திருப்புகழ் 347 மக்கட்குக் கூற (காஞ்சீபுரம்)

Thiruppugal 347 Makkatkukkura

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தத்தத்தத் தானன தானன
தத்தத்தத் தானன தானன
தத்தத்தத் தானன தானன – தனதான

மக்கட்குக் கூறரி தானது
கற்றெட்டத் தான்முடி யாதது
மற்றொப்புக் கியாதுமொ வாதது – மனதாலே

மட்டிட்டுத் தேடவொ ணாதது
தத்வத்திற் கோவைப டாதது
மத்தப்பொற் போதுப கீரதி – மதிசூடும்

முக்கட்பொற் பாளரு சாவிய
அர்த்தக்குப் போதக மானது
முத்திக்குக் காரண மானது – பெறலாகா

முட்டர்க்கெட் டாதது நான்மறை
யெட்டிற்றெட் டாதென வேவரு
முற்பட்டப் பாலையி லாவது – புரிவாயே

செக்கட்சக் ராயுத மாதுலன்
மெச்சப்புற் போதுப டாவிய
திக்குப்பொற் பூதர மேமுதல் – வெகுரூபம்

சிட்டித்துப் பூதப சாசுகள்
கைக்கொட்டிட் டாடம கோததி
செற்றுக்ரச் சூரனை மார்பக – முதுசோரி

கக்கக்கைத் தாமரை வேல்விடு
செச்சைக்கர்ப் பூரபு யாசல
கச்சுற்றப் பாரப யோதர – முலையாள்முன்

கற்புத்தப் பாதுல கேழையு
மொக்கப்பெற் றாள்விளை யாடிய
கச்சிக்கச் சாலையில் மேவிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தத்தத்தத் தானன தானன
தத்தத்தத் தானன தானன
தத்தத்தத் தானன தானன – தனதான

மக்கட்குக் கூற அரிதானது
கற்று எட்டத் தான்முடி யாதது
மற்றொப்புக் கியாதும் ஒவாதது – மனதாலே

மட்டிட்டுத் தேடவொணாதது
தத்வத்திற் கோவைபடாதது
மத்தப்பொற் போது பகீரதி – மதிசூடும்

முக்கட்பொற்பாளர் உசாவிய
அர்த்தக்குப் போதக மானது
முத்திக்குக் காரண மானது – பெறலாகா

முட்டர்க்கெட் டாதது நான்மறை
யெட்டிற்று எட்டாதெனவேவரு
முற்பட்டப் பாலையி லாவது – புரிவாயே

செக்கட் சக்ராயுத மாதுலன்
மெச்சப்புற் போது படாவிய
திக்குப்பொற் பூதர மேமுதல் – வெகுரூபம்

சிட்டித்துப் பூதப சாசுகள்
கைக்கொட்டிட் டாட மகோததி
செற்று உக்ரச் சூரனை மார்பக – முதுசோரி

கக்க கைத் தாமரை வேல்விடு
செச்சைக்கர்ப்பூர புயாசல
கச்சுற்றப் பார பயோதர – முலையாள் முன்

கற்புத் தப்பாது உலகேழையும்
ஒக்கப்பெற்றாள் விளை யாடிய
கச்சிக்கச் சாலையில் மேவிய – பெருமாளே.

English

makkatkuk kURari dhAnadhu
katrettath thAnmudi yAdhadhu
matroppuk kiyAdhum ovAdhadhu – manadhAlE

mattittuth thEdavo NAdhadhu
thathvaththiR kOvaipa dAdhadhu
maththappoR pOdhu bageerathi – madhisUdum

mukkatpoR pALaru sAviya
arththakkup bOdhaga mAnadhu
mukthikkuk kAraNa mAnadhu – peRalAgA

muttark ettAdhadhu nAnmaRai
yettitr ettAdhena vEvaru
muRpattap pAlaiyil Avadhu – purivAyE

chekkat chakrAyudha mAthulan
mechchappuR pOdhupa dAviya
dhikkuppoR bUdhara mEmudhal – vegurUpam

chittiththup bUtha pasAsugaL
kaikkottit Ada mahOdhadhi
setrugra sUranai mArbaga – mudhusOri

kakkakaith thAmarai vElvidu
sechchaik karppUra buyAsala
kachchutrap bAra payOdhara – mulaiyALmun

kaRpuththap pAdh ulagEzhaiyum
okkap petrAL viLai yAdiya
kachchikkach chalaiyil mEviya – perumALE.

English Easy Version

makkatkuk kURari dhAnadhu
katrettath thAnmudi yAdhadhu
matroppuk kiyAdhum ovAdhadhu – manadhAlE

mattittuth thEdavo NAdhadhu
thathvaththiR kOvaipa dAdhadhu
maththappoR pOdhu bageerathi – madhisUdum

mukkatpoR pALaru sAviya
arththakkup bOdhaga mAnadhu
mukthikkuk kAraNa mAnadhu – peRalAgA

muttark ettAdhadhu nAnmaRai
yettitr ettAdhena vEvaru
muRpattap pAlaiyil Avadhu – purivAyE

chekkat chakrAyudha mAthulan
mechchappuR pOdhupa dAviya
dhikkuppoR bUdhara mEmudhal – vegurUpam

chittiththu bUtha pasAsugaL
kaikkottit Ada mahOdhadhi
setru ugra sUranai mArbaga – mudhusOri

kakka kaith thAmarai vElvidu
sechchaik karppUra buyAsala
kachchutrap bAra payOdhara – mulaiyAL mun

kaRpuththap pAdh ulagEzhaiyum
okkap petrAL viLai yAdiya
kachchik kach chalaiyil mEviya – perumALE.