திருப்புகழ் 359 ஓல மறைகள் (திருவானைக்கா)

Thiruppugal 359 Olamaraigal

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தான தனன தனதந்த தந்தன
தான தனன தனதந்த தந்தன
தான தனன தனதந்த தந்தன – தனதான

ஓல மறைக ளறைகின்ற வொன்றது
மேலை வெளியி லொளிரும் பரஞ்சுடர்
ஓது சரியை க்ரியையும் புணர்ந்தவ – ரெவராலும்

ஓத வரிய துரியங் கடந்தது
போத அருவ சுருபம் ப்ரபஞ்சமும்
ஊனு முயிரு முழுதுங் கலந்தது – சிவஞானம்

சால வுடைய தவர்கண்டு கொண்டது
மூல நிறைவு குறைவின்றி நின்றது
சாதி குலமு மிலதன்றி யன்பர்சொ – னவியோமஞ்

சாரு மநுப வரமைந்த மைந்தமெய்
வீடு பரம சுகசிந்து இந்த்ரிய
தாப சபல மறவந்து நின்கழல் – பெறுவேனோ

வால குமர குககந்த குன்றெறி
வேல மயில எனவந்து கும்பிடு
வான விபுதர் பதியிந்த்ரன் வெந்துயர் – களைவோனே

வாச களப வரதுங்க மங்கல
வீர கடக புயசிங்க சுந்தர
வாகை புனையும் ரணரங்க புங்கவ – வயலூரா

ஞால முதல்வி யிமயம் பயந்தமின்
நீலி கவுரி பரைமங்கை குண்டலி
நாளு மினிய கனியெங்க ளம்பிகை – த்ரிபுராயி

நாத வடிவி யகிலம் பரந்தவ
ளாலி னுதர முளபைங் கரும்புவெ
ணாவ லரசு மனைவஞ்சி தந்தருள் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தான தனன தனதந்த தந்தன
தான தனன தனதந்த தந்தன
தான தனன தனதந்த தந்தன – தனதான

ஓல மறைக ளறைகின்ற வொன்றது
மேலை வெளியி லொளிரும் பரஞ்சுடர்
ஓது சரியை க்ரியையும் – புணர்ந்தவரெவராலும்

ஓத வரிய துரியங் கடந்தது
போத அருவ சுருபம் ப்ரபஞ்சமும்
ஊனுமுயிரு முழுதுங்கலந்தது – சிவஞானம்

சாலவுடைய தவர்கண்டு கொண்டது
மூல நிறைவு குறைவின்றி நின்றது
சாதி குலமு மிலதன்றி அன்பர் – சொனவியோமம்

சாரும் அநுபவர் அமைந்து அமைந்த மெய்
வீடு பரம சுகசிந்து இந்த்ரிய
தாப சபலம் அறவந்து நின்கழல் – பெறுவேனோ

வால குமர குககந்த குன்றெறி
வேல மயில எனவந்து கும்பிடு
வான விபுதர் பதியிந்த்ரன் வெந்துயர் – களைவோனே

வாச களப வரதுங்க மங்கல
வீர கடக புய சிங்க சுந்தர
வாகை புனையும் ரணரங்க புங்கவ – வயலூரா

ஞால முதல்வி யிமயம் பயந்தமின்நீலி
கவுரி பரைமங்கை குண்டலி
நாளு மினிய கனியெங்க ளம்பிகை – த்ரிபுராயி

நாத வடிவி யகிலம் பரந்தவள்
ஆலின் உதர முள பைங் கரும்புவெண்
நாவ லரசு மனை வஞ்சி தந்தருள் – பெருமாளே.

English

Ola maRaigaL aRaigindra vondradhu
mElai veLiyil oLirum paranchudar
Odhu chariyai kriyaiyum puNarndhavar – evarAlum

Odha variya thuriyam kadandhadhu
bOdha aruva swarupam prapanchamum
Unu muyiru muzhudhum kalandhadhu – sivanyAnam

sAla vudaiya thavarkaNdu koNdadhu
mUla niRaivu kuRaivindri nindradhu
jAthi kulamum iladhandri anbarso – naviyOmam

sAru manuba varamaindha maindhamey
veedu parama sukasindhu indhriya
thApa chapala maRavandhu ninkazhal – peRuvEnO

vAla kumara guhakandha kundreRi
vEla mayila enavandhu kumbidu
vAna vibudhar pathiyindran venthuyar – kaLaivOnE

vAsa kaLaba varathunga mangala
veera kadaga buyasinga sundhara
vAgai punaiyum raNaranga pungava – vayalUrA

nyAla mudhalvi imayam payandhamin
neeli gavuri paraimangai kuNdali
nALum iniya kaniyengaL ambikai – thripurAyi

nAdha vadivi akilam parandhavaL
Alinudhara muLapaing karumbuve
NAva larasu manaivanji thandharuL – perumALE.

English Easy Version

Ola maRaigaL aRaigindra vondradhu
mElai veLiyil oLirum paranchudar
Odhu chariyai kriyaiyum puNarndhavar – evarAlum

Odha variya thuriyam kadandhadhu
bOdha aruva swarupam prapanchamum
Unu muyiru muzhudhum kalandhadhu – sivanyAnam

sAla vudaiya thavarkaNdu koNdadhu
mUla niRaivu kuRaivindri nindradhu
jAthi kulamum iladhu andri anbarsona – viyOmam

sAru manubavar amaindhu amaindha mey
veedu parama sukasindhu indhriya
thApa chapala maRavandhu ninkazhal – peRuvEnO

vAla kumara guhakandha kundreRi
vEla mayila enavandhu kumbidu
vAna vibudhar pathiyindran venthuyar – kaLaivOnE

vAsa kaLaba varathunga mangala
veera kadaga buyasinga sundhara
vAgai punaiyum raNaranga pungava – vayalUrA

nyAla mudhalvi imayam payandhamin
neeli gavuri paraimangai kuNdali
nALum iniya kaniyengaL ambikai – thripurAyi

nAdha vadivi akilam parandhavaL
Alinudhara muLapaing karumbu
veN nAvalarasu manaivanji thandharuL – perumALE.