திருப்புகழ் 431 தோதகப் பெரும் (திருவருணை)

Thiruppugal 431 Thodhagapperum

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தான தத்த தந்த தான தத்த தந்த
தான தத்த தந்த – தனதான

தோத கப்பெ ரும்ப யோத ரத்தி யங்கு
தோகை யர்க்கு நெஞ்ச – மழியாதே

சூலை வெப்ப டர்ந்த வாத பித்த மென்று
சூழ்பி ணிக்க ணங்க – ளணுகாதே

பாத கச்ச மன்தன் மேதி யிற்பு குந்து
பாசம் விட்டெ றிந்து – பிடியாதே

பாவ லற்கி ரங்கி நாவ லர்க்கி சைந்த
பாடல் மிக்க செஞ்சொல் – தரவேணும்

வேத மிக்க விந்து நாத மெய்க்க டம்ப
வீர பத்ர கந்த – முருகோனே

மேரு வைப்பி ளந்து சூர னைக்க டிந்து
வேலை யிற்றொ ளைந்த – கதிர்வேலா

கோதை பொற்கு றிஞ்சி மாது கச்ச ணிந்த
கோம ளக்கு ரும்பை – புணர்வோனே

கோல முற்றி லங்கு சோண வெற்பு யர்ந்த
கோபு ரத்த மர்ந்த – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தான தத்த தந்த தான தத்த தந்த
தான தத்த தந்த – தனதான

தோதகப் பெரும் பயோதரத்து இயங்கும்
தோகையர்க்கு நெஞ்சம் – அழியாதே

சூலை வெப்பு அடர்ந்த வாதம் பித்தம் என்று
சூழ் பிணி கணங்கள் – அணுகாதே

பாதகச் சமன் தன் மேதியில் புகுந்து
பாசம் விட்டு எறிந்து – பிடியாதே

பாவலற்கு இரங்கி நாவலர்க்கு இசைந்த
பாடல் மிக்க செம் சொல் – தர வேணும்

வேதம் மிக்க விந்து நாதம் மெய்க் கடம்ப
வீரபத்ர கந்த – முருகோனே

மேருவைப் பிளந்து சூரனைக் கடிந்து
வேலையில் தொளைந்த – கதிர் வேலா

கோதை பொன் குறிஞ்சி மாது கச்சு அணிந்த
கோமளக் குரும்பை – புணர்வோனே

கோலம் உற்று இலங்கு சோண வெற்பு உயர்ந்த
கோபுரத்து அமர்ந்த – பெருமாளே.

English

thOtha kappe rumpa yOtha raththi yangu
thOkai yArkku nenja – mazhiyAthE

cUlai veppa darntha vAtha piththa menRu
sUzhpi Nikka Nanga – LaNukAthE

pAtha kaccha manthan mEthi yiRpu kunthu
pAsam vitte Rinthu – pidiyAthE

pAva laRki rangi nAva larkki saintha
pAdal mikka senchol – tharavENum

vEtha mikka vinthu nAtha meykka dampa
veera pathra kantha – murukOnE

mEru vaippi Lanthu cUra naikka dinthu
vElai yitRo Laintha – kathirvElA

kOthai poRku Rinji mAthu kaccha Nintha
kOma Lakku rumpai – puNarvOnE

kOla mutRi langu sONa veRpu yarntha
kOpu raththa marntha – perumALE.

English Easy Version

thOthakap perum payOtharaththu iyangum
thOkaiyarkku nenjam – azhiyAthE

cUlai veppu adarntha vAtham piththam enRu
sUzh piNi kaNangaL – aNukAthE

pAthakac chaman than mEthiyil pukunthu
pAsam vittu eRinthu – pidiyAthE

pAvalaRku irangi nAvalarkku isaintha
pAdal mikka senchol – thara vENum

vEtham mikka vinthu nAtham meyk kadampa
veerapathra kantha – murukOnE

mEruvaip piLanthu cUranaik kadinthu
vElaiyil thoLaintha – kathir vElA

kOthai pon kuRinji mAthu kacchu aNintha
kOmaLak kurumpai – puNarvOnE

kOlam utRu ilangku sONa veRpu uyarntha
kOpuraththu amarntha – perumALE.