திருப்புகழ் 350 வம்பறாச்சில (காஞ்சீபுரம்)

Thiruppugal 350 Vambarachchila

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தந்த தாத்தன தன்ன தனந்தன
தத்தத் தத்தத் – தனதானா

வம்ப றாச்சில கன்ன மிடுஞ்சம
யத்துக் கத்துத் – திரையாளர்

வன்க லாத்திரள் தன்னை யகன்றும
னத்திற் பற்றற் – றருளாலே

தம்ப ராக்கற நின்னை யுணர்ந்துரு
கிப்பொற் பத்மக் – கழல்சேர்வார்

தங்கு ழாத்தினி லென்னையு மன்பொடு
வைக்கச் சற்றுக் – கருதாதோ

வெம்ப ராக்ரம மின்னயில் கொண்டொரு
வெற்புப் பொட்டுப் – படமாசூர்

வென்ற பார்த்திப பன்னிரு திண்புய
வெட்சிச் சித்ரத் – திருமார்பா

கம்ப ராய்ப்பணி மன்னு புயம்பெறு
கைக்குக் கற்புத் – தவறாதே

கம்பை யாற்றினி லன்னை தவம்புரி
கச்சிச் சொக்கப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தந்த தாத்தன தன்ன தனந்தன
தத்தத் தத்தத் – தனதானா

வம்பறாச்சில கன்னமிடும் சம
யத்துக் கத்துத் – திரையாளர்

வன்கலாத்திரள் தன்னை யகன்று
மனத்திற் பற்றற்று – அருளாலே

தம் பராக்கு அற நின்னை யுணர்ந்
துருகி பொற் பத்மக் – கழல்சேர்வார்தம்

குழாத்தினில் என்னையும் அன்பொடு
வைக்கச் சற்றுக் – கருதாதோ

வெம்பராக்ரம மின்னயில் கொண்டு ஒரு
வெற்புப் பொட்டுப் – பட மாசூர்

வென்ற பார்த்திப பன்னிரு திண்புய
வெட்சிச் சித்ரத் – திருமார்பா

கம்ப ராய்ப்பணி மன்னு புயம்பெறு
கைக்கு கற்புத் – தவறாதே

கம்பை யாற்றினில் அன்னை தவம்புரி
கச்சிச் சொக்கப் – பெருமாளே.

English

vampa RAcchila kanna midunjchama
yaththuk kaththuth – thiraiyALar

vanka lAththiraL thannai yakanRuma
naththiR paRRaR – RaruLAlE

thampa rAkkaRa ninnai yuNarnthuru
kippoR pathmak – kazhalsErvAr

thangu zhAththini lennaiyu manpodu
vaikkach chaRRuk – karuthAthO

vempa rAkrama minnayil koNdoru
veRpup pottup – padamAchUr

venRa pArththipa panniru thiNpuya
vetchich chithrath – thirumArpA

kampa rAyppaNi mannu puyampeRu
kaikkuk kaRputh – thavaRAthE

kampai yARRini lannai thavampuri
kachchich chokkap – perumALE.

English Easy Version

vampa RAcchila kanna midum chama
yaththuk kaththuth – thiraiyALar

vanka lAththiraL thannai yakanRu
manaththiR paRRaRRu – aruLAlE

thampa rAkkaRa ninnai yuNarnthu
urukippoR pathmak – kazhalsErvAr

thangu zhAththini lennaiyu manpodu
vaikkach chaRRuk – karuthAthO

vempa rAkrama minnayil koNdu oru
veRpup pottup – pada mAchUr

venRa pArththipa panniru thiNpuya
vetchich chithrath – thirumArpA

kampa rAyppaNi mannu puyampeRu
kaikku kaRputh – thavaRAthE

kampai yARRini lannai thavampuri
kachchich chokkap – perumALE.