திருப்புகழ் 513 மனமே உனக்குறுதி (சிதம்பரம்)

Thiruppugal 513 Manameunakkurudhi

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனனா தனத்ததன தனனா தனத்ததன
தனனா தனத்ததன – தனதானா

மனமே உனக்குறுதி புகல்வே னெனக்கருகில்
வருவா யுரைத்தமொழி – தவறாதே

மயில்வாக னக்கடவுள் அடியார் தமக்கரசு
மனமாயை யற்றசுக – மதிபாலன்

நினைவே துனக்கமரர் சிவலோக மிட்டுமல
நிலைவே ரறுக்கவல – பிரகாசன்

நிதிகா நமக்குறுதி அவரே பரப்பிரம
நிழலாளி யைத்தொழுது – வருவாயே

இனமோ தொருத்திருபி நலமேர் மறைக்கரிய
இளையோ ளொரொப்புமிலி – நிருவாணி

எனையீ ணெடுத்தபுகழ் கலியாணி பக்கமுறை
யிதழ்வேணி யப்பனுடை – குருநாதா

முனவோர் துதித்து மலர் மழைபோ லிறைத்துவர
முதுசூ ரரைத்தலை கொள் – முருகோனே

மொழிபாகு முத்துநகை மயிலாள் தனக்குருகு
முருகா தமிழ்ப்புலியுர் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனனா தனத்ததன தனனா தனத்ததன
தனனா தனத்ததன – தனதானா

மனமே உனக்கு உறுதி புகல்வேன் எனக்கு அருகில்
வருவாய் உரைத்தமொழி – தவறாதே

மயில் வாகனக்கடவுள் அடியார் தமக்கரசு
மனமாயை யற்ற சுக – மதிபாலன்

நினைவேது உனக்கு அமரர் சிவலோகம் இட்டு மல
நிலை வேர் அறுக்கவல – பிரகாசன்

நிதி கா நமக்கு உறுதி அவரே பரப்பிரம
நிழல் ஆளியைத் தொழுது – வருவாயே

இனம் ஓது ஒருத்தி ருபி நலம் ஏர் மறைக்கு அரிய
இளையோள் ஒர் ஒப்புமிலி – நிருவாணி

எனை ஈணெடுத்த புகழ் கலியாணி பக்கம் உறை
இதழ்வேணியப்பனுடை – குருநாதா

முனவோர் துதித்து மலர் மழைபோல் இறைத்துவர
முது சூரரைத் தலை கொள் – முருகோனே

மொழிபாகு முத்துநகை மயிலாள் தனக்கு உருகு
முருகா தமிழ்ப்புலியுர் – பெருமாளே.

English

manamE unakkuRuthi pukalvE nenakkarukil
varuvA yuraiththamozhi – thavaRAthE

mayilvAka nakkadavuL adiyAr thamakkarasu
manamAyai yatRasuka – mathipAlan

ninaivE thunakkamarar sivalOka mittumala
nilaivE raRukkavala – pirakAsan

nithikA namakkuRuthi avarE parappirama
nizhalALi yaiththozhuthu – varuvAyE

inamO thoruththirupi nalamEr maRaikkariya
iLaiyO Loroppumili – niruvANi

enaiyee Neduththapukazh kaliyANi pakkamuRai
yithazhvENi yappanudai – gurunAthA

munavOr thuthiththu malar mazhaipO liRaiththuvara
muthucU raraiththalai koL – murukOnE

mozhipAku muththunakai mayilAL thanakkuruku
murukA thamizhppuliyUr- perumALE.

English Easy Version

manamE unakku uRuthi pukalvEn enakku arukil
varuvAy uraiththamozhi – thavaRAthE

mayil vAkanakkadavuL adiyAr thamakkarasu
manamAyai yatRa suka – mathipAlan

ninaivEthu unakku amarar sivalOkam ittu mala
nilai vEr aRukkavala – pirakAsan

nithi kA namakku uRuthi avarE parappirama
nizhal ALiyaith thozhuthu – varuvAyE

inam Othu oruththi rupi nalam Er maRaikku ariya
iLaiyOL or oppumili – niruvANi

enai eeNeduththa pukazh kaliyANi pakkam uRai
ithazhvENiyappanudai – gurunAthA

munavOr thuthiththu malar mazhaipOl iRaiththuvara
muthu cUraraith thalai koL – murukOnE

mozhipAku muththunakai mayilAL thanakku uruku
murukA thamizhppuliyUr – perumALE.