திருப்புகழ் 409 கரிமுகக் கடகளிறு (திருவருணை)

Thiruppugal 409 Karimugakkadakaliru

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனத் தனதனத் தனதனத் தனதனத்
தனதனத் தனதனத் – தனதான

கரிமுகக் கடகளிற் றதிககற் பகமதக்
கஜமுகத் தவுணனைக் – கடியானை

கடலையெட் பயறுநற் கதலியிற் கனிபலக்
கனிவயிற் றினிலடக் – கியவேழம்

அரிமுகத் தினனெதிர்த் திடுகளத் தினின்மிகுத்
தமர்புரிக் கணபதிக் – கிளையோனே

அயிலெடுத் தசுரர்வெற் பலைவுறப் பொருதுவெற்
றியைமிகுத் தறுமுகக் – குமரேசா

நரிமிகுக் கிளைகளைப் பரியெனக் கடிவளக்
கையில்பிடித் தெதிர்நடத் – திடுமீசன்

நடனமிப் படியிடத் தினுமிசைத் தரையினிற்
கரியுரித் தணிபவற் – கொருசேயே

துரிபெறச் சரிபொழிற் கனவயற் கழகுளத்
துரியமெய்த் தரளமொய்த் – திடவீறிச்

சுரர்துதித் திடமிகுத் தியல்தழைத் தருணையிற்
சுடரயிற் சரவணப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதனத் தனதனத் தனதனத் தனதனத்
தனதனத் தனதனத் – தனதான

கரிமுகக் கடகளிற் றதிககற்பக மதக்
கஜமுகத்து அவுணனைக் – கடியானை

கடலை எள் பயறு நற் கதலியிற் கனிபலக்
கனி வயிற் றினிலடக்கிய – வேழம்

அரிமுகத்தினன் எதிர்த்திடு களத்தினின் மிகுத்து
அமர்புரிக் கணபதிக்கு – இளையோனே

அயிலெடுத்து அசுரர்வெற்பு அலைவுறப் பொருது
வெற்றியைமிகுத்த அறுமுகக் – குமரேசா

நரிமிகுக் கிளைகளைப் பரியென கடிவளக்
கையில்பிடித்து எதிர்நடத்திடும் – ஈசன்

நடனம் இப் படியிடத் தினும் இசைத் தரையினில்
கரியுரித்து அணிபவற்கு – ஒருசேயே

துரிபெறச் சரிபொழிற் கனவயற்கு அழகுள
துரியமெய்த் தரளமொய்த்திட – வீறிச்

சுரர்துதித்திட மிகுத் தியல்தழைத்த அருணையிற்
சுடர் அயிற் சரவணப் – பெருமாளே.

English

karimuka kadakaLitr adhiga kaRpaga madha
gajamugath thavuNanai – kadiyAnai

kadalai etpayaRu naRkadhaliyiR kanipala
kani vayitrinil adakkiya – vEzham

arimugaththinan edhirththidu kaLaththinin miguth
amarpuri gaNapathikku – iLaiyOnE

ayil eduth thasurar veRpalai uRapporudhu ve
triyai miguth aRumuga – kumarEsA

narimiguk kiLaigaLai pariyena kadivaLak
kaiyil pidiththu edhir nadaththidum – eesan

natanamip padi idaththinum isai tharaiyinil
kariyurith aNibavark – orusEyE

thuri peRa saripozhiR ganavayal azhaguLath
thuriya meyth tharaLa moyth – thidaveeRi

surar thudhiththida miguth iyal thazhaith aruNaiyil
sudarayil saravaNa – perumALE.

English Easy Version

karimuka kadakaLitr adhiga kaRpaga madha
gajamugath thavuNanai – kadiyAnai

kadalai etpayaRu naRkadhaliyiR kanipala
Kani vayitrinil adakkiya – vEzham

Arimugaththinan edhirththidu kaLaththinin miguth
amarpuri gaNapathikku – iLaiyOnE

ayil eduth thasurar veRpalai uRapporudhu
vetriyai miguth aRumuga – kumarEsA

narimiguk kiLaigaLai pariyena kadivaLak
kaiyil pidiththu edhir nadaththidum – eesan

natanamip padi idaththinum isai tharaiyinil
kariyurith aNibavark – orusEyE

thuri peRa saripozhiR ganavayal azhaguLath
thuriya meyth tharaLa – moyththida veeRi

surar thudhiththida miguth iyal thazhaith aruNaiyil
sudarayil saravaNa – perumALE.