திருப்புகழ் 505 நாடா பிறப்பு (சிதம்பரம்)

Thiruppugal 505 Nadapirappu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தானா தனத்ததன தானா தனத்ததன
தானா தனத்ததன – தனதான

நாடா பிறப்புமுடி யாதோ வெனக்கருதி
நாயே னரற்றுமொழி – வினையாயின்

நாதா திருச்சபையி னேறாது சித்தமென
நாலா வகைக்குமுன – தருள்பேசி

வாடா மலர்ப்பதவி தாதா எனக்குழறி
வாய்பாறி நிற்குமெனை – அருள்கூர

வாராய் மனக்கவலை தீராய் நினைத்தொழுது
வாரே னெனக்கெதிர் முன் – வரவேணும்

சூடா மணிப்பிரபை ரூபா கனத்தவரி
தோலா சனத்தியுமை – யருள்பாலா

தூயா துதித்தவர்கள் நேயா வெமக்கமிர்த
தோழா கடப்பமல – ரணிவோனே

ஏடார் குழற்சுருபி ஞானா தனத்திமிகு
மேராள் குறத்திதிரு – மணவாளா

ஈசா தனிப்புலிசை வாழ்வே சுரர்த்திரளை
ஈடேற வைத்தபுகழ் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தானா தனத்ததன தானா தனத்ததன
தானா தனத்ததன – தனதான

நாடா பிறப்புமுடி யாதோ வெனக்கருதி
நாயேன் அரற்றுமொழி – வினையாயின்

நாதா திருச்சபையி னேறாது சித்தமென
நாலா வகைக்கும் உனது – அருள்பேசி

வாடா மலர்ப்பதவி தாதா எனக்குழறி
வாய்பாறி நிற்குமெனை – அருள்கூர

வாராய் மனக்கவலை தீராய் நினைத்தொழுது
வாரேன் எனக்கு எதிர் – முன்வரவேணும்

சூடா மணிப்பிரபை ரூபா கனத்த அரி
தோல் ஆசனத்தி உமை – அருள்பாலா

தூயா துதித்தவர்கள் நேயா எமக்கமிர்த
தோழா கடப்பமலர் – அணிவோனே

ஏடார் குழற்சுருபி ஞான ஆதனத்தி மிகு
மேராள் குறத்தி திரு – மணவாளா

ஈசா தனிப்புலிசை வாழ்வே சுரர்த்திரளை
ஈடேற வைத்தபுகழ் – பெருமாளே.

English

nAdA piRappumudi yAthO venakkaruthi
nAyE naratrumozhi – vinaiyAyin

nAthA thiruchchabaiyi nERAthu chiththamena
nAlA vakaikkumuna – tharuLpEsi

vAdA malarppathavi thAthA enakkuzhaRi
vAypA RiniRkumenai – aruLkUra

vArAy manakkavalai theerAy ninaiththozhuthu
vArE nenakkethirmun – varavENum

chUdA maNippirabai rUpA ganaththavari
thOlA sanaththiyumai – yaruLbAlA

thUyA thuthiththavargaL nEyA vemakkamirtha
thOzhA kadappamala – raNivOnE

EdAr kuzhaRchurupi gnAnA thanaththimigu
mErAL kuRaththithiru – maNavALA

eecA thanippulisai vAzhvE surarththiraLai
eedERa vaiththapugazh – perumALE.

English Easy Version

nAdA piRappumudi yAthO venakkaruthi
nAyE naratrumozhi – vinaiyAyin

nAthA thiruchchabaiyi nERAthu chiththamena
nAlA vakaikkumuna – tharuLpEsi

vAdA malarppathavi thAthA enakkuzhaRi
vAypA RiniRkumenai – aruLkUra

vArAy manakkavalai theerAy ninaiththozhuthu
vArEn enakkethirmun – varavENum

chUdA maNippirabai rUpA ganaththavari
thOlA sanaththi umai – yaruLbAlA

thUyA thuthiththavargaL nEyA emakkamirtha
thOzhA kadappamala – raNivOnE

EdAr kuzhaRchurupi gnAnA thanaththi migu
mEraL kuRaththithiru – maNavALA

eecA thanippulisai vAzhvE surarththiraLai
eedERa vaiththapugazh – perumALE.