திருப்புகழ் 378 பரியகைப் பாசம் (திருவருணை)

Thiruppugal 378 Pariyagaippasam

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனத் தானனத் தனதனத் தானனத்
தனதனத் தானனத் – தனதான

பரியகைப் பாசம்விட் டெறியுமக் காலனுட்
பயனுயிர்ப் போயகப் – படமோகப்

படியிலுற் றாரெனப் பலர்கள்பற் றாவடற்
படரெரிக் கூடுவிட் – டலைநீரிற்

பிரியுமிப் பாதகப் பிறவியுற் றேமிகப்
பிணிகளுக் கேயிளைத் – துழல்நாயேன்

பிழைபொறுத் தாயெனப் பழுதறுத் தாளெனப்
பிரியமுற் றோதிடப் – பெறுவேனோ

கரியமெய்க் கோலமுற் றரியினற் றாமரைக்
கமைவபற் றாசையக் – கழலோர்முன்

கலைவகுத் தோதிவெற் பதுதொளைத் தோனியற்
கடவுள்செச் சேவல்கைக் – கொடியோனென்

றரியநற் பாடலைத் தெரியுமுற் றோற்கிளைக்
கருணையிற் கோபுரத் – துறைவோனே

அடவியிற் றோகைபொற் றடமுலைக் காசையுற்
றயருமச் சேவகப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதனத் தானனத் தனதனத் தானனத்
தனதனத் தானனத் – தனதான

பரியகைப் பாசம்விட்டெறியுமக் காலனுள்
பயனுயிர்ப் போய் அகப்பட – மோக

படியில் உற்றாரெனப் பலர்கள்பற்றா அடற்
படர் எரிக் கூடுவிட்டு – அலைநீரிற்

பிரியும் இப் பாதகப் பிறவியுற்றே மிகப்
பிணிகளுக்கே யிளைத்து – உழல்நாயேன்

பிழைபொறுத் தாயெனப் பழுதறுத்து ஆளென
பிரியமுற்று ஓதிடப் – பெறுவேனோ

கரியமெய்க் கோலமுற்ற அரியின் நற்றாமரைக்கு
அமைவ பற்றாசை அக் – கழலோர்முன்

கலைவகுத்து ஓதி வெற் பதுதொளைத்தோன் இயற்
கடவுள்செச் சேவல்கைக் – கொடியோனென்று

அரியநற் பாடலைத் தெரியும் உற்றோற்கிளைக்கு
அருணையிற் கோபுரத்து – உறைவோனே

அடவியிற் றோகைபொற் றடமுலைக்கு ஆசையுற்று
அயரும் அச் சேவகப் – பெருமாளே.

English

pariyakaip pAsamvit teRiyumak kAlanut
payanuyirp pOyakap – padamOkap

padiyilut RArenap palarkaLpat RAvadaR
padarerik kUduvitt- talaineeriR

piriyumip pAthakap piRaviyut REmikap
piNikaLuk kEyiLaith – thuzhalnAyEn

pizhaipoRuth thAyenap pazhuthaRuth thALenap
piriyamut ROthidap – peRuvEnO

kariyameyk kOlamut Rariyinat RAmaraik
kamaivapat RAsaiyak – kazhalOrmun

kalaivakuth thOthiveR pathuthoLaith thOniyaR
kadavuLchech cEvalkaik – kodiyOnen

RariyanaR pAdalaith theriyumut RORkiLaikku
aruNaiyiR kOpurath – thuRaivOnE

adaviyit ROkaipot Radamulaik kAsaiyut
Rayarumach cEvakap – perumALE.

English Easy Version

pariyakaip pAsamvitteRiyumak kAlanuL
payanuyirp pOy akappada – mOka

padiyil utRArenap palarkaLpatRA
adaRpadar erik kUduvittu – alaineeriR

piriyum ip pAthakap piRaviyutRE mikap
piNikaLukkE yiLaiththu – uzhalnAyEn

pizhaipoRuth thAyenap pazhuthaRuththu ALena
piriyamutRu Othidap – peRuvEnO

kariyameyk kOlamutRa ariyin natRAmaraikku
amaiva patRAsai ak – kazhalOrmun

kalaivakuththu Othi veR pathuthoLaiththOn iyaR
kadavuLchech cEvalkaik – kodiyOnenRu

ariyanaR pAdalaith theriyum utRORkiLaikku
aruNaiyiR kOpuraththu – uRaivOnE

adaviyit ROkaipot Radamulaikku AsaiyutRu
ayarum ach cEvakap – perumALE.