திருப்புகழ் 389 விரகொடு வளை (திருவருணை)

Thiruppugal 389 Viragoduvalai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தனனம் தனதன தனனம்
தனதன தனனம் – தனதான

விரகொடு வளைசங் கடமது தருவெம்
பிணிகொடு விழிவெங் – கனல்போல

வெறிகொடு சமனின் றுயிர்கொளு நெறியின்
றெனவிதி வழிவந் – திடுபோதிற்

கரவட மதுபொங் கிடுமன மொடுமங்
கையருற வினர்கண் – புனல்பாயுங்

கலகமும் வருமுன் குலவினை களையுங்
கழல்தொழு மியல்தந் – தருள்வாயே

பரவிடு மவர்சிந் தையர்விட முமிழும்
படவர வணைகண் – டுயில்மாலம்

பழமறை மொழிபங் கயனிமை யவர்தம்
பயமற விடமுண் – டெருதேறி

அரவொடு மதியம் பொதிசடை மிசைகங்
கையுமுற அனலங் – கையில்மேவ

அரிவையு மொருபங் கிடமுடை யவர்தங்
கருணையில் மருவும் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தனனம் தனதன தனனம்
தனதன தனனம் – தனதான

விரகொடு வளை சங்கடம் அது தரு வெம்
பிணி கொடு விழி வெம் – கனல் போல

வெறி கொடு சமன் நின்று உயிர் கொள்ளும் நெறி
இன்று என விதி வழி – வந்திடு போதில்

கரவடம் அது பொங்கிடு மனமொடு மங்கையர்
உறவினர் கண் – புனல் பாயும்

கலகமும் வரு முன் குலவினை களையும்
கழல் தொழும் இயல் தந்து – அருள்வாயே

பரவிடும் அவர் சிந்தையர் விடம் உமிழும்
பட அரவு அணை கண் – துயில் மால் அம்

பழ மறை மொழி பங்கயன் இமையவர் தம்
பயம் அற விடம் உண்டு – எருது ஏறி

அரவொடு மதியம் பொதி சடை மிசை
கங்கையும் உற அனல் அம் – கையில் மேவ

அரிவையும் ஒரு பங்கு இடம் உடையார் தங்கு
அருணையில் மருவும் – பெருமாளே.

English

virakodu vaLaisang kadamathu tharuvem
piNikodu vizhiveng – kanalpOla

veRikodu samanin RuyirkoLu neRiyin
Renavithi vazhivan – thidupOthiR

karavada mathupon gidumana moduman
gaiyaruRa vinarkaN – punalpAyum

kalakamum varumun kulavinai kaLaiyung
kazhalthozhu miyalthan – tharuLvAyE

paravidu mavarsin thaiyarvida mumizhum
padavara vaNaikaN – thuyilmAlam

pazhamaRai mozhipan gayanimai yavartham
payamaRa vidamuN – deruthERi

aravodu mathiyam pothisadai misaigan
gaiyumuRa analang – kaiyilmEva

Aivaiyu morupan gidamudai yavarthang
karuNaiyil maruvum – perumALE.

English Easy Version

virakodu vaLai sangkadam athu tharu vem
piNi kodu vizhi vem – kanal pOla

veRi kodu saman ninRu uyir koLLum neRi
inRu ena vithi vazhi – vanthidu pOthil

karavadam athu pongidu manamodu
mangaiyar uRavinar kaN – punal pAyum

kalakamum varu mun kulavinai kaLaiyum
kazhal thozhum iyal thanthu – aruLvAyE

paravidum avar sinthaiyar vidam umizhum
pada aravu aNai kaN – thuyil mAl am

pazha maRai mozhi pangayan imaiyavar tham
payam aRa vidam uNdu – eruthu Eri

aravodu mathiyam pothi sadai misai
gangaiyum uRa anal am – kaiyil mEva

arivaiyum oru pangu idam udaiyAr thangu
aruNaiyil maruvum – perumALE.