திருப்புகழ் 444 விந்துப் புளகித (திருவருணை)

Thiruppugal 444 Vindhuppulagidha

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தந்தத் தனதன தந்தத் தனதன
தந்தத் தனதன தந்தத் தனதன
தனத்த தனதன தனத்த தனதன
தனத்த தனதன தனத்த தனதன
தந்தத் தனதன தந்தத் தனதன
தந்தத் தனதன தந்தத் தனதன
தனத்த தனதன தனத்த தனதன
தனத்த தனதன தனத்த தனதன
தந்தத் தனதன தந்தத் தனதன
தந்தத் தனதன தந்தத் தனதன
தனத்த தனதன தனத்த தனதன
தனத்த தனதன தனத்த தனதன – தனதான

விந்துப் புளகித இன்புற் றுருகிட
சிந்திக் கருவினி லுண்பச் சிறுதுளி
விரித்த கமலமெல் தரித்து ளொருசுழி
யிரத்த குளிகையொ டுதித்து வளர்மதி
விண்டுற் றருள்பதி கண்டுற் றருள்கொடு
மிண்டிச் செயலினி ரம்பித் துருவொடு
மெழுக்கி லுருவென வலித்து எழுமதி
கழித்து வயிர்குட முகுப்ப வொருபதில்
விஞ்சைச் செயல்கொடு கஞ்சச் சலவழி
வந்துப் புவிமிசை பண்டைச் செயல்கொடு
விழுப்பொ டுடல்தலை அழுக்கு மலமொடு
கவிழ்த்து விழுதழு துகுப்ப அனைவரு – மருள்கூர

மென்பற் றுருகிமு கந்திட் டனைமுலை
யுண்டித் தரகொடு வுண்கிச் சொலிவளர்
வளத்தொ டளைமல சலத்தொ டுழைகிடை
துடித்து தவழ்நடை வளர்த்தி யெனதகு
வெண்டைப் பரிபுர தண்டைச் சரவட
முங்கட் டியல்முடி பண்பித் தியல்கொடு
விதித்த முறைபடி படித்து மயல்கொள
தெருக்க ளினில்வரு வியப்ப இளமுலை
விந்தைக் கயல்விழி கொண்டற் குழல்மதி
துண்டக் கரவளை கொஞ்சக் குயில்மொழி
விடுப்ப துதைகலை நெகிழ்த்தி மயிலென
நடித்த வர்கள்மயல் பிடித்தி டவர்வரு – வழியேபோய்ச்

சந்தித் துறவொடு பஞ்சிட் டணைமிசை
கொஞ்சிப் பலபல விஞ்சைச் சரசமொ
டணைத்து மலரிதழ் கடித்து இருகர
மடர்த்த குவிமுலை யழுத்தி யுரமிடர்
சங்குத் தொனியொடு பொங்கக் குழல்மலர்
சிந்தக் கொடியிடை தங்கிச் சுழலிட
சரத்தொ டிகள்வெயி லெறிப்ப மதிநுதல்
வியர்ப்ப பரிபுர மொலிப்ப எழுமத
சம்பத் திதுசெய லின்பத் திருள்கொடு
வம்பிற் பொருள்கள்வ ழங்கிற் றிதுபினை
சலித்து வெகுதுய ரிளைப்பொ டுடல்பிணி
பிடித்தி டனைவரும் நகைப்ப கருமயிர் – நரைமேவித்

தன்கைத் தடிகொடு குந்திக் கவியென
உந்திக் கசனம றந்திட் டுளமிக
சலித்து வுடல்சல மிகுத்து மதிசெவி
விழிப்பு மறைபட கிடத்தி மனையவள்
சம்பத் துறைமுறை யண்டைக் கொளுகையில்
சண்டக் கருநம னண்டிக் கொளுகயி
றெடுத்து விசைகொடு பிடித்து வுயிர்தனை
பதைப்ப தனிவழி யடித்து கொடுசெல
சந்தித் தவரவர் பங்குக் கழுதுஇ
ரங்கப் பிணமெடு மென்றிட் டறைபறை
தடிப்ப சுடலையி லிறக்கி விறகொடு
கொளுத்தி யொருபிடி பொடிக்கு மிலையெனு – முடலாமோ

திந்தித் திமிதிமி திந்தித் திமிதிமி
திந்தித் திமிதிமி திந்தித் திமிதிமி
திமித்தி திமிதிமி திமித்தி திமிதிமி
திமித்தி திமிதிமி திமித்தி திமிதிமி
என்பத் துடிகள்த வுண்டைக் கிடுபிடி
பம்பைச் சலிகைகள் சங்கப் பறைவளை
திகுர்த்த திகுதிகு டுடுட்டு டுடுடுடு
டிடிக்கு நிகரென வுடுக்கை முரசொடு
செம்பொற் குடமுழ வுந்தப் புடன்மணி
பொங்கச் சுரர்மலர் சிந்தப் பதமிசை
செழித்த மறைசிலர் துதிப்ப முநிவர்கள்
களித்து வகைமனி முழக்க அசுரர்கள் – களமீதே

சிந்திக் குருதிக ளண்டச் சுவரகம்
ரம்பக் கிரியொடு பொங்கிப் பெருகியெ
சிவப்ப அதில்கரி மதர்த்த புரவிகள்
சிரத்தொ டிரதமு மிதப்ப நிணமொடு
செம்புட் கழுகுக ளுண்பத் தலைகள்த
தும்பக் கருடன டங்கொட் டிடகொடி
மறைப்ப நரிகண மிகுப்ப குறளிகள்
நடிக்க இருள்மலை கொளுத்தி யலைகடல்
செம்பொற் பவளமு டங்கிக் கமர்விட
வெந்திட் டிகமலை விண்டுத் துகள்பட
சிமக்கு முரகனு முழக்கி விடபட
மடைத்த சதமுடி நடுக்கி யலைபட – விடும்வேலா

தொந்தத் தொகுகுட என்பக் கழலொலி
பொங்கப் பரிபுர செம்பொற் பதமணி
சுழற்றி நடமிடு நிருத்த ரயன்முடி
கரத்த ரரிகரி யுரித்த கடவுள்மெய்
தொண்டர்க் கருள்பவர் வெந்தத் துகளணி
கங்கைப் பணிமதி கொன்றைச் சடையினர்
தொடுத்த மதனுரு பொடித்த விழியினர்
மிகுத்த புரமதை யெரித்த நகையினர்
தும்பைத் தொடையினர் கண்டக் கறையினர்
தொந்திக் கடவுளை தந்திட் டவரிட
சுகத்தி மழுவுழை கரத்தி மரகத
நிறத்தி முயலக பதத்தி அருளிய – முருகோனே

துண்டச் சசிநுதல் சம்பைக் கொடியிடை
ரம்பைக் கரசியெ னும்பற் றருமகள்
சுகிப்ப மணவறை களிக்க அணையறு
முகத்தொ டுறமயல் செழித்த திருபுய
செம்பொற் கரகம லம்பத் திருதல
மம்பொற் சசியெழ சந்தப் பலபடை
செறித்த கதிர்முடி கடப்ப மலர்தொடை
சிறப்பொ டொருகுடில் மருத்து வனமகள்
தொந்தப் புணர்செயல் கண்டுற் றடியெனி
டைஞ்சற் பொடிபட முன்புற் றருளயில்
தொடுத்து மிளநகை பரப்பி மயில்மிசை
நடித்து அழல்கிரி பதிக்குள் மருவிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தந்தத் தனதன தந்தத் தனதன
தந்தத் தனதன தந்தத் தனதன
தனத்த தனதன தனத்த தனதன
தனத்த தனதன தனத்த தனதன
தந்தத் தனதன தந்தத் தனதன
தந்தத் தனதன தந்தத் தனதன
தனத்த தனதன தனத்த தனதன
தனத்த தனதன தனத்த தனதன
தந்தத் தனதன தந்தத் தனதன
தந்தத் தனதன தந்தத் தனதன
தனத்த தனதன தனத்த தனதன
தனத்த தனதன தனத்த தனதன – தனதான

விந்துப் புளகித இன்புற்று உருகிட
சிந்திக் கருவினில் உண்ப அச் சிறு துளி
விரித்த கமல மேல் தரித்து உள் ஒரு சுழி
இரத்த குளிகையோடு உதித்து வளர் மதி
விள் துற்று அருள் பதி அருள் கொடு
மிண்டிச் செயலில் நிரம்பித் துருவொடு
மெழுக்கில் உரு என வலித்து எழு மதி
கழித்து வயி(று) குடம் உகுப்ப ஒரு ப(த்)தில்
விஞ்சைச் செயல் கொடு கஞ்சச் சல வழி
வந்துப் புவி மிசை பண்டைச் செயல் கொடு
விழுப்பொ டுடல்தலை அழுக்கு மலமொடு
கவிழ்த்து விழுது அழுது உகுப்ப அனைவரும் – அருள் கூர

மென பற்று உருகி முகந்திட்டு அ(ன்)னை முலை
உண்டித் தர கொ(ண்)டு உண்கிச் சொ(ல்)லி வளர்
வளத்தோடு அளை மல சலத்தோடு உழைகிடை
துடித்து தவழ் நடை வளர்த்தி என தகு
வெண்டைப் பரிபுரம் தண்டைச் சர வடமும்
கட்டி இயல் முடி படி பண்பித்து இயல் கொடு
விதித்த முறை படி படித்து மயல் கொ(ள்)ள
தெருக்களினில் வரு(ம்) வியப்ப இள முலை
விந்தைக் கயல் விழி கொண்டல் குழல் மதி
துண்டக் கர வளை கொஞ்சக் குயில் மொழி
விடுப்ப துதை கலை நெகிழ்த்தி மயில் என
நடித்தவர்கள் மயல் பிடித்து அவர் வரு – வழியே போய்

சந்தித்து உறவோடு பஞ்சிட்டு அணை மிசை
கொஞ்சிப் பல பல விஞ்சைச் சரசமோடு
அணைத்து மலர் இதழ் கடித்து இரு கரம்
அடர்த்த குவி முலை அழுத்தி உரம் மிட(று)
சங்குத் தொனியோடு பொங்கக் குழல் மலர்
சிந்திக் கொடி இடை தங்கிச் சுழலிட
சர தொடிகள் வயில் எறிப்ப மதி நுதல்
வியர்ப்ப பரிபுரம் ஒலிப்ப எழு மத
சம்பத்து இது செயல் இன்பத்து இருள் கொ(ண்)டு
வம்பில் பொருள்கள் வழங்கி இற்று இது பி(ன்)னை
சலித்து வெகு துயர் இளைப்போடு உடல் பிணி
பிடித்திடும் அனைவரும் நகைப்ப கரு மயிர் – நரை மேவி

தன் கைத் தடி கொடு குந்திக் கவி என
உந்திக்கு அசனம் மறந்திட்டு உ(ள்)ளம் மிக
சலித்து உடல் சலம் மிகுத்து மதி செவி
விழிப்பும் மறை பட கிடத்தி மனையவள்
சம்பத்து உறை முறை அண்டைக் கொ(ள்)ளுகையில்
சண்டக் கரு நமன் அண்டிக் கொ(ள்)ளு
கயிறு எடுத்து விசை கொடு பிடித்து உயிர் தனை
பதைப்ப தனி வழி அடித்து கொண்டு செ(ல்)ல
சந்தித்து அவர் அவர் பங்குக்கு அழுது
இரங்கப் பிணம் எடும் என்று இட்ட அறை பறை
தடிப்ப சுடலையில் இறக்க விறகொடு
கொளுத்தி ஒரு பிடி பொடிக்கும் இலை எனும் – உடல் ஆமோ

திந்தித் திமிதிமி திந்தித் திமிதிமி
திந்தித் திமிதிமி திந்தித் திமிதிமி
திமித்தி திமிதிமி திமித்தி திமிதிமி
திமித்தி திமிதிமி திமித்தி திமிதிமி
என்ப துடிகள் தவுண்டை கிடுபிடி
பம்பை ச(ல்)லிகைகள் சங்க பறை வளை
திகுர்த்த திகுதிகு டுடுட்டு டுடுடுடு
டிடிக்கு நிகரென வுடுக்கை முரசொடு
செம் பொன் குட முழவும் தப்புடன் மணி
பொங்க சுரர் மலர் சிந்தப் பதம் மிசை
செழித்த மறை சிலர் துதிப்ப முநிவர்கள்
களித்து வகை ம(ன்)னி முழக்க அசுரர்கள் – களம் மீதே

சிந்தக் குருதிகள் அண்டச் சுவர் அகம்
ரம்பக் கிரியோடு பொங்கிப் பெருகியே
சிவப்ப அதில் கரி மதர்த்த புரவிகள்
சிரத்தொடு இரதமும் மிதப்ப நிணமொடு
செம் புள் கழுகுகள் உண்பத் தலைகள்
ததும்பக் கருடன் நடம் கொட்டிட கொடி
மறைப்ப நரிகணம் மிகுப்ப குறளிகள்
நடிக்க இருள் மலை கொளுத்தி அலை கடல்
செம் பொன் பவளமும் அடங்கிக் கமர் விட
வெந்திட்டு இக மலை விண்டுத் துகள் பட
சிமக்கும் உரகனும் முழக்கி விட படம்
அடைத்த சத முடி நடுக்கி அலை பட – விடும் வேலா

தொந்தத் தொகுகுட என்பக் கழல் ஒலி
பொங்கப் பரிபுரம் செம் பொன் பதம் அணி
சுழற்றி நடம் இடு நிருத்தர் அயன் முடி
கரத்தர் அரி கரி உரித்த கடவுள் மெய்
தொண்டர்க்கு அருள்பவர் வெந்தத் துகள் அணி
கங்கைப் பணி மதி கொன்றைச் சடையினர்
தொடுத்த மதன் உரு பொடித்த விழியினர்
மிகுத்த புரம் அதை எரித்த நகையினர்
தும்பைத் தொடையினர் கண்டக் கறையினர்
தொந்திக் கடவுளை தந்திட்டவர் இட
சுகத்தி மழு உழை கரத்தி மரகத
நிறத்தி முயலக பதத்தி அருளிய – முருகோனே

துண்டச் சசி நுதல் சம்பைக் கொடி இடை
ரம்பைக்கு அரசி எனும் உம்பல் தரு மகள்
சுகிப்ப மண அறை களிக்க அணை அறு
முகத்தொடு உற மயல் செழித்த திரு புய
செம்பொன் கர கமலம் பத்திரு தலம்
பொன் சசி எழ சந்தப் பல படை
செறித்த கதிர் முடி கடப்ப மலர் தொடை
சிறப்போடு ஒரு குடில் மருத்து வன மகள்
தொந்தப் புணர் செயல் கண்டுற்று அடியென்
இடைஞ்சல் பொடி பட முன்புற்று அருள் அயில்
தொடுத்தும் இள நகை பரப்பி மயில் மிசை
நடித்து அழல் கிரி பதிக்குள் மருவிய – பெருமாளே.

English

vinthup puLakitha input Rurukida
sinthik karuvini luNpac chiRuthuLi
viriththa kamalamel thariththu Lorusuzhi
yiraththa kuLikaiyo duthiththu vaLarmathi
viNdut RaruLpathi kaNdut RaruLkodu
miNdic cheyalini rampith thuruvodu
mezhukki luruvena valiththu ezhumathi
kazhiththu vayirkuda mukuppa vorupathil
vinjaic cheyalkodu kanjac chalavazhi
vanthup puvimisai paNdaic cheyalkodu
vizhuppo dudalthalai azhukku malamodu
kavizhththu vizhuthazhu thukuppa anaivaru – maruLkUra

menpat Rurukimu kanthit tanaimulai
yuNdith tharakodu vuNkic cholivaLar
vaLaththo daLaimala salaththo duzhaikidai
thudiththu thavazhnadai vaLarththi yenathaku
veNdaip paripura thaNdaic charavada
mungat tiyalmudi paNpith thiyalkodu
vithiththa muRaipadi padiththu mayalkoLa
therukka Linilvaru viyappa iLamulai
vinthaik kayalvizhi koNdaR kuzhalmathi
thuNdak karavaLai konjak kuyilmozhi
viduppa thuthaikalai nekizhththi mayilena
nadiththa varkaLmayal pidiththi davarvaru – vazhiyEpOyc

chanthith thuRavodu panjit taNaimisai
konjip palapala vinjaic charasamo
daNaiththu malarithazh kadiththu irukara
madarththa kuvimulai yazhuththi yuramidar
sanguth thoniyodu pongak kuzhalmalar
sinthak kodiyidai thangic chuzhalida
saraththo dikaLveyi leRippa mathinuthal
viyarppa paripura molippa ezhumatha
sampath thithuseya linpath thiruLkodu
vampiR poruLkaLva zhangkit Rithupinai
saliththu vekuthuya riLaippo dudalpiNi
pidiththi danaivarum nakaippa karumayir – naraimEvith

thankaith thadikodu kunthik kaviyena
unthik kasanama Ranthit tuLamika
saliththu vudalsala mikuththu mathisevi
vizhippu maRaipada kidaththi manaiyavaL
sampath thuRaimuRai yaNdaik koLukaiyil
saNdak karunama naNdik koLukayi
Reduththu visaikodu pidiththu vuyirthanai
pathaippa thanivazhi yadiththu kodusela
santhith thavaravar panguk kazhuthu-i
rangap piNamedu menRit taRaipaRai
thadippa sudalaiyi liRakki viRakodu
koLuththi yorupidi podikku milaiyenu – mudalAmO

thinthith thimithimi thinthith thimithimi
thinthith thimithimi thinthith thimithimi
thimiththi thimithimi thimiththi thimithimi
thimiththi thimithimi thimiththi thimithimi
enpath thudikaLtha vuNdaik kidupidi
pampaic chalikaikaL sangap paRaivaLai
thikurththa thikuthiku duduttu dudududu
didikku nikarena vudukkai murasodu
sempoR kudamuzha vunthap pudanmaNi
pongac churarmalar sinthap pathamisai
sezhiththa maRaisilar thuthippa munivarkaL
kaLiththu vakaimani muzhakka asurarkaL – kaLameethE

sinthik kuruthika LaNdac chuvarakam
rampak kiriyodu pongip perukiye
sivappa athilkari matharththa puravikaL
siraththo dirathamu mithappa niNamodu
semput kazhukuka LuNpath thalaikaLtha
thumpak karudana dangot tidakodi
maRaippa narikaNa mikuppa kuRaLikaL
nadikka iruLmalai koLuththi yalaikadal
sempoR pavaLamu dangik kamarvida
venthit tikamalai viNduth thukaLpada
simakku murakanu muzhakki vidapada
madaiththa sathamudi nadukki yalaipada – vidumvElA

thonthath thokukuda enpak kazhaloli
pongap paripura sempoR pathamaNi
suzhatRi nadamidu niruththa rayanmudi
karaththa rarikari yuriththa kadavuLmey
thoNdark karuLpavar venthath thukaLaNi
kangaip paNimathi konRaic chadaiyinar
thoduththa mathanuru podiththa vizhiyinar
mikuththa puramathai yeriththa nakaiyinar
thumpaith thodaiyinar kaNdak kaRaiyinar
thonthik kadavuLai thanthit tavarida
sukaththi mazhuvuzhai karaththi marakatha
niRaththi muyalaka pathaththi aruLiya – murukOnE

thuNdac chasinuthal sampaik kodiyidai
rampaik karasiye numpat RarumakaL
sukippa maNavaRai kaLikka aNaiyaRu
mukaththo duRamayal sezhiththa thirupuya
sempoR karakama lampath thiruthala
mampoR sasiyezha santhap palapadai
seRiththa kathirmudi kadappa malarthodai
siRappo dorukudil maruththu vanamakaL
thonthap puNarseyal kaNdut Radiyeni
dainjaR podipada munput RaruLayil
thoduththu miLanakai parappi mayilmisai
nadiththu azhalkiri pathikkuL maruviya – perumALE.

English Easy Version

vinthup puLakitha inputRu urukida
sinthik karuvinil uNpa acchiRu thuLi
viriththa kamala mEl thariththu uL oru suzhi
iraththa kuLikaiyOdu uthiththu vaLar mathi
viL thutRu aruL pathi aruL kodu
miNdic cheyalil nirampith thuruvodu
mezhukkil uru ena valiththu ezhu mathi
kazhiththu vayi (Ru) kudam ukuppa oru pa(th)thil
vinjaic cheyal kodu kanjac chala vazhi
vanthup puvi misai paNdaic cheyal kodu

vizhuppo dudalthalai azhukku malamodu
kavizhththu vizhuthu azhuthu ukuppa anaivarum – aruL kUra

mena patRu uruki mukanthittu a(n)nai mulai
uNdith thara ko(N)du uNkic cho(l)li vaLar
vaLaththOdu aLai mala salaththOdu uzhaikidai
thudiththu thavazh nadai vaLarththi ena thaku
veNdaip paripuram thaNdaic chara vada
mum katti iyal mudi padi paNpiththu iyal kodu
vithiththa muRai padi padiththu mayal ko(L)La
therukkaLinil varu(m) viyappa iLa mulai
vinthaik kayal vizhi koNdal kuzhal mathi
thuNdak kara vaLai konjak kuyil mozhi
viduppa thuthai kalai nekizhththi mayil ena
nadiththavarkaL mayal pidiththu avar varu – vazhiyE pOy

santhiththu uRavOdu panjittu aNai misai
konjip pala pala vinjaic charasamOdu
aNaiththu malar ithazh kadiththu iru karam
adarththa kuvi mulai azhuththi uram mida (Ru)
sangkuth thoniyOdu pongkak kuzhal malar
sinthik kodi idai thangic chuzhalida
sara thodikaL vayil eRippa mathi nuthal
viyarppa paripuram olippa ezhu matha
sampaththu ithu seyal inpaththu iruL ko(N)du
vampil poruLkaL vazhangi itRu ithu pi(n)nai
saliththu veku thuyar iLaippOdu udal piNi
pidiththidum anaivarum nakaippa karu mayir – narai mEvi

than kaith thadi kodu kunthik kavi ena
unthikku asanam maRanthittu u(L)Lam mika
saliththu udal salam mikuththu mathi sevi
vizhippum maRai pada kidaththi manaiyavaL
sampaththu uRai muRai aNdaik ko(L)Lukaiyil
saNdak karu naman aNdik ko(L)Lu kayiRu
eduththu visai kodu pidiththu uyir thanai
pathaippa thani vazhi adiththu koNdu se(l)la
santhiththu avar avar pangukku azhuthu
irangap piNam edum enRu itta aRai paRai
thadippa sudalaiyil iRakka viRakodu
koLuththi oru pidi podikkum ilai enum – udal AmO

thinthith thimithimi thinthith thimithimi
thinthith thimithimi thinthith thimithimi
thimiththi thimithimi thimiththi thimithimi
thimiththi thimithimi thimiththi thimithimi
enpa thudikaL thavuNdai kidupidi
pampai sa(l)likaikaL sanga paRai vaLai
thikurththa thikuthiku duduttu dudududu
didikku nikarena vudukkai murasodu
sem pon kuda muzhavum thappudan maNi
ponga surar malar sinthap patham misai
sezhiththa maRai silar thuthippa munivarkaL
kaLiththu vakai ma(n)ni muzhakka asurarkaL – kaLam meethE

sinthak kuruthikaL aNdac chuvar akam
rampak kiriyOdu pongip perukiyE
sivappa athil kari matharththa puravikaL
siraththodu irathamum mithappa niNamodu
sem puL kazhukukaL uNpath thalaikaL
thathumpak karudan nadam kottida kodi
maRaippa narikaNam mikuppa kuRaLikaL
nadikka iruL malai koLuththi alai kadal
sem pon pavaLamum adangik kamar vida
venthittu ika malai viNduth thukaL pada
simakkum urakanum muzhakki vida
padam adaiththa satha mudi nadukki alai pada – vidum vElA

thonthath thokukuda enpak kazhal oli
pongap paripuram sem pon patham aNi
suzhatRi nadam idu niruththar ayan mudi
karaththar ari kari uriththa kadavuL mey
thoNdarkku aruLpavar venthath thukaL aNi
kangaip paNi mathi konRaic chadaiyinar
thoduththa mathan uru podiththa vizhiyinar
mikuththa puram athai eriththa nakaiyinar
thumpaith thodaiyinar kaNdak kaRaiyinar
thonthik kadavuLai thanthittavar
ida sukaththi mazhu uzhai karaththi marakatha
niRaththi muyalaka pathaththi aruLiya – murukOnE

thuNdac chasi nuthal sampaik kodi idai
rampaikku arasi enum umpal tharu makaL
sukippa maNa aRai kaLikka aNai aRu
mukaththodu uRa mayal sezhiththa thiru puya
sempon kara kamalam paththiru thalam
pon sasi ezha santhap pala padai
seRiththa kathir mudi kadappa malar thodai
siRappOdu oru kudil maruththu vana makaL
thonthap puNar seyal kaNdutRu adiyen
idainjal podi pada munputRu aruL ayil
thoduththum iLa nakai parappi mayil misai
nadiththu azhal kiri pathikkuL maruviya – perumALE.