திருப்புகழ் 516 வஞ்சமே கோடி (சோலை மேவிய குன்று)

Thiruppugal 516 Vanjamekodi

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தந்தனா தான தானன தந்தனா தான தானன
தந்தனா தான தானன – தனதான

வஞ்சமே கோடி கோடிகள் நெஞ்சமே சேர மேவிய
வன்கணா ரார வாரமு – மருள்வோராய்

வம்பிலே வாது கூறிகள் கொஞ்சியே காம லீலைகள்
வந்தியா ஆசை யேதரு – விலைமாதர்

பஞ்சமா பாவ மேதரு கொங்கைமேல் நேச மாய்வெகு
பஞ்சியே பேசி நாடொறு – மெலியாதே

பந்தியாய் வானு ளோர்தொழ நின்றசீ ரேகு லாவிய
பண்புசேர் பாத தாமரை – யருள்வாயே

அஞ்சவே சூர னானவ னுய்ஞ்சுபோ காம லேயயில்
அன்றுதா னேவி வானவர் – சிறைமீள

அன்பினோ டேம னோரத மிஞ்சமே லான வாழ்வருள்
அண்டர்கோ வேப ராபர – முதல்வோனே

கொஞ்சவே காலின் மேவுச தங்கைதா னாட ஆடிய
கொன்றையா னாளு மேமகிழ் – புதல்வோனே

கொந்துசேர் சோலை மேவிய குன்றுசூழ் வாக வேவரு
குன்றுதோ றாடல் மேவிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தந்தனா தான தானன தந்தனா தான தானன
தந்தனா தான தானன – தனதான

வஞ்சமே கோடி கோடிகள் நெஞ்சமே சேர மேவிய
வண் க(ண்)ணார் ஆரவாரமும் – அருள்வோராய்

வம்பிலே வாது கூறிகள் கொஞ்சியே காம லீலைகள்
வந்தியா ஆசையே தரு – விலைமாதர்

பஞ்ச மா பாவமே தரு கொங்கை மேல் நேசமாய் வெகு
பஞ்சியே பேசி நாள் தொறும் – மெலியாதே

பந்தியாய் வான் உளோர் தொழ நின்ற சீரே குலாவிய
பண்பு சேர் பாத தாமரை – அருள்வாயே

அஞ்சவே சூரன் ஆனவன் உய்ஞ்சு போகாமலே அயில்
அன்று தான் ஏவி வானவர் – சிறை மீள

அன்பினோடே மனோரதம் மிஞ்ச மேலான வாழ்வு அருள்
அண்டர் கோவே பராபர – முதல்வோனே

கொஞ்சவே காலின் மேவு சதங்கைதான் ஆட ஆடிய
கொன்றையான் நாளுமே மகிழ் – புதல்வோனே

கொந்து சேர் சோலை மேவிய குன்று சூழ்வாகவே வரு
குன்று தோறாடல் மேவிய – பெருமாளே

English

vanjamE kOdi kOdikaL nenjamE sEra mEviya
vankaNA rAra vAramu – maruLvOrAy

vampilE vAthu kURikaL konjiyE kAma leelaikaL
vanthiyA Asai yEtharu – vilaimAthar

panjamA pAva mEtharu kongaimEl nEsa mAyveku
panjiyE pEsi nAdoRu – meliyAthE

panthiyAy vAnu LOrthozha ninRasee rEku lAviya
paNpusEr pAtha thAmarai – yaruLvAyE

anjavE cUra nAnava nuynjupO kAma lEyayil
anRuthA nEvi vAnavar – siRaimeeLa

anpinO dEma nOratha minjamE lAna vAzhvaruL
aNdarkO vEpa rApara – muthalvOnE

konjavE kAlin mEvusa thangaithA nAda Adiya
konRaiyA nALu mEmakizh – puthalvOnE

konthusEr sOlai mEviya kunRusUzh vAka vEvaru
kunRuthO RAdal mEviya – perumALE.

English Easy Version

vanjamE kOdi kOdikaL nenjamE sEra mEviya
vaN ka(N)NAr AravAramum – aruLvOrAy

vampilE vAthu kURikaL konjiyE kAma leelaikaL
vanthiyA AsaiyE tharu – vilai mAthar

panja mA pAvamE tharu kongai mEl nEsamAy veku
panjiyE pEsi nAL thoRum – meliyAthE

panthiyAy vAn uLOr thozha ninRa seerE kulAviya
paNpu sEr pAtha thAmarai – aruLvAyE

anjavE cUran Anavan uynju pOkAmalE ayil
anRu thAn Evi vAnavar – siRai meeLa

anpinOdE manOratham minja mElAna vAzhvu aruL
aNdar kOvE parApara – muthalvOnE

konjavE kAlin mEvu sathangaithAn Ada Adiya
konRaiyAn nALumE makizh – puthalvOnE

konthu sEr sOlai mEviya kunRu** sUzhvAkavE varu
kunRu thORAdal mEviya – perumALE.