திருப்புகழ் 362 குருதி புலால் என்பு (திருவானைக்கா)

Thiruppugal 362 Kurudhipulalenbu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தானந்த தான தந்தன
தனதன தானந்த தான தந்தன
தனதன தானந்த தான தந்தன – தனதான

குருதிபு லாலென்பு தோன ரம்புகள்
கிருமிகள் மாலம்பி சீத மண்டிய
குடர்நிணம் ரோமங்கள் மூளை யென்பன – பொதிகாயக்

குடிலிடை யோரைந்து வேட ரைம்புல
அடவியி லோடுந்து ராசை வஞ்சகர்
கொடியவர் மாபஞ்ச பாத கஞ்செய – அதனாலே

சுருதிபு ராணங்க ளாக மம்பகர்
சரியைக்ரி யாவண்டர் பூசை வந்தனை
துதியொடு நாடுந்தி யான மொன்றையு – முயலாதே

சுமடம தாய்வம்பு மால்கொ ளுந்திய
திமிரரொ டேபந்த மாய்வ ருந்திய
துரிசற ஆநந்த வீடு கண்டிட – அருள்வாயே

ஒருதனி வேல்கொண்டு நீள்க்ர வுஞ்சமும்
நிருதரு மாவுங்க லோல சிந்துவும்
உடைபட மோதுங்கு மார பங்கய – கரவீரா

உயர்தவர் மாவும்ப ரான அண்டர்கள்
அடிதொழு தேமன்ப ராவு தொண்டர்கள்
உளமதில் நாளுங்க லாவி யின்புற – வுறைவோனே

கருதிய ஆறங்க வேள்வி யந்தணர்
அரிகரி கோவிந்த கேச வென்றிரு
கழல்தொழு சீரங்க ராச னண்புறு – மருகோனே

கமலனு மாகண்ட லாதி யண்டரு
மெமது பிரானென்று தாள்வ ணங்கிய
கரிவனம் வாழ்சம்பு நாதர் தந்தருள் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தானந்த தான தந்தன
தனதன தானந்த தான தந்தன
தனதன தானந்த தான தந்தன – தனதான

குருதி புலால் என்பு தோல் னரம்புகள்
கிருமிகள் மால் அம் பிசீத மண்டிய
குடர் நிணம் ரோமங்கள் மூளை யென்பன – பொதி

காயக்குடிலிடை யோரைந்து வேடர் ஐம்புல
அடவியி லோடுந்துராசை வஞ்சகர்
கொடியவர் மாபஞ்ச பாதகஞ்செய – அதனாலே

சுருதி புராணங்கள் ஆகமம் பகர்
சரியைக்ரியா அண்டர் பூசை வந்தனை
துதியொடு நாடுந்தி யான மொன்றையு – முயலாதே

சுமடமதாய் வம்பு மால்கொளுந்திய
திமிரரொடே பந்தமாய்வருந்திய
துரிசற ஆநந்த வீடு கண்டிட – அருள்வாயே

ஒருதனி வேல்கொண்டு நீள்க்ர வுஞ்சமும்
நிருதரு மாவுங்க லோல சிந்துவும்
உடைபட மோதுங்கு மார பங்கய – கரவீரா

உயர்தவர் மா உம்ப ரான அண்டர்கள்
அடிதொழுதே மன்பராவு தொண்டர்கள்
உளமதில் நாளுங்குலாவி யின்புற – வுறைவோனே

கருதிய ஆறங்க வேள்வி யந்தணர்
அரிகரி கோவிந்த கேச வென்று
இருகழல்தொழு சீரங்க ராசன் நண்புறு – மருகோனே

கமலனும் ஆகண்டல ஆதி யண்டரும்
எமது பிரானென்று தாள்வணங்கிய
கரிவனம் வாழ்சம்பு நாதர் தந்தருள் – பெருமாளே.

English

kurudhi pulAl enbu thO narambugaL
kirumigaL mAlambi seedha maNdiya
kudar niNam rOmangaL mULai enbana – podhikAya

kudilidai Oraindhu vEdar aimpula
ataviyi lOdun dhurAsai vanchagar
kodiyavar mApancha pAthakam seya – adhanAlE

surudhi purANangaL Agamam pagar
chariyai kriyAvaNdar pUsai vandhanai
thudhiyodu nAdum dhiyAnam ondraiyu – muyalAdhE

sumadama dhAy vambu mAl koLundhiya
thimirar odE bandhamAy varundhiya
thurisaRa Anandha veedu kaNdida – aruLvAyE

oru thani vEl koNdu neeL kravunchamum
nirudharu mAvunga lOla sindhuvum
udaipada mOdhung kumAra pangaya – karaveerA

uyar thavar mAvumbar Ana aNdargaL
adithozhu dhEmanba rAvu thoNdargaL
uLamadhil nALung kulAvi inbuRa – uRaivOnE

karudhiya ARanga vELvi andhaNar
arihari gOvindha kEsa vendriru
kazhalthozhu seeranga rAjan aNbuRu – marugOnE

kamalanu mAkaNda lAdhi aNdarum
emadhu pirAnendru thAL vaNangiya
karivanam vAzh jambu nAthar thandharuL – perumALE.

English Easy Version

kurudhi pulAl enbu thO narambugaL
kirumigaL mAlambi seedha maNdiya
kudar niNam rOmangaL mULai enbana – podhikAya

kudilidai Oraindhu vEdar aimpula
ataviyi lOdun dhurAsai vanchagar
kodiyavar mApancha pAthakam seya – adhanAlE

surudhi purANangaL Agamam pagar
chariyai kriyAvaNdar pUsai vandhanai
thudhiyodu nAdum dhiyAnam ondraiyu – muyalAdhE

sumadama dhAy vambu mAl koLundhiya
thimirar odE bandhamAy varundhiya
thurisaRa Anandha veedu kaNdida – aruLvAyE

oru thani vEl koNdu neeL kravunchamum
nirudharu mAvunga lOla sindhuvum
udaipada mOdhung kumAra pangaya – karaveerA

uyar thavar mAvumbar Ana aNdargaL
adithozhu dhEmanba rAvu thoNdargaL
uLamadhil nALung kulAvi inbuRa – uRaivOnE

karudhiya ARanga vELvi andhaNar
arihari gOvindha kEsa vendru iru
kazhalthozhu seeranga rAjan aNbuRu – marugOnE

kamalanum AkaNda lAdhi aNdarum
emadhu pirAnendru thAL vaNangiya
karivanam vAzh jambu nAthar thandharuL – perumALE.