திருப்புகழ் 393 அருமா மதனை (திருவருணை)

Thiruppugal 393 Arumamadhanai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனனா தனனத் தனனா தனனத்
தனனதா தனனத் – தனதான

அருமா மதனைப் பிரியா தசரக்
கயலார் நயனக் – கொடியார்தம்

அழகார் புளகப் புழுகார் சயிலத்
தணையா வலிகெட் – டுடல்தாழ

இருமா நடைபுக் குரைபோ யுணர்வற்
றிளையா வுளமுக் – குயிர்சோர

எரிவாய் நரகிற் புகுதா தபடிக்
கிருபா தமெனக் – கருள்வாயே

ஒருமால் வரையைச் சிறுதூள் படவிட்
டுரமோ டெறிபொற் – கதிர்வேலா

உறைமா னடவிக் குறமா மகளுக்
குருகா றிருபொற் – புயவீரா

திருமால் கமலப் பிரமா விழியிற்
றெரியா வரனுக் – கரியோனே

செழுநீர் வயல்சுற் றருணா புரியிற்
றிருவீ தியினிற் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனனா தனனத் தனனா தனனத்
தனனதா தனனத் – தனதான

அருமா மதனைப் பிரியாத சரம்
கயல் ஆர் நயனக் – கொடியார் தம்

அழகு ஆர் புளக புழுகு ஆர் சயிலத்து
அணையா வலி கெட்டு – உடல் தாழ

இருமா நடை புக்கு உரை போய் உணர்வு அற்று
இளையா உளம் உக்கு – உயிர் சோர

எரி வாய் நரகில் புகுதாதபடிக்கு
இரு பாதம் எனக்கு – அருள்வாயே

ஒரு மால் வரையைச் சிறு தூள் படவிட்டு
உரமோடு எறி பொன் – கதிர் வேலா

உறை மான் அடவிக் குற மா மகளுக்கு
உருகா ஆறிரு பொன் – புய வீரா

திருமால் கமலப் பிரமா விழியில்
தெரியா அரனுக்கு – அரியோனே

செழு நீர் வயல் சுற்று அருணா புரியில்
திரு வீதியினில் – பெருமாளே.

English

arumA mathanaip piriyA thasarak
kayalAr nayanak – kodiyArtham

azhakAr puLakap puzhukAr sayilath
thaNaiyA valiket – tudalthAzha

irumA nadaipuk kuraipO yuNArvaR
RiLaiyA vuLamuk – kuyirsOra

erivAy narakiR pukuthA thapadik
kirupA thamenak – karuLvAyE

orumAl varaiyaic ciRuthUL padavit
turamO deRipoR – kathirvElA

uRaimA nadavik kuRamA makaLuk
kurukA RirupoR – puyaveerA

thirumAl kamalap piramA vizhiyiR
ReriyA varanuk – kariyOnE

sezhuneer vayalcut RaruNA puriyiR
Riruvee thiyiniR – perumALE.

English Easy Version

arumA mathanaip piriyAtha saram
kayal Ar nayanak – kodiyAr tham

azhaku Ar puLaka puzhuku Ar sayilaththu
aNaiyA vali kettu – udal thAzA

irumA nadai pukku urai pOy uNarvu atRu
iLaiyA uLam ukku – uyir sOra

eri vAy narakil pukuthAthapadikku
iru pAtham enakku – aruLvAyE

oru mAl varaiyaic ciRu thUL padavittu
uramOdu eRi pon – kathir vElA

uRai mAn adavik kuRa mA makaLukku
urukA ARiru pon – puya veerA

thirumAl kamalap piramA vizhiyil
theriyA aranukku – ariyOnE

sezhu neer vayal cutRu aruNA puriyil
thiru veethiyinil – perumALE.