila – rampaimAthar

pakadicchoR kURip pOrmayal
mukavicchaip pEsic cheeridai
pavaLappat tAdaith thOLiru – kongaimElAp

paNameththap pEsith thUthidu
mithayacchuth theenac chOlikaL
palarecchiR kAsaik kArikaL – santhamAmO

thakudaththath thAnath thAnana
thikudaththith theethith thOthimi
thaduduttut tAdap pErikai – sanguveeNai

thadamittup pAvak kArkiri
podipattup pOkac cUrarkaL
thalaiyitRit tAdap pOrpuri – kinRavElA

thikirippoR pANip pAlanai
maRaikaRputh thELap pUmanai
sinamutRuc chEdiR chAdiya – kandhavELE

thinaiyutRuk kAvaR kAriyai
maNamutRuth thEvap pUvodu
thikazhkacchith thEvak kOnmakizh – thambirAnE.

English Easy Version

makudak koppu Adak kAthinil
nuthalil pottu Urak kOthiya
mayiril chutRu Olaip pUvOdu – vaNdu pAda

vakai muththuc chOrac chEr nakai
ithazhil chol chAthippAr iyal
mathanac chol pAduk kOkila – rampai mAthar

pakadic chol kURip pOr mayal
muka icchaip pEsic cheer idai
pavaLap pattAdaith thOL iru – kongai mElA

paNa(m) meththap pEsith thUthu
idum ithayac chuththa eenac chOlikaL
palar ecchiRku AsaikkArikaL – santham AmO

thakudaththath thAnath thAnana
thikudaththith theethith thOthimi
thaduttudud dAdap pErikai – sangu veeNai

thadam ittu pAvakkAr kiri
podi pattup pOkac cUrarkaL
thalai itRu ittu Adap pOr – purikinRa vElA

thikirip pon pANip pAlanai
maRai kal puththEL ap pUma(n)nai
sinam utRuc chEdil chAdiya – kandha vELE

thinai utRuk kAval kAriyai
maNam utRuth thEva pUvodu
thikazh kacchith thEvak kOn makizh – thambirAnE.