திருப்புகழ் 449 கனகசபை மேவும் (சிதம்பரம்)

Thiruppugal 449 Kanagasabaimevum

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனன தான தனதனன தான
தனதனன தானத் – தனதானா

கனகசபை மேவு மெனதுகுரு நாத
கருணைமுரு கேசப் – பெருமாள்காண்

கனகநிற வேத னபயமிட மோது
கரகமல சோதிப் – பெருமாள்காண்

வினவுமடி யாரை மருவிவிளை யாடு
விரகுரச மோகப் – பெருமாள்காண்

விதிமுநிவர் தேவ ரருணகிரி நாதர்
விமலசர சோதிப் – பெருமாள்காண்

சனகிமண வாளன் மருகனென வேத
சதமகிழ்கு மாரப் – பெருமாள்காண்

சரணசிவ காமி யிரணகுல காரி
தருமுருக நாமப் – பெருமாள்காண்

இனிதுவன மேவு மமிர்தகுற மாதொ
டியல்பரவு காதற் – பெருமாள்காண்

இணையிலிப தோகை மதியின்மக ளோடு
மியல்புலியுர் வாழ்பொற் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதனன தான தனதனன தான
தனதனன தானத் – தனதானா

கனகசபை மேவும் எனதுகுரு நாத
கருணைமுருகேசப் – பெருமாள்காண்

கனகநிற வேதன் அபயமிட மோது
கரகமல சோதிப் – பெருமாள்காண்

வினவுமடியாரை மருவிவிளையாடு
விரகு ரச மோகப் – பெருமாள்காண்

விதி முநிவர் தேவர் அருணகிரி நாதர்
விமல சர சோதிப் – பெருமாள்காண்

சனகிமணவாளன் மருகனென வேத
சதமகிழ்குமாரப் – பெருமாள்காண்

சரணசிவ காமி இரணகுல காரி
தருமுருக நாமப் – பெருமாள்காண்

இனிதுவன மேவும் அமிர்தகுற மாதொடு
இயல்பரவு காதற் – பெருமாள்காண்

இணையில் இப தோகை மதியின்மகளோடு
இயல்புலியுர் வாழ்பொற் – பெருமாளே.

English

kanaka sabai mEvum enadhu gurunAtha
karuNai murugEsap – perumAL kAN

kanaka niRa vEdhan abayam ida mOdhu
kara kamala jOthi – perumAL kAN

vinavum adiyArai maruvi viLaiyAdu
viragu rasa mOhap – perumAL kAN

vidhi munivar dhEvar aruNagiri nAthar
vimala sara jOthip – perumAL kAN

janaki maNavALan marugan ena vEdha
satha magizh kumArap – perumAL kAN

saraNa sivakAmi iraNa kula kAri
tharu muruga nAmap – perumAL kAN

inidhu vana mEvum amirtha kuRa mAdhodu
iyal paravu kAdhal – perumAL kAN

iNai ilipa thOgai madhiyin magaLOdum
iyal puliyur vAzh poR – perumALE.

English Easy Version

kanaka sabai mEvum enadhu gurunAtha
karuNai murugEsap – perumAL kAN

kanaka niRa vEdhan abayam ida mOdhu
kara kamala jOthi – perumAL kAN

vinavum adiyArai maruvi viLaiyAdu
viragu rasa mOhap – perumAL kAN

vidhi munivar dhEvar aruNagiri nAthar
vimala sara jOthip – perumAL kAN

janaki maNavALan marugan ena vEdhasatha
magizh kumArap – perumAL kAN

saraNa sivakAmi iraNa kula kAri
tharu muruga nAmap – perumAL kAN

inidhu vana mEvum amirtha kuRa mAdhodu
iyal paravu kAdhal – perumAL kAN

iNai ilipa thOgai madhiyin magaLOdum
iyal puliyur vAzh poR – perumALE.