திருப்புகழ் 442 விடு மதவேள் (திருவருணை)

Thiruppugal 442 Vidumadhavel

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தானாதன தனதன தானாதன
தனதன தானாதன – தனதான

விடுமத வேள்வாளியின் விசைபெறு மாலாகல
விழிகொடு வாபோவென – வுரையாடும்

விரகுட னூறாயிர மனமுடை மாபாவிகள்
ம்ருகமத கோலாகல – முலைதோய

அடையவு மாசாபர வசமுறு கோமாளியை
அவனியு மாகாசமும் – வசைபேசும்

அசடஅ நாசாரனை அவலனை ஆபாசனை
அடியவ ரோடாள்வது – மொருநாளே

வடகுல கோபாலர்த மொருபதி னாறாயிரம்
வனிதையர் தோள்தோய்தரு – மபிராம

மரகத நாராயணன் மருமக சோணாசல
மகிபச தாகாலமு – மிளையோனே

உடுபதி சாயாபதி சுரபதி மாயாதுற
உலகுய வாரார்கலி – வறிதாக

உயரிய மாநாகமு நிருதரு நீறாய்விழ
ஒருதனி வேலேவிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தானாதன தனதன தானாதன
தனதன தானாதன – தனதான

விடு மதவேள் வாளியின் விசை பெறும் ஆலாகல
விழி கொ(ண்)டு வா போ என – உரை ஆடும்

விரகுடன் நூறாயிரம் மனம் உடை மா பாவிகள்
ம்ருகமத கோலாகல – முலை தோய

அடையவும் ஆசா பரவசம் உறு கோமாளியை
அவனியும் ஆகாசமும் – வசை பேசும்

அசட அநாசாரனை அவலனை ஆபாசனை
அடியவரோடு ஆள்வதும் – ஒரு நாளே

வட குல கோபாலர் தம் ஒரு பதி நூறாயிரம்
வனிதையர் தோள் தோய் தரும் – அபிராம

மரகத நாராயணன் மருமக சோணாசல
மகிப சதா காலமும் – இளையோனே

உடுபதி சாயாபதி சுரபதி மாயாது உற
உலகு உய்ய வார் ஆர்கலி – வறிது ஆக

உயரிய மா நாகமும் நிருதரும் நீறாய் விழ
ஒரு தனி வேல் ஏவிய – பெருமாளே.

English

vidumatha vELvALiyin visaipeRu mAlAkala
vizhikodu vApOvena – vuraiyAdum

virakuda nURAyira manamudai mApAvikaL
mrukamatha kOlAkala – mulaithOya

adaiyavu mAsApara vasamuRu kOmALiyai
avaniyu mAkAsamum – vasaipEsum

asadA nAsAranai avalanai ApAsanai
adiyava rOdALvathu – morunALE

vadakula kOpAlartha morupathi nARAyiram
vanithaiyar thOLthOytharu – mapirAma

marakatha nArAyaNan marumaka sONAsala
makipasa thAkAlamu – miLaiyOnE

udupathi sAyApathi surapathi mAyAthuRa
ulakuya vArArkali – vaRithAka

uyariya mAnAkamu nirutharu neeRAyvizha
oruthani vElEviya – perumALE.

English Easy Version

vidu mathavEL vALiyin visai peRum AlAkala
vizhi ko(N)du vA pO ena – urai Adum

virakudan nURAyiram manam udai mA pAvikaL
mrukamatha kOlAkala – mulai thOya

adaiyavum AsA paravasam uRu kOmALiyai
avaniyum AkAsamum – vasai pEsum

asada anAsAranai avalanai ApAsanai
adiyavarOdu ALvathum – oru nALE

vada kula kOpAlar tham oru pathi nURAyiram
vanithaiyar thOL thOy tharum – apirAma

marakatha nArAyaNan marumaka sONAsala
makipa sathA kAlamum – iLaiyOnE

udupathi sAyApathi surapathi mAyAthu uRa
ulaku uyya vAr Arkali – vaRithu Aka

uyariya mA nAkamum nirutharum neeRAy vizha
oru thani vEl Eviya – perumALE.