திருப்புகழ் 477 இருள் காட்டு (சிதம்பரம்)

Thiruppugal 477 Irulkattu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதாத்த தய்ய தனதாத்த தய்ய
தனதாத்த தய்ய – தனதான

இருள்காட்டு செவ்வி ததிகாட்டி வில்லி
னுதல்காட்டி வெல்லு – மிருபாண

இயல்காட்டு கொல்கு வளைகாட்டி முல்லை
நகைகாட்டு வல்லி – யிடைமாதர்

மருள்காட்டி நல்கு ரவுகாட்டு மில்ல
இடுகாட்டி னெல்லை – நடவாத

வழிகாட்டி நல்ல றிவுகாட்டி மெல்ல
வினை வாட்டி யல்லல் – செயலாமோ

தெருள்காட்டு தொல்லை மறைகாட்டு மல்லல்
மொழிகாட்டு தில்லை – யிளையோனே

தினைகாட்டு கொல்லை வழிகாட்ட வல்ல
குறவாட்டி புல்லு – மணிமார்பா

அருள்காட்டு கல்வி நெறிகாட்டு செல்வ
அடல்காட்டு வல்ல – சுரர்கோபா

அடிபோற்றி யல்லி முடிசூட்ட வல்ல
அடியார்க்கு நல்ல – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதாத்த தய்ய தனதாத்த தய்ய
தனதாத்த தய்ய – தனதான

இருள்காட்டு செவ் விததிகாட்டி வில்லின்
நுதல்காட்டி வெல்லும் – இருபாண

இயல்காட்டு கொல் குவளைகாட்டி முல்லை
நகைகாட்டு வல்லி – இடைமாதர்

மருள்காட்டி நல்குரவு காட்டும் இல்ல
இடுகாட்டின் எல்லை – நடவாத

வழிகாட்டி நல்லறிவு காட்டி மெல்ல
வினை வாட்டி யல்லல் – செயலாமோ

தெருள்காட்டு தொல்லை மறைகாட்டு மல்லல்
மொழிகாட்டு தில்லை – யிளையோனே

தினைகாட்டு கொல்லை வழிகாட்ட வல்ல
குறவாட்டி புல்லு – மணிமார்பா

அருள்காட்டு கல்வி நெறிகாட்டு செல்வ
அடல்காட்டு வல்ல – அசுரர்கோபா

அடிபோற்றி யல்லி முடிசூட்ட வல்ல
அடியார்க்கு நல்ல – பெருமாளே.

English

iruLkAttu sevvi thathikAtti villi
nuthalkAtti vellu – mirupANa

iyalkAttu kolku vaLaikAtti mullai
nakaikAttu valli – yidaimAthar

maruLkAtti nalku ravukAttu milla
idukAtti nellai – nadavAtha

vazhikAtti nalla RivukAtti mella
vinai vAtti yallal – seyalAmO

theruLkAttu thollai maRaikAttu mallal
mozhikAttu thillai – yiLaiyOnE

thinaikAttu kollai vazhikAtta valla
kuRavAtti pullu – maNimArpA

aruLkAttu kalvi neRikAttu selva
adalkAttu valla – surarkOpA

adipOtRi yalli mudicUtta valla
adiyArkku nalla – perumALE.

English Easy Version

iruLkAttu sev vithathikAtti villin
nuthalkAtti: vellum – irupANa

iyalkAttu kol kuvaLaikAtti mullai
nakaikAttu valli – idaimAthar

maruLkAtti nalkuravu kAttum illa
idukAttin ellai – nadavAtha

vazhikAtti nallaRivu kAtti mella
vinai vAtti yallal – seyalAmO

theruLkAttu thollai maRaikAttu mallal
mozhikAttu thillai – yiLaiyOnE

thinaikAttu kollai vazhikAtta valla
kuRavAtti pullu – maNimArpA

aruLkAttu kalvi neRikAttu selva
adalkAttu valla – asurarkOpA

adipOtRi yalli mudicUtta valla
adiyArkku nalla – perumALE.