திருப்புகழ் 512 மருவு கடல்முகில் (சிதம்பரம்)

Thiruppugal 512 Maruvukadalmugil

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தனதன தனன தனதன
தனன தனதன தனன தனதன
தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன
தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன
தனன தனதன தனன தனதன
தனன தனதன தனன தனதன
தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன
தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன
தனன தனதன தனன தனதன
தனன தனதன தனன தனதன
தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன
தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன – தனதான.

மருவு கடல்முகி லனைய குழல்மதி
வதன நுதல்சிலை பிறைய தெணும்விழி
மச்சப் பொற்கணை முக்குப் பொற்குமி
ழொப்பக் கத்தரி யொத்திட் டச்செவி
குமுத மலரித ழமுத மொழிநிரை
தரள மெனுநகை மிடறு கமுகென
வைத்துப் பொற்புய பச்சைத் தட்டையொ
டொப்பிட் டுக்கம லக்கைப் பொற்றுகிர்
வகைய விரலொடு கிளிகள் முகநக
மெனவு மிகலிய குவடு மிணையென
வட்டத் துத்திமு கிழ்ப்பச் சக்கிரம்
வைத்தப் பொற்குட மொத்திட் டுத்திகழ் – முலைமேவும்

வடமு நிரைநிரை தரள பவளமொ
டசைய பழுமர இலைவ யிறுமயி
ரற்பத் திக்கிணை பொற்புத் தொப்புளும்
அப்புக் குட்சுழி யொத்துப் பொற்கொடி
மதன னுருதுடி யிடையு மினலென
அரிய கடிதட மமிர்த கழைரச
மட்டுப் பொற்கம லத்திற் சக்கிரி
துத்திப் பைக்கொரு மித்துப் பட்டுடை
மருவு தொடையிணை கதலி பரடுகொள்
கணையு முழவென கமட மெழுதிய
வட்டப் புத்தக மொத்துப் பொற்சர
ணத்திற் பிற்புற மெத்துத் தத்தைகள் – மயில்போலே

தெருவில் முலைவிலை யுரைசெய் தவரவர்
மயல்கொ டணைவர மருள்செய் தொழில்கொடு
தெட்டிப் பற்பல சொக்கிட் டுப்பொருள்
பற்றிக் கட்டில ணைக்கொப் பிப்புணர்
திலத மழிபட விழிகள் சுழலிட
மலர்க ளணைகுழ லிடைகொள் துகில்பட
தித்தித் துப்பிதழ் வைத்துக் கைக்கொடு
கட்டிக் குத்துமு லைக்குட் கைப்பட
திரையி லமுதென கழையில் ரசமென
பலவில் சுளையென வுருக வுயர்மயல்
சிக்குப் பட்டுடல் கெட்டுச் சித்தமும்
வெட்கித் துக்கமு முற்றுக் கொக்கென – நரைமேவிச்

செவியொ டொளிர்விழி மறைய மலசல
மொழுக பலவுரை குழற தடிகொடு
தெத்திப் பித்தமு முற்றித் தற்செய
லற்றுச் சிச்சியெ னத்துக் கப்பட
சிலர்கள் முதுவுடல் வினவு பொழுதினி
லுவரி நிறமுடை நமனு முயிர்கொள
செப்பற் றுப்பிண மொப்பித் துப்பெய
ரிட்டுப் பொற்பறை கொட்டச் செப்பிடு
செனன மிதுவென அழுது முகமிசை
அறைய அணைபவ ரெடென சுடலையில்
சிற்றிக் குக்கிரை யிட்டிட் டிப்படி
நித்தத் துக்கமெ டுத்திட் டுச்சட – முழல்வேனோ

குருவி னுருவென அருள்செய் துறையினில்
குதிரை கொளவரு நிறைத வசிதலை
கொற்றப் பொற்பதம் வைத்திட் டற்புத
மெற்றிப் பொற்பொரு ளிட்டுக் கைக்கொளு
முதல்வ ரிளகலை மதிய மடைசடை
அருண வுழைமழு மருவு திருபுயர்
கொட்டத் துப்புரர் கெட்டுப் பொட்டெழ
விட்டத் திக்கணை நக்கர்க் கற்புத
குமர னெனவிரு தொலியு முரசொடு
வளையு மெழுகட லதிர முழவொடு
கொட்டத் துட்டரை வெட்டித் தட்கட
லொப்பத் திக்கும டுத்துத் தத்திட – அமர்மேவிக்

குருகு கொடிசிலை குடைகள் மிடைபட
மலைகள் பொடிபட வுடுக ளுதிரிட
கொத்திச் சக்கிரி பற்றப் பொற்பரி
எட்டுத் திக்குமெ டுத்திட் டுக்குரல்
குமர குருபர குமர குருபர
குமர குருபர எனவொ தமரர்கள்
கொட்பப் புட்பமி றைத்துப் பொற்சர
ணத்திற் கைச்சிரம் வைத்துக் குப்பிட
குலவு நரிசிறை கழுகு கொடிபல
கருட னடமிட குருதி பருகிட
கொற்றப் பத்திர மிட்டுப் பொற்கக
னத்தைச் சித்தமி ரக்ஷித் துக்கொளு – மயில்வீரா

சிரமொ டிரணிய னுடல்கி ழியவொரு
பொழுதி னுகிர்கொடு அரியெ னடமிடு
சிற்பர்த் திட்பதம் வைத்துச் சக்கிர
வர்த்திக் குச்சிறை யிட்டுச் சுக்கிரன்
அரிய விழிகெட இருப தமுமுல
கடைய நெடியவர் திருவு மழகியர்
தெற்குத் திக்கில ரக்கர்க் குச்சின
முற்றுப் பொற்றசர் தற்குப் புத்திர
செயமு மனவலி சிலைகை கொடுகர
மிருப துடைகிரி சிரமொர் பதும்விழ
திக்கெட் டைக்கக னத்தர்க் குக்கொடு
பச்சைப் பொற்புய லுக்குச் சித்திர – மருகோனே

திலத மதிமுக அழகி மரகத
வடிவி பரிபுர நடனி மலர்பத
சித்தர்க் குக்குறி வைத்திட் டத்தன
முத்தப் பொற்கிரி யொத்தச் சித்திர
சிவைகொள் திருசர சுவதி வெகுவித
சொருபி முதுவிய கிழவி யியல்கொடு
செட்டிக் குச்சுக முற்றத் தத்துவ
சித்திற் சிற்பதம் வைத்தக் கற்புறு
திரையி லமுதென மொழிசெய் கவுரியி
னரிய மகனென புகழ்பு லிநகரில்
செப்புப் பொற்றன முற்றப் பொற்குற
தத்தைக் குப்புள கித்திட் டொப்பிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனன தனதன தனன தனதன
தனன தனதன தனன தனதன
தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன
தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன
தனன தனதன தனன தனதன
தனன தனதன தனன தனதன
தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன
தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன
தனன தனதன தனன தனதன
தனன தனதன தனன தனதன
தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன
தத்தத் தத்தன தத்தத் தத்தன – தனதான.

மருவு கடல் முகில் அனைய குழல் மதி
வதன(ம்) நுதல் சிலை பிறை அது எ(ண்)ணும் விழி
மச்ச(ம்) பொன் கணை முக்குப் பொன் குமிழ்
ஒப்பக் கத்தரி ஒத்திட்டச் செவி
குமுத மலர் இதழ் அமுத மொழி நிரை
தரளம் எனும் நகை மிடறு கமுகு என
வைத்துப் பொன் புய(ம்) பச்சைத் தட்டையொடு
ஒப்பிட்டுக் கமலக் கைப் பொன் துகிர்
வகைய விரலொடு கிளிகள் முக நகம்
எனவும் இகலிய குவடும் இணை என
வட்டத் துத்தி முகிழ்ப்பச் சக்கிரம்
வைத்தப் பொன் குடம் ஒத்திட்டுத் திகழ் – முலை மேவும்

வடமு(ம்) நிரை நிரை தரளம் பவளம் ஒடு
அசைய பழு மர இலை வயிறு மயிர்
அற்பத்திக்கு இணை பொற்புத் தொப்புளும்
அப்புக்குள் சுழி ஒத்துப் பொன் கொடி
மதனன் உரு துடி இடையும் மி(ன்)னல் என
அரிய கடி தடம் அமிர்த கழை ரசம்
மட்டுப் பொன் கமலத்தில் சக்கிரி
துத்திப் பைக்கு ஒருமித்து பட்டு உடை
மருவு தொடை இணை கதலி பரடு கொள்
கணையும் முழவு என கமடம் எழுதிய
வட்டப் புத்தகம் ஒத்துப் பொன்
சரணத்தில் பின் புறம் மெத்துத் தத்தைகள் – மயில் போலே

தெருவில் முலை விலை உரை செய்து அவரவர்
மயல் கொண்டு அணைவர மருள் செய்தொழில் கொ(ண்)டு
தெட்டிப் பற்பல சொக்கு இட்டுப் பொருள்
பற்றிக் கட்டில் அணைக்க ஒப்பிப் புணர்
திலதம் அழிபட விழிகள் சுழலிட
மலர்கள் அணை குழல் இடை கொள் துகில் பட
தித்தித் துப்பு இதழ் வைத்துக் கை கொ(ண்)டு
கட்டிக் குத்து முலைக்குள் கைப் பட
திரையில் அமுது என கழையில் ரசம் என
பலவில் சுளை என உருக உயர் மயல்
சிக்குப் பட்டு உடல் கெட்டுச் சித்தமும்
வெட்கித் துக்கமும் உற்று கொக்கு என – நரை மேவிச்

செவியொடு ஒளிர் விழி மறைய மல சலம்
ஒழுக பல உரை குழற தடி கொ(ண்)டு
தெத்திப் பித்தமும் முற்றித் தன் செயல்
அற்றுச் சிச்சிஎனத் துக்கப்பட
சிலர்கள் முது உடல் வினவு பொழுதினில்
உவரி நிறம் உடை நமனும் உயிர் கொள
செப்பு அற்றுப் பிணம் ஒப்பித்துப் பெயர்
இட்டு பொன் பறை கொட்டச் செப்பிடு
செனனம் இது என அழுது முகம் மிசை
அறைய அணைபவர் எடு என சுடலையில்
சில் திக்குக்கு இரை இட்டிட்டு இப்படி
நித்தத் துக்கம் எடுத்திட்டுச் சடம் – உழல்வேனோ

குருவின் உரு என அருள் செய் துறையினில்
குதிரை கொள வரு நிறை தவசி தலை
கொற்றப் பொன் பதம் வைத்திட்டு அற்புதம்
எற்றிப் பொன் பொருள் இட்டுக் கைகொ(ள்)ளும்
முதல்வர் இள கலை மதியம் அடை சடை
அருண உழை மழு மருவு திரு புயர்
கொட்டத்துப் புரர் கெட்டுப் பொட்டு எழ
விட்டத் திக்கு அணை நக்கர்க்கு அற்புத
குமரன் என விருது ஒலியும் முரசொடு
வளையும் எழு கடல் அதிர முழவொடு
கொட்டத் துட்டரை வெட்டித் தண் கடல்
ஒப்பத் திக்கும் மடுத்துத் தத்திட – அமர் மேவி

குருகு கொடி சிலை குடைகள் மிடைபட
மலைகள் பொடிபட உடுகள் உதிரிட
கொத்திச் சக்கிரி பற்றப் பொன் பரி
எட்டுத் திக்கும் எடுத்திட்டுக் குரல்
குமர குருபர குமர குருபர
குமர குருபர என ஒது அமரர்கள்
கொட்பப் புட்பம் இறைத்துப் பொன்
சரணத்தில் கைச் சிரம் வைத்துக் குப்பிட
குலவு நரி சிறை கழுகு கொடி பல
கருடன் நடமிட குருதி பருகிட
கொற்றப் பத்திரம் இட்டுப் பொன்
ககனத்தைச் சித்தம் இரக்ஷித்துக் கொ(ள்)ளும் – மயில் வீரா

சிரமொடு இரணியன் உடல் கிழிய ஒரு
பொழுதில் உ கிர் கொ(ண்)டு அரி எல் நடமிடு
சிற்பர் திண் பதம் வைத்துச்
சக்கிரவர்த்திக்குச் சிறை இட்டுச் சுக்கிரன்
அரிய விழி கெட இரு பதமும் உலகு
அடைய நெடியவர் திருவும் அழகியர்
தெற்குத் திக்கில் அரக்கர்க்குச் சினம்
உற்றுப் பொன் தசர்தற்குப் புத்திர
செயமும் மன வலி சிலை கை கொ(ண்)டு கரம்
இரு பது உடை கிரி சிரம் ஒர் ப(த்)தும் விழ
திக்கு எட்டைக் ககனத்தர்க்குக் கொடு
பச்சைப் பொன் புயலுக்குச் சித்திர – மருகோனே

திலத மதி முக அழகி மரகத
வடிவி பரிபுர நடனி மலர் பத
சித்தர்க்குக் குறி வைத்திட்டத் தனம்
முத்தப் பொன் கிரி ஒத்தச் சித்திர சிவை
கொள் திரு சரசுவதி வெகு வித
சொருபி முதுவிய கிழவி இயல் கொடு
செட்டிக்குச் சுகம் உற்றத் தத்துவ
சித்தில் சில் பதம் வைத்தக் கற்புறு
திரையில் அமுது என மொழி செய் கவுரியின்
அரிய மகன் என புகழ் புலி நகரில்
செப்புப் பொன் தனம் உற்றப் பொன் குற
தத்தைக்குப் புளகித்திட்டு ஒப்பிய – பெருமாளே

English

maruvu kadalmuki lanaiya kuzhalmathi
vathana nuthalsilai piRaiya theNumvizhi
macchap poRkaNai mukkup poRkumi
zhoppak kaththari yoththit tacchevi
kumutha malaritha zhamutha mozhinirai
tharaLa menunakai midaRu kamukena
vaiththup poRpuya pacchaith thattaiyo
doppit tukkama lakkaip potRukir
vakaiya viralodu kiLikaL mukanaka
menavu mikaliya kuvadu miNaiyena
vattath thuththimu kizhppac chakkiram
vaiththap poRkuda moththit tuththikazh – mulaimEvum

vadamu nirainirai tharaLa pavaLamo
dasaiya pazhumara ilaiva yiRumayi
raRpath thikkiNai poRputh thoppuLum
appuk kutchuzhi yoththup poRkodi
mathana nuruthudi yidaiyu minalena
ariya kadithada mamirtha kazhairasa
mattup poRkama laththiR chakkiri
thuththip paikkoru miththup pattudai
maruvu thodaiyiNai kathali paradukoL
kaNaiyu muzhavena kamada mezhuthiya
vattap puththaka moththup poRchara
NaththiR piRpuRa meththuth thaththaikaL – mayilpOlE

theruvil mulaivilai yuraisey thavaravar
mayalko daNaivara maruLsey thozhilkodu
thettip paRpala sokkit tupporuL
patRik kattila Naikkop pippuNar
thilatha mazhipada vizhikaL suzhalida
malarka LaNaikuzha lidaikoL thukilpada
thiththith thuppithazh vaiththuk kaikkodu
kattik kuththumu laikkut kaippada
thiraiyi lamuthena kazhaiyil rasamena
palavil chuLaiyena vuruka vuyarmayal
sikkup pattudal kettuc chiththamum
vetkith thukkamu mutRuk kokkena – naraimEvic

cheviyo doLirvizhi maRaiya malasala
mozhuka palavurai kuzhaRa thadikodu
theththip piththamu mutRith thaRcheya
latRuc chicchiye naththuk kappada
silarkaL muthuvudal vinavu pozhuthini
luvari niRamudai namanu muyirkoLa
seppat RuppiNa moppith thuppeya
rittup poRpaRai kottac cheppidu
senana mithuvena azhuthu mukamisai
aRaiya aNaipava redena sudalaiyil
sitRik kukkirai yittit tippadi
niththath thukkame duththit tucchada – muzhalvEnO

guruvi nuruvena aruLsey thuRaiyinil
kuthirai koLavaru niRaitha vasithalai
kotRap poRpatham vaiththit taRputha
metRip poRporu Littuk kaikkoLu
muthalva riLakalai mathiya madaisadai
aruNa vuzhaimazhu maruvu thirupuyar
kottath thuppurar kettup pottezha
vittath thikkaNai nakkark kaRputha
kumara nenaviru tholiyu murasodu
vaLaiyu mezhukada lathira muzhavodu
kottath thuttarai vettith thatkada
loppath thikkuma duththuth thaththida – amarmEvik

kuruku kodisilai kudaikaL midaipada
malaikaL podipada vuduka Luthirida
koththic chakkiri patRap poRpari
ettuth thikkume duththit tukkural
kumara gurupara kumara gurupara
kumara gurupara enavo thamararkaL
kotpap putpami Raiththup poRchara
NaththiR kaicchiram vaiththuk kuppida
kulavu narisiRai kazhuku kodipala
karuda nadamida kuruthi parukida
kotRap paththira mittup poRkaka
naththaic chiththami rakshith thukkoLu – mayilveerA

siramo diraNiya nudalki zhiyavoru
pozhuthi nukirkodu ariye nadamidu
siRparth thitpatham vaiththuc chakkira
varththik kucchiRai yittuc chukkiran
ariya vizhikeda irupa thamumula
kadaiya nediyavar thiruvu mazhakiyar
theRkuth thikkila rakkark kucchina
mutRup potRasar thaRkup puththira
seyamu manavali silaikai kodukara
mirupa thudaikiri siramor pathumvizha
thikket taikkaka naththark kukkodu
pacchaip poRpuya lukkuc chiththira – marukOnE

thilatha mathimuka azhaki marakatha
vadivi paripura nadani malarpatha
siththark kukkuRi vaiththit taththana
muththap poRkiri yoththac chiththira
sivaikoL thirusara suvathi vekuvitha
sorupi muthuviya kizhavi yiyalkodu
settik kucchuka mutRath thaththuva
siththiR chiRpatham vaiththak kaRpuRu
thiraiyi lamuthena mozhisey kavuriyi
nariya makanena pukazhpu linakaril
seppup potRana mutRap poRkuRa
thaththaik kuppuLa kiththit toppiya – perumALE.

English Easy Version

maruvu kadal mukil anaiya kuzhal mathi
vathana(m) nuthal silai piRai athu e(N)Num vizhi
maccha(m) pon kaNai mukkup pon kumizh
oppak kaththari oththittac chevi
kumutha malar ithazh amutha mozhi nirai
tharaLam enum nakai midaRu kamuku ena
vaiththup pon puya(m) pacchaith thattaiyodu
oppittuk kamalak kaip pon thukir
vakaiya viralodu kiLikaL muka nakam
Enavum ikaliya kuvadum iNai ena
vattath thuththi mukizhppac chakkiram
vaiththap pon kudam oththittuth thikazh – mulai mEvum

vadamu(m) nirai nirai tharaLam pavaLam
odu asaiya pazhu mara ilai vayiRu mayir
aRpaththikku iNai poRputh thoppuLum
appukkuL suzhi oththup pon kodi
mathanan uru thudi idaiyum mi(n)nal ena
ariya kadi thadam amirtha kazhai rasam
mattup pon kamalaththil chakkiri
thuththip paikku orumiththu pattu udai
maruvu thodai iNai kathali paradu koL
kaNaiyum muzhavu ena kamadam ezhuthiya
vattap puththakam oththup pon
saraNaththil pin puRam meththuth thaththaikaL – mayil pOlE

theruvil mulai vilai urai seythu avaravar
mayal koNdu aNaivara maruL seythozhil ko(N)du
thettip paRpala sokku ittup poruL
patRik kattil aNaikka oppip puNar
thilatham azhipada vizhikaL suzhalida
malarkaL aNai kuzhal idai koL thukil pada
thiththith thuppu ithazh vaiththuk kai ko(N)du
kattik kuththu mulaikkuL kaip pada
thiraiyil amuthu ena kazhaiyil rasam ena
palavil chuLai ena uruka uyar mayal
sikkup pattu udal kettuc chiththamum
vedkith thukkamum utRu kokku ena – narai mEvic

cheviyodu oLir vizhi maRaiya mala salam
ozhuka pala urai kuzhaRa thadi ko(N)du
theththip piththamum mutRith than seyal
atRuc chicchienath thukkappada
silarkaL muthu udal vinavu pozhuthinil
uvari niRam udai namanum uyir koLa
seppu atRup piNam oppiththup peyar
Ittu pon paRai kottac cheppidu
senanam ithu ena azhuthu mukam misai
aRaiya aNaipavar edu ena sudalaiyil
sil thikkukku irai ittittu ippadi
niththath thukkam eduththittuc chadam – uzhalvEnO

guruvin uru ena aruL sey thuRaiyinil
kuthirai koLa varu niRai thavasi thalai
kotRap pon patham vaiththittu aRputham
etRip pon poruL ittuk kaiko(L)Lum
Muthalvar iLa kalai mathiyam adai sadai
aruNa uzhai mazhu maruvu thiru puyar
kottaththup purar kettup pottu ezha
vittath thikku aNai nakkarkku aRputha
kumaran ena viruthu oliyum murasodu
vaLaiyum ezhu kadal athira muzhavodu
kottath thuttarai vettith thaN kadal
oppath thikkum maduththuth thaththida – amar mEvi

kuruku kodi silai kudaikaL midaipada
malaikaL podipada udukaL uthirida
koththic chakkiri patRap pon pari
ettuth thikkum eduththittuk kural
kumara gurupara kumara gurupara
kumara gurupara ena othu amararkaL
kotpap putpam iRaiththup pon saraNaththil
kaic chiram vaiththuk kuppida
kulavu nari siRai kazhuku kodi pala
karudan nadamida kuruthi parukida
kotRap paththiram ittup pon
kakanaththaic chiththam irakshiththuk ko(L)Lum – mayil veerA

siramodu iraNiyan udal kizhiya oru
pozhuthil ukir ko(N)du ari el nadamidu
siRpar thiN patham vaiththuc chakkira
varththikkuc chiRai ittuc chukkiran
ariya vizhi keda iru pathamum ulaku
adaiya nediyavar thiruvum azhakiyar
theRkuth thikkil arakkarkkuc chinam
utRup pon thasarthaRkup puththira
seyamum mana vali silai kai ko(N)du karam
iru pathu udai kiri siram or pa(th)thum vizha
thikku ettaik kakanaththarkkuk kodu
pacchaip pon puyalukkuc chiththira – marukOnE

thilatha mathi muka azhaki marakatha
vadivi paripura nadani malar patha
siththarkkuk kuRi vaiththittath thanam
muththap pon kiri oththac chiththira
Sivai koL thiru sarasuvathi veku vitha
sorupi muthuviya kizhavi iyal kodu
settikkuc chukam utRath thaththuva
chiththil sil patham vaiththak kaRpuRu
thiraiyil amuthu ena mozhi sey kavuriyin
ariya makan ena pukazh puli nakaril
seppup pon thanam utRap pon kuRa
thaththaikkup puLakiththittu oppiya – perumALE