திருப்புகழ் 354 அம்புலி நீரை (திருவானைக்கா)

Thiruppugal 354 Ambulineerai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தந்தன தானத் தானன தந்தன தானத் தானன
தந்தன தானத் தானன – தனதான

அம்புலி நீரைச் சூடிய செஞ்சடை மீதிற் றாவிய
ஐந்தலை நாகப் பூஷண – ரருள்பாலா

அன்புட னாவிற் பாவது சந்தத மோதிப் பாதமு
மங்கையி னானிற் பூசையு – மணியாமல்

வம்பணி பாரப் பூண்முலை வஞ்சியர் மாயச் சாயலில்
வண்டுழ லோதித் தாழலி – லிருகாதில்

மண்டிய நீலப் பார்வையில் வெண்துகி லாடைச் சேர்வையில்
மங்கியெ யேழைப் பாவியெ – னழிவேனோ

கொம்பனை நீலக் கோமளை அம்புய மாலைப் பூஷணி
குண்டலி யாலப் போசனி – யபிராமி

கொஞ்சிய வானச் சானவி சங்கரி வேதப் பார்வதி
குன்றது வார்பொற் காரிகை – யருள்பாலா

செம்பவ ளாயக் கூரிதழ் மின்குற மானைப் பூண்முலை
திண்புய மாரப் பூரண – மருள்வோனே

செந்தமிழ் பாணப் பாவலர் சங்கித யாழைப் பாடிய
தென்திரு வானைக் காவுறை – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தந்தன தானத் தானன தந்தன தானத் தானன
தந்தன தானத் தானன – தனதான

அம்புலி நீரைச் சூடிய செம் சடை மீதில் தாவிய
ஐந்தலை நாகப் பூஷணர் – அருள்பாலா

அன்புடன் நாவில் பாவது சந்ததம் ஓதி பாதமும்
அங்கயினால் நின் பூசையும் – அணியாமல்

வம்பு அணி பாரம் பூண் முலை வஞ்சியர் மாயச் சாயலில்
வண்டு உழல் ஓதித் தாழலில் – இரு காதில்

மண்டிய நீலப் பார்வையில் வெண் துகில் ஆடைச் சேர்வையில்
மங்கி எய் ஏழைப் பாவியேன் – அழிவேனோ

கொம்பு அனை நீலக் கோமளை அம்புய மாலைப் பூஷணி
குண்டலி ஆலப் போசனி – அபிராமி

கொஞ்சிய வானச் சானவி சங்கரி வேதப் பார்வதி
குன்று அது வார் பொன் காரிகை – அருள்பாலா

செம் பவளம் ஆயக் கூர் இதழ் மின் குற மானை பூண் முலை
திண் புயம் ஆரப் பூரணம் – அருள்வோனே

செந்தமிழ் பாணப் பாவலர் சங்கித யாழைப் பாடிய
தென் திரு வானைக்கா உறை – பெருமாளே.

English

ampuli neeraic chUdiya senjadai meethiR RAviya
ainthalai nAkap pUshaNa – raruLbAlA

anpuda nAviR pAvathu santhatha mOthip pAthamum
angaiyi nAniR pUsaiyu – maNiyAmal

vampaNi pArap pUNmulai vanjiyar mAyac chAyalil
vaNduzha lOthith thAzhali – lirukAthil

maNdiya neelap pArvaiyil veNthuki lAdaic chErvaiyil
mangiye yEzhaip pAviye – nazhivEnO

kompanai neelak kOmaLai ampuya mAlaip pUshaNi
kuNdali yAlap pOsani – yapirAmi

konjiya vAnac chAnavi sankari vEthap pArvathi
kunRathu vArpoR kArikai – yaruLbAlA

sempava LAyak kUrithazh minkuRa mAnaip pUNmulai
thiNpuya mArap pUraNa – maruLvOnE

senthamiz pANap pAvalar sangitha yAzhaip pAdiya
thenthiru vAnaik kAvuRai – perumALE.

English Easy Version

ampuli neeraic chUdiya sem sadai meethil thAviya
ainthalai nAkap pUshaNar – aruLbAlA

anpudan nAvil pAvathu pAthamum santhatham Othi padamum
angayinAl nin pUsaiyum – aNiyAmal

vampu aNi pAram pUN mulai vanjiyar mAyac chAyalil
vaNdu uzhal Othith thAzhalil – iru kAthil

maNdiya neelap pArvaiyil veN thukil Adaic chErvaiyil
mangi ey Ezhaip pAviyEn – azhivEnO

kompu anai neelak kOmaLai ampuya mAlaip pUshaNi
kuNdali Alap pOsani – apirAmi

konjiya vAnac chAnavi sankari vEthap pArvathi
kunRu athu vAr pon kArikai – aruLbAlA

sem pavaLam Ayak kUr ithazh min kuRa mAnai pUN mulai
thiN puyam Arap pUraNam – aruLvOnE

senthamizh pANap pAvalar sangitha yAzhaip pAdiya
then thiru vAnaikkA uRai – perumALE.