திருப்புகழ் 355 அனித்தமான ஊன் (திருவானைக்கா)

Thiruppugal 355 Aniththamanaun

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனத்த தான தானான தனத்த தான தானான
தனத்த தான தானான – தனதான

அனித்த மான வூனாளு மிருப்ப தாக வேநாசி
யடைத்து வாயு வோடாத – வகைசாதித்

தவத்தி லேகு வால்மூலி புசித்து வாடு மாயாச
அசட்டு யோகி யாகாமல் – மலமாயை

செனித்த காரி யோபாதி யொழித்து ஞான ஆசார
சிரத்தை யாகி யான்வேறெ – னுடல்வேறு

செகத்தி யாவும் வேறாக நிகழ்ச்சி யாம நோதீத
சிவச்சொ ரூபமாயோகி – யெனஆள்வாய்

தொனித்த நாத வேயூது சகஸ்ர நாம கோபால
சுதற்கு நேச மாறாத – மருகோனே

சுவர்க்க லோக மீகாம சமஸ்த லோக பூபால
தொடுத்த நீப வேல்வீர – வயலுரா

மனித்த ராதி சோணாடு தழைக்க மேவு காவேரி
மகப்ர வாக பானீய – மலைமோதும்

மணத்த சோலை சூழ்காவை அனைத்து லோக மாள்வாரு
மதித்த சாமி யேதேவர் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனத்த தான தானான தனத்த தான தானான
தனத்த தான தானான – தனதான

அனித்தமான ஊன் நாளுமிருப்பதாகவே நாசி
யடைத்து வாயு ஓடாத – வகைசாதித்(து)

அவத்திலே குவால் மூலி புசித்து வாடும் ஆயாச
அசட்டு யோகி யாகாமல் – மலமாயை

செனித்த காரிய உபாதி யொழித்து ஞான ஆசார
சிரத்தை யாகி யான்வேறு – எனுடல்வேறு

செகத்தி யாவும் வேறாக நிகழ்ச்சியா மநோதீத
சிவச்சொரூப மாயோகி – யெனஆள்வாய்

தொனித்த நாத வேய் ஊது சகஸ்ர நாம கோபால
சுதற்கு நேச மாறாத – மருகோனே

சுவர்க்க லோக மீகாம சமஸ்த லோக பூபால
தொடுத்த நீப வேல்வீர – வயலுரா

மனித்தர் ஆதி சோணாடு தழைக்க மேவு காவேரி
மகப்ரவாக பானீயம் – அலைமோதும்

மணத்த சோலை சூழ்காவை அனைத்து லோக மாள்வாரு
மதித்த சாமியே தேவர் – பெருமாளே.

English

aniththa mAna UnALum iruppa dhAgavE nAsi
adaiththu vAyu OdAdha – vagaisAdhith

thavaththilE kuvAl mUli pusiththu vAdum AyAsa
asattu yOgi yAgAmal – malamAyai

jenniththa kAri yOpAdhi ozhiththu gnAna AchAra
siradhdhai yAgi yAn vERen – udalvERu

jegaththi yAvum vERAga nigazhchiyA manOtheetha
siva sorUpa mAyOgi – ena ALvAy

dhoniththa nAdha vEyUdhu sahasra nAma gOpAla
sudhaRku nEsa mARAdha – marugOnE

suvarga lOka meekAma samastha lOka bUpala
thoduththa neepa vElveera – vayalUrA

maniththa rAdhi sONAdu thazhaikka mEvu kAvEri
magapra vAga pAneeya – malaimOdhum

maNaththa sOlai sUzhkAvai anaiththulOkam ALvAru
madhiththa sAmi yEdhEvar – perumALE.

English Easy Version

aniththa mAna UnALum iruppa dhAgavE nAsi
adaiththu vAyu OdAdha – vagaisAdhiththu

avaththilE kuvAl mUli pusiththu vAdum AyAsa
asattu yOgi yAgAmal – malamAyai

jenniththa kAri yOpAdhi ozhiththu gnAna AchAra
siradhdhai yAgi yAn vERen – udalvERu

jegaththi yAvum vERAga nigazhchiyA manOtheetha
siva sorUpa mAyOgi – ena AlvAy

dhoniththa nAdha vEyUdhu sahasra nAma gOpAla
sudhaRku nEsa mARAdha – marugOnE

suvarga lOka meekAma samastha lOka bUpala
thoduththa neepa vElveera – vayalUrA

maniththa rAdhi sONAdu thazhaikka mEvu kAvEri
magapra vAga pAneeya – malaimOdhum

maNaththa sOlai sUzhkAvai anaiththulOkam ALvAru
madhiththa sAmi yE dhEvar – perumALE.