திருப்புகழ் 519 நகைத்து உருக்கி (கயிலைமலை)

Thiruppugal 519 Nagaiththuurukki

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனத்த தனத்த தனத்த தனத்த
தனத்த தனத்த – தனதான

நகைத்து வுருக்கி விழித்து மிரட்டி
நடித்து விதத்தி – லதிமோகம்

நடத்து சமத்தி முகத்தை மினுக்கி
நலத்தி லணைத்து – மொழியாலுந்

திகைத்த வரத்தி லடுத்த பொருட்கை
திரட்டி யெடுத்து – வரவேசெய்

திருட்டு முலைப்பெண் மருட்டு வலைக்குள்
தெவிட்டு கலைக்குள் – விழுவேனோ

பகைத்த அரக்கர் சிரத்தை யறுத்து
படர்ச்சி கறுத்த – மயிலேறிப்

பணைத்த கரத்த குணத்த மணத்த
பதத்த கனத்த – தனமாதை

மிகைத்த புனத்தி லிருத்தி யணைத்து
வெளுத்த பொருப்பி – லுறைநாதா

விரித்த சடைக்கு ளொருத்தி யிருக்க
ம்ருகத்தை யெடுத்தொர் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனத்த தனத்த தனத்த தனத்த
தனத்த தனத்த – தனதான

நகைத்து உருக்கி விழித்து மிரட்டி
நடித்து விதத்தில் – அதி மோகம்

நடத்து(ம்) சமத்தி முகத்தை மினுக்கி
நலத்தில் அணைத்து – மொழியாலும்

கைத்த வரத்தில் அடுத்த பொருள் கை
திரட்டி எடுத்து – வரவே செய்

திருட்டு முலைப் பெண் மருட்டு வலைக்குள்
தெவிட்டு கலைக்குள் – விழுவேனோ

பகைத்த அரக்கர் சிரத்தை அறுத்து
படர்ச்சி கறுத்த – மயில் ஏறி

பணைத்த கரத்த குணத்த மணத்த
பதத்த கனத்த – தன மாதை

மிகைத்த புனத்தில் இருத்தி அணைத்து
வெளுத்த பொருப்பில் – உறை நாதா

விரித்த சடைக்குள் ஒருத்தி இருக்க
ம்ருகத்தை எடுத்தொர் – பெருமாளே.

English

nakaiththu vurukki vizhiththu miratti
nadiththu vithaththi – lathimOkam

nadaththu samaththi mukaththai minukki
nalaththi laNaiththu – mozhiyAlun

thikaiththa varaththi laduththa porutkai
thiratti yeduththu – varavEsey

thiruttu mulaippeN maruttu valaikkuL
thevittu kalaikkuL – vizhuvEnO

pakaiththa arakkar siraththai yaRuththu
padarcchi kaRuththa – mayilERip

paNaiththa karaththa kuNaththa maNaththa
pathaththa kanaththa – thanamAthai

mikaiththa punaththi liruththi yaNaiththu
veLuththa poruppi – luRainAthA

viriththa sadaikku Loruththi yirukka
mrukaththai yeduththor – perumALE.

English Easy Version

nakaiththu urukki vizhiththu miratti
nadiththu vithaththil – athi mOkam

nadaththu(m) samaththi mukaththai minukki
nalaththil aNaiththu – mozhiyAlum

thikaiththa varaththil aduththa poruL kai
thiratti eduththu – varavE sey

thiruttu mulaip peN maruttu valaikkuL
thevittu kalaikkuL – vizhuvEnO

pakaiththa arakkar siraththai aRuththu
padarcchi kaRuththa – mayil Eri

paNaiththa karaththa kuNaththa maNaththa
pathaththa kanaththa – thana mAthai

mikaiththa punaththil iruththi aNaiththu
veLuththa poruppil – uRai nAthA

viriththa sadaikkuL oruththi irukka
mrukaththai eduththor – perumALE.