திருப்புகழ் 368 அருவ மிடையென (திருவருணை)

Thiruppugal 368 Aruvamidaiyena

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன – தனதான

அருவ மிடையென வருபவர் துவரிதழ்
அமுது பருகியு முருகியு ம்ருகமத
அளக மலையவு மணிதுகி லகலவு – மதிபார

அசல முலைபுள கிதமெழ அமளியில்
அமளி படஅந வரதமு மவசமொ
டணையு மழகிய கலவியு மலமல – முலகோரைத்

தருவை நிகரிடு புலமையு மலமல
முருவு மிளமையு மலமலம் விபரித
சமய கலைகளு மலமல மலமரும் – வினைவாழ்வுஞ்

சலில லிபியன சனனமு மலமல
மினியு னடியரொ டொருவழி படஇரு
தமர பரிபுர சரணமு மவுனமு – மருள்வாயே

உருவு கரியதொர் கணைகொடு பணிபதி
யிருகு தையுமுடி தமனிய தநுவுட
னுருளை யிருசுடர் வலவனு மயனென – மறைபூணும்

உறுதி படுசுர ரதமிசை யடியிட
நெறுநெ றெனமுறி தலுநிலை பெறுதவம்
உடைய வொருவரு மிருவரு மருள்பெற – வொருகோடி

தெருவு நகரியு நிசிசரர் முடியொடு
சடச டெனவெடி படுவன புகைவன
திகுதி கெனஎரி வனஅனல் நகைகொடு -முனிவார்தஞ்

சிறுவ வனசரர் சிறுமியொ டுருகிய
பெரும அருணையி லெழுநிலை திகழ்வன
சிகரி மிசையொரு கலபியி லுலவிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன – தனதான

அருவம் இடை என வருபவர் துவர் இதழ்
அமுது பருகியும் உருகியும் ம்ருகமத
அளகம் அலையவும் அணி துகில் அகலவும் – அதிபார

அசகம் முலை புளகிதம் எழ அமளியில்
அமளி பட அநவரதமும் அவசமொடு
அணையும் அழகிய கலவியும் அலம் அலம் – உலகோரைத்

தருவை நிகரிடு புலமையும் அலம் அலம்
உருவும் இளமையும் அலம் அலம் விபரித
சமய கலைகளும் அலம் அலம் அலமரும் – வினை வாழ்வும்

சலிய லிபி அ(ன்)ன சனனம் அலம் அலம்
இனி உன் அடியரொடு ஒரு வழிபட இரு
தமர பரிபுர சரணமு(ம்) மவுனமும் – அருள்வாயே

உருவு கரியது ஒர் கணை கொடு பணி பதி
இருகு உதையும் முடி தமனிய தநு உடன்
உருளை இரு சுடர் வலவனும் அயன் என – மறை பூணும்

உறுதிபடு சுர ரதமிசை அடி இட
நெறு நெறு என முறிதலு(ம்) நிலை பெறு தவம்
உடைய ஒருவரும் இருவரும் அருள்பெற – ஒரு கோடி

தெருவு நகரியும் நிசிசரர் முடியொடு
சடசட என வெடி படுவன புகைவன
திகு திகு என எரிவன அனல் நகையொடு – முனிவார் தம்

சிறுவ வனசரர் சிறுமியொடு உருகிய
பெரும அருணையில் எழு நிலை திகழ்வன
சிகரி மிசை ஒரு கலபியில் உலவிய – பெருமாளே.

English

aruva midaiyena varupavar thuvarithazh
amuthu parukiyu murukiyu mrukamatha
aLaka malaiyavu maNithuki lakalavu – mathipAra

asala mulaipuLa kithamezha amaLiyil
amaLi padAna varathamu mavasamo
daNaiyu mazhakiya kalaviyu malamala – mulakOraith

tharuvai nikaridu pulamaiyu malamala
muruvu miLamaiyu malamalam viparitha
samaya kalaikaLu malamala malamarum – vinaivAzhvum

salila lipiyana sananamu malamala
miniyu nadiyaro doruvazhi padairu
thamara paripura saraNamu mavunamu – maruLvAyE

uruvu kariyathor kaNaikodu paNipathi
yiruku thaiyumudi thamaniya thanuvuda
nuruLai yirusudar valavanu mayanena – maRaipUNum

uRuthi padusura rathamisai yadiyida
neRune RenamuRi thalunilai peRuthavam
udaiya voruvaru miruvaru maruLpeRa – vorukOdi

theruvu nakariyu nisisarar mudiyodu
sadasa denavedi paduvana pukaivana
thikuthi kenaeri vanAnal nakaikodu -munivArtham

siRuva vanasarar siRumiyo durukiya
peruma aruNaiyi lezhunilai thikazhvana
sikari misaiyoru kalapiyi lulaviya – perumALE.

English Easy Version

aruvam idai ena varupavar thuvar ithazh
amuthu parukiyum urukiyum mrukamatha
aLakam alaiyavum aNi thukil akalavum – athipAra

asakam mulai puLakitham ezha amaLiyil
amaLi pada anavarathamum avasamodu
aNaiyum azhakiya kalaviyum alam alam – ulakOraith

tharuvai nikaridu pulamaiyum alam alam
uruvum iLamaiyum alam alam viparitha
samaya kalaikaLum alama alam alamarum – vinai vAzhvum

saliya lipi a(n)na sananam alam alam
ini un adiyarodu oru vazhipada iru
thamara paripura saraNamu(m) mavunamum – aruLvAyE

uruvu kariyathu or kaNai kodu paNi pathi
iruku uthaiyum mudi thamaniya thanu udan
uruLai iru sudar valavanum ayan ena – maRai pUNum

uRuthipadu sura rathamisai adi ida
neRu neRu ena muRithalu(m) nilai peRu thavam
udaiya oruvarum iruvarum aruLpeRa – oru kOdi

theruvu nakariyum nisisarar mudiyodu
sadasada ena vedi paduvana pukaivana
thiku thiku ena erivana anal nakaiyodu – munivAr tham

siRuva vanasarar siRumiyodu urukiya
peruma aruNaiyil ezhu nilai thikazhvana
sikari misai oru kalapiyil ulaviya – perumALE.